WYDANIE ONLINE

 Na początku roku kalendarzowego płatnicy składek zobowiązani do wypłaty zasiłkówzgłaszają wiele pytań związanych z ustalaniem prawa do tych świadczeń i ich podstawąwymiaru w przypadku gdy niezdolność do pracy ubezpieczonych rozpoczyna się w jednym roku i trwa nieprzerwanie także w roku następnym. Odpowiedzi na te pytania niezawsze wynikają wprost z obowiązujących przepisów. Sprawdźmy szczegółowe wyjaśnienia i wskazówki na praktycznych przykładach. 

czytaj więcej »

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami 1 lutego mają wejść w życie zmiany w tzw. małym ZUS zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwotnie zakładano, że nowe przepisy będą obowiązywały już od 1 stycznia.

czytaj więcej »

Pod koniec ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozszerzył katalog usług, w ramach których użytkownicy PUE mogą utworzyć sami potwierdzenie o danych zapisanych na ich kontach. Obecnie takie potwierdzenia, poza płatnikami składek, mogą utworzyć także ubezpieczeni.

czytaj więcej »

Do końca stycznia płatnicy składek mają obowiązek przekazać do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA za 2019 r.

czytaj więcej »

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie siedmiu sędziów 11 grudnia 2019 r. Oznacza to określone konsekwencje dla płatników składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG zatrudnię na umowę o pracę swoją żonę, z którą prowadzę wspólne gospodarstwo domowe. Zamierzam co miesiąc wypłacać jej oprócz płacy zasadniczej premię za wykonaną pracę. Czy od takiego składnika pensji stanowiącego przychód ze stosunku pracy będę musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem członkiem zarządu sp. z o.o. i z tego tytułu odprowadzane są składki na ubezpieczenia do ZUS. Czy jeżeli teraz „otworzę” spółkę komandytową, to będę mogła skorzystać z preferencyjnych składek ZUS? Jakie składki powinnam opłacać?

czytaj więcej »

Pytanie: W przypadku dwóch pracowników popełniliśmy błąd przy ustalaniu podstawy wymiaru składek, a konkretnie wypłaconego im wynagrodzenia prowizyjnego. Jak to skorygować?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pensje pracowników fizycznych wypłacane są do 10. dnia następnego miesiąca. Dwoje z nich wykonuje pracę szczególną, w związku z czym opłacane są za nich składki na FEP. Kiedy i od jakiej podstawy naliczyć wspomniane składki, jeżeli osoby te zakończą wykonywanie tego rodzaju prac w trakcie miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie miesiąca ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę z pracownikiem pobierającym ryczałt na jazdy lokalne. Jak ustalić kwotę ryczałtu, która w tym miesiącu będzie mogła być wyłączona z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zatrudniamy pracownicę młodocianą. Wystąpiła ona z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorą matką. Czy świadczenie to możemy wypłacić, a jeżeli tak, to jak ustalić podstawę jego wymiaru i samą kwotę do wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie wprowadzony został nowy składnik wynagrodzeń, tj. premia miesięczna. Czy w takiej sytuacji powinniśmy przeliczyć wypłacone pracownikom świadczenia chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę zrobić korektę imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za lipiec 2019 r. Za lipiec 2019 r. robiłam już korektę deklaracji rozliczeniowej. Wysłałam do ZUS deklarację o numerze 02.07.2019. Teraz muszę zrobić korektę raportu i deklaracji i wysłać te dokumenty z numerem 03.07.2019. Jeśli próbuję to zrobić na podstawie dokumentów o numerze 02, to mam tylko ZUS DRA. W jaki sposób sobie z tym poradzić i z czego mogą wynikać moje problemy?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z zakwestionowaniem w czasie kontroli dla jednej z osób umów o dzieło na rzecz umów zlecenia muszę przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy 2017 r. Wysłałam już za tę osobę pierwszy dokument ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0. Będą jeszcze kolejne, ponieważ praca była wykonywana z przerwami (pierwsza umowa od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.; druga od 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r.; trzecia od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.; czwarta od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r.). Przygotowałam też już część korekt ZUS DRA i raportów ZUS RCA. Nie wysłałam ich jednak, ponieważ chcę wysłać je wszystkie razem. Teraz zrobiłam dokumenty za październik 2019 r. i pojawił się błąd krytyczny informujący o braku raportu za ubezpieczonego, za którego muszę zrobić korekty za 2017 r. Osoba ta nie pracuje już u nas, ponieważ wykonywała tylko prace w 2017 r. Co mam zrobić, aby wysłać bieżące dokumenty rozliczeniowe? Błąd krytyczny uniemożliwia mi to.

czytaj więcej »

wiper-pixel