WYDANIE ONLINE

Wypłaty kwartalne, roczne lub jednorazowe mogą mieć wpływ na powstanie obowiązku naliczenia określonych należności składkowych lub na jego ustanie. Trzeba pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach trzeba będzie przygotować również dodatkowy raport. Sprawdźmy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące składek oraz dokumentów rozliczeniowych.

czytaj więcej »

Część płatników od 1 lipca będzie zobowiązana do wypełniania zadań wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Chodzi o wybranie instytucji finansowej, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów oraz obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania nowych składek.

czytaj więcej »

ZUS odmawiając zwrotu nadpłaconych składek, musi decyzję należycie uzasadnić, w szczególności  podając, na jakie składki i za jakie okresy zaliczył nadpłatę. Sam fakt pojawienia się niedopłaty na koncie płatnika nie jest powodem odmowy zwrotu nienależnie zapłaconych składek. Tak wynika z wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r. (sygn.  III UK 155/18).

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę zlecenia, w której zawarliśmy zapisy o możliwości powierzenia wykonania umowy osobom trzecim. Zleceniobiorca skorzystał z takiej możliwości, ponieważ w tym samym czasie otrzymał inne zlecenie, a nie chciał wypowiadać obecnego.  Wykonanie prac przekazał swojemu współpracownikowi. Kogo powinniśmy zgłosić do ZUS i za kogo opłacać składki? Kto w takim razie powinien być zgłoszony do ZUS i za kogo musimy opłacać składki do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka akcyjna zatrudnia od 1 czerwca 2019 r. kilka młodych osób w ramach umów o praktyki absolwenckie. Zasadniczo umowy te gwarantują praktykantom miesięczne świadczenie pieniężne na poziomie dwukrotności minimalnego wynagrodzenia minimalnego. Z uwagi na dużą ilość pracy wynagrodzenie z tytułu odbywanych praktyk wyniosła więcej niż 4.500 zł brutto na miesiąc. Czy w tym przypadku od należności dla praktykantów powinniśmy naliczyć składki do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zamierza z własnej inicjatywy zapewniać pracownikom posiłki do kwoty 190 zł miesięcznie. W tym celu planuje wprowadzenie przedpłaconych kart lunchowych uprawniających do nabywania wyłącznie w punktach gastronomicznych gotowych do spożycia posiłków. Czy tego typu świadczenie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie miesiąca kalendarzowego pracownik ukończył 60 lat. Czy w tym miesiącu powinniśmy odprowadzić za niego składki na FP i FGŚP, a jeśli tak, to od jakiej podstawy – pełnej, czy proporcjonalnie zmniejszonej?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma informatyczna zatrudnia na podstawie umowy zlecenia dwie osoby pracujące zdalnie ze swych domów. Przy wykonywaniu umówionych prac używają one oprogramowania, na korzystanie z którego posiadają wykupioną prywatnie licencję. Na tę okoliczność – a także tytułem zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby realizacji zlecenia – oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej kwocie zleceniodawca zgodnie z zawartą umową wypłaca im miesięczny ryczałt. Czy tego typu świadczenie pieniężne podlega zwolnieniu z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich wykazujemy w drukach ZUS RCA oraz ZUS RSA. Dopiero teraz zorientowałam się, że należało za nich złożyć również raporty ZUS RPA. Czy to prawda i w jaki sposób uzupełnić brakujące dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Trwająca aktualnie kontrola zausterkowała nam, że z podstawy wymiaru składek wyłączaliśmy pełne kwoty dodatków stażowych przysługujących także za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak ustalić prawidłowe sumy, które mogły być objęte wyłączeniem oraz jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia ZFŚS, w związku z tym tworzymy odpis i przelewamy na wyodrębniony rachunek środki pieniężne na wypłatę świadczeń urlopowych. Świadczenie urlopowe jest wypłacane po wykorzystaniu przez pracownika 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym. Czy podatek dochodowy od świadczenia urlopowego powinien obciążać rachunek bieżący pracodawcy, czy też rachunek wyodrębniony? Czy jeżeli na rachunku wyodrębnionym pozostały środki pieniężne z poprzednich lat (w związku z rotacją pracowników i niewykorzystaniem wymaganego wymiaru urlopu do wypłaty świadczenia), mogą one posłużyć na zorganizowanie imprezy integracyjnej pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uległ wypadkowi podczas pracy. W dniu 25 czerwca 2019 r. zakończy okres pobierania 182 dni zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Czy po wyczerpaniu tego okresu pracownik będzie miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w maju 2019 r. sprawował opiekę nad chorą matką. Jest on zatrudniony w firmie od 7 października 2018 r. z wynagrodzeniem akordowym, czyli jego wynagrodzenie jest zmienne. Oprócz wynagrodzenia zmiennego ma prawo także do wynagrodzenia za nadgodziny. Dodatkowo ma jeszcze zawartą z nami umowę zlecenia od 1 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Przychód pracownika wynosił: za październik 2018 r. – z umowy o pracę 1.500 zł, z umowy zlecenia 600 zł, za listopad 2018 r. – z umowy o pracę 1.600 zł, z umowy zlecenia 480 zł, za grudzień 2018 r., za 17 dni przepracowanych – z umowy o pracę 2.700 zł (w tym miesiącu pracownik był chory i otrzymał zasiłek chorobowy, miał obowiązek przepracować 22 dni) oraz dodatkowo 300 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 300 zł, za styczeń 2019 r. – z umowy o pracę 3.800 zł + 360 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 400 zł, za luty 2019 r. – z umowy o pracę 4.200 zł i z umowy zlecenia 500 zł, za marzec 2019 r. – z umowy o pracę 3.900 zł i z . umowy zlecenia 600 zł, za kwiecień 2019 r. – z umowy o pracę 3.600 zł + 280 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 480 zł. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi w maju 2019 r.? Czy należy uwzględniać wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie z umowy zlecenia, czy też nie? Jak uzupełniać wynagrodzenie za nadgodziny?

czytaj więcej »

wiper-pixel