• WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019

Artykuły

Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłków w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia i premii?

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na czas określony od 17 września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. ze zmiennym wynagrodzeniem. Pracownik zachorował jeszcze w trakcie zatrudnienia i 23 kwietnia 2019 r. wpłynęło do pracodawcy zwolnienie lekarskie z powodu choroby na okres od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r. Jest to pierwsza niezdolność do pracy z powodu choroby tego pracownika w 2019 r. Oprócz wynagrodzenia zmiennego pracownik otrzymywał również: premie miesięczne, do których zachowywał prawo w okresie pobierania    wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, premie kwartalne pomniejszane za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków w sposób nieproporcjonalny do tych okresów. Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownika w czasie trwania zatrudnienia? Jakie informacje należy przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia? Przychody pracownika za okres stanowiący podstawę wymiaru zamieszczamy w tabeli.     Rok/Miesiąc     Przychód (zł) Dni, które pracownik: Premie (przychód)   przepracował miał obowiązek przepracować   Miesięczne (zł)   Kwartalne (zł) 09.2018 1.800 10 10 250 0 za III kw. 10.2018 2.600 17 23 250 – 11.2018 1.900 10 20 250 – 12.2018   900 7 19 250 640 za IV kw. 01.2019 2.900 17 22 250 – 02.2019 4.000 21 21 250 – 03.2019 3.800 22 22 250 800 za I kw.  

Aktualnie przeglądasz

Czerwiec 2019 r. - Nr 158
Nr 158 Czerwiec 2019 r.
wiper-pixel