WYDANIE ONLINE

Dlaczego ZUS nakazuje odprowadzić składki od części wypłat przysługujących za okresy choroby? Jak ustalić podstawę wymiaru składek za miesiąc, przez którego część pracownik korzystał ze zwolnienia lekarskiego? Kiedy za pracownika przebywającego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim powinien być złożony raport ZUS RCA i jak go wypełnić? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w Raporcie specjalnym.

czytaj więcej »

Jeżeli prowadzący działalność nie spełnia warunków do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego, nie może też skorzystać z prawa do zmniejszenia składki ZUS za miesiąc, w którym był niezdolny do pracy. Takie rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2019 r., SK 20/18.

czytaj więcej »

1 lipca 2019 r. weszła w życie umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana 24 stycznia 2018 r. Gwarantuje ona polskim i mongolskim ubezpieczonym równe traktowanie, sumowanie okresów ubezpieczenia oraz zachowanie praw nabytych i transfer świadczeń.

czytaj więcej »

Umożliwienie pracownikom korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych za częściową odpłatnością jest usługą, którą pracownik „kupuje” od pracodawcy po cenie niższej niż detaliczna z tego tytułu, że jest pracownikiem tego pracodawcy. Odnoszona przez pracownika w związku z tym korzyść powinna być więc wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak wynika z wyroku Sadu Najwyższego z 27 listopada 2018 r., I UK 319/17.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, po 6 miesięcach stała się niezdolna do pracy. Pobierała najpierw wynagrodzenie chorobowe, potem zasiłek chorobowy, a obecnie przebywa na 6-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Mamy wątpliwości dotyczące tego, jak liczyć okres zwolnienia z obowiązku naliczania składek na FP i FGŚP.

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu 32-letniego pracownika na urlopie bezpłatnym podpisaliśmy z nim umowę zlecenia. Jakim ubezpieczeniom będzie on podlegał oraz jak powinniśmy wykazywać go w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie obciążone jest należnościami alimentacyjnymi. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zachorował pod koniec 10-miesięcznego urlopu wychowawczego, którego udzieliliśmy mu z dniem 1 października 2018 r. Jakie świadczenie chorobowe będzie przysługiwało pracownikowi za dni przypadające po zakończeniu urlopu oraz jak ustalić podstawę wymiaru?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z naszych pracownic przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie od 3 do 21 lipca i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy. Dowiedzieliśmy się, że 7 lipca wygłosiła referat na konferencji i że miała w związku z tym podpisaną umowę zlecenia na wykonie tej pracy. Czy wygłoszenie referatu w trakcie zasiłku chorobowego spowoduje utratę tego zasiłku w całości czy tylko za ten jeden dniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Od niedawna zajmuję się sprawami płacowymi pracowników w naszej firmie, w tym obliczaniem zasiłków i mam problem z ustaleniem podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownika, który choruje w maju 2019 r. – po raz pierwszy w tym roku kalendarzowym. Pracownik jest zatrudniony od 1 sierpnia 2018 r. i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.800 zł. We wrześniu i listopadzie 2018 r., z których wynagrodzenie przyjmujemy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia za część miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych. Czy wynagrodzenie za te miesiące należy przyjąć po uzupełnieniu, czy bez uzupełniania? Przychód pracownika za miesiące przyjmowane do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego  maju 2019 r. wynosił:    Rok   Miesiąc   Przychód Dni, które pracownik: przepracował miał obowiązek przepracować 2018 Sierpień 4.800 zł 22 22 2018 Wrzesień 1.600 zł 7 21 2018 Październik 4.800 zł 20 20 2018 Listopad 4.800 zł 21 21 2018 Grudzień 4.800 zł 23 23 2019 Styczeń 2.400 zł 10 20 2019 Luty 4.800 zł 23 23 2019 Marzec 4.800 zł 22 22 2019 Kwiecień 4.800 zł 20 20

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownicę od 15 maja 2018 r., która zgodnie z umową o pracę  otrzymuje zmienne wynagrodzenie. Pracownica urodziła dziecko w maju 2019 r. i ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy w lipcu i we wrześniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. pracownica była nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, a w grudniu 2018 r. przez cały miesiąc korzystała z urlopu wypoczynkowego.   Rok   Miesiąc   Przychód Dni, które pracownica: przepracowała miała obowiązek przepracować 2018 maj 1.800 11 11 2018 Czerwiec 3.800 21 21 2018 Lipiec 3.200 9 20 2018 Sierpień 4.200 22 22 2018 Wrzesień 1.600 7 21 2018 Październik 3.400 20 20 2018 Listopad 2.800 21 21 2018 Grudzień 2.600 Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy 2019 Styczeń 2.100 10 20 2019 Luty 4.300 23 23 2019 Marzec 4.200 22 22 2019 Kwiecień 3.800 20 20

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik sprawował opiekę nad dzieckiem w maju 2019 r. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego, jeżeli do 30 listopada 2018 r. pracownik osiągał przychód miesięcznie w wysokości 3.600 zł, a od 1 grudnia 2018 r. otrzymał podwyżkę do kwoty 4.200 zł. tak jak przedstawiono w tabeli.  Rok Miesiąc Przychód Składka (13,71%) Wynagrodzenie 2018 Maj 3.600 493,56 3.106,44 2018 Czerwiec 3.600 493,56 3.106,44 2018 Lipiec 3.600 493,56 3.106,44 2018 Sierpień 3.600 493,56 3.106,44 2018 Wrzesień 3.600 493,56 3.106,44 2018 Październik 3.600 493,56 3.106,44 2018 Listopad 3.600 493,56 3.106,44 2018 Grudzień 4.200 575,82 3.624,18 2019 Styczeń 4.200 575,82 3.624,18 2019 Luty 4.200 575,82 3.624,18 2019 Marzec 4.200 575,82 3.624,18 2019 Kwiecień 4.200 575,82 3.624,18 Razem: x x x 39.865,98 zł

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w dniu naliczania wynagrodzenia, tj. 31 lipca 2019 r. nie był obecny w pracy. Po kontakcie telefonicznym ustalono, że pracownik złamał nogę i że był u lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie. Osoba sporządzająca listę płac za dzień 31 lipca naliczyła wynagrodzenie za czas choroby. W poniedziałek pracownik poinformował, że rezygnuje z pracy, a na dzień 31 maja nie podsiada żadnego dokumentu usprawiedliwiającego ten dzień. Co w takim przypadku należy zrobić? Jak skorygować świadczenie wypłacone pracownikowi 31 lipca?

czytaj więcej »

wiper-pixel