WYDANIE ONLINE

Korzystanie przez pracodawców przy prowadzonej działalności gospodarczej z umów zlecenia wiąże się z koniecznością zgodnego z przepisami rozliczania tych umów w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To zadanie znacznie komplikują sytuacje, w których ulega zmianie status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy i wskutek tego dochodzi do zmiany rodzajów ubezpieczeń, którymi podlega on z tytułu zawartej umowy (umów) zlecenia. Dlatego warto zapoznać się z artykułem, w którym znajdziemy wyjaśnienia dotyczące m.in. tego, jak obliczyć podstawę wymiaru składek po zmianie tytułu ubezpieczenia oraz w jaki sposób zweryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy?

czytaj więcej »

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe rozpocznie się nowy rok składkowy. Obowiązującą w tym roku stopę procentową składek wypadkowych części płatnikom ustali ZUS, część płatników będzie mogła przyjąć stawkę z roku poprzedniego, a pozostała grupa będzie musiała ustalić wysokość wspomnianych składek we własnym zakresie.

czytaj więcej »

W protokole powypadkowym będziemy wykazywali mniej danych. Takie zmiany wynikające z przepisów o ochronie danych planuje Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę restaurację, w której zatrudniam 8 pracowników, w tym trójkę kelnerów. Otrzymują oni codziennie od klientów napiwki. Czy uzyskane z ich tytułu kwoty należy uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o proszę o pomoc w ustaleniu, czy istnieje obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przekazanych naszym doktorantom kart podarunkowych/bonów do księgarni? Karty/bony nie będą imienne, ale na okaziciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika pełnoetatowego, który zamierza w niedługim czasie wystąpić do nas z wnioskiem o trzymiesięczny urlop bezpłatny. Oprócz zawartej z nami umowy o pracę posiada on inne źródła przychodu w postaci prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umowy zlecenia (wykonywanej na rzecz obcego podmiotu poza ww. działalnością). Czy udzielenie mu urlopu wpłynie na zmianę jego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG z powodów przejściowych problemów zdrowotnych będzie potrzebował przez pewien czas przy prowadzeniu własnego biznesu pomocy żony. Jak w związku z tym należy rozliczać składki za żonę, która będzie pracowała na podstawie umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w jednej szkole na cały etat i otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie, z jego wynagrodzenia zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Ten sam nauczyciel pracuje w innej szkole na pół etatu i otrzymuje mniej niż minimalne wynagrodzenie. Czy z tego wynagrodzenia należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy? Inny nauczyciel pracuje w czterech szkołach na różne cząstki etaty, w żadnej nie otrzymuje minimalnego wynagrodzenia. W dwóch szkołach łącznie otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie i z tych wynagrodzeń zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Czy w dwóch pozostałych szkołach również należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dość często zdarzają się nam sytuacje, w których ci sami pracownicy przynoszą kolejne zwolnienia lekarskie, czasami są one przerywane krótkimi okresami bez niezdolności do pracy, czasami wystawiają je lekarze różnych specjalności. Zawsze jednak mamy problem z jednoznacznym stwierdzeniem, czy otwierać kolejny okres zasiłkowy, czy kontynuować poprzedni. Prosiłbym o wyjaśnienie, jak postępować w takich sytuacjach i gdzie szukać rozwiązań.

czytaj więcej »

Pytanie: Członek naszej spółdzielni uległ wypadkowi przy pracy, będąc po wpływem alkoholu. Z firmy zabrało go do szpitala pogotowie. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie ze szpitala, z którego nie wynika, że był on pod wpływem alkoholu. Jakie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego są potrzebne do wypłaty świadczenia chorobowego w takiej sytuacji? Czy jeżeli mamy samo zaświadczenie lekarskie, to trzeba sporządzić protokół powypadkowy? Czy członek spółdzielni otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% czy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%?  Jak policzyć zwolnienie szpitalne – 100 czy 70%?

czytaj więcej »

Pytanie: Okres wypowiedzenia pracownika kończy się 16 lutego, zwolnienie lekarskie zaś trwa do 22 lutego. Jakie dokumenty do ZUS należy złożyć, aby wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przejął ZUS? Dodam, że nasz zakład pracy zatrudnia 6 osób.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy pytanie dotyczące naliczenia funduszu socjalnego. Który z wariantów wymienionych niżej jest prawidłowy?  Czy podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (w przeliczeniu na etaty)? Czy podstawę naliczenia odpisu stanowi stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty ustalamy na 1 stycznia danego roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi, który w  tym roku ukończył 50 lat, wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni dłuższej niezdolności do pracy. Za pozostałe dni objęte zwolnieniem otrzymał zasiłek chorobowy, którego także byliśmy płatnikiem. Ponieważ krótszy okres pobierania wspomnianego wynagrodzenia obejmie tę osobę dopiero w roku przyszłym, to  jak skorygować ten błąd.

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę o pracę z osobą, która była u nas zatrudniona poprzednio na podstawie umowy zlecenia, podlegając z tego tytułu ubezpieczeniom. Umowę o pracę zawarliśmy dwa dni po ustaniu zlecenia, przy czym nastąpiło to w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Jakie druki ubezpieczeniowe powinniśmy w tej sytuacji przygotować i w jaki sposób je wypełnić? Wynagrodzenie ze zlecenia wypłaciliśmy w ostatnim dniu trwania tej umowy, a wynagrodzenie z umowy o pracę wypłacimy w pierwszych dniach przyszłego miesiąca.

czytaj więcej »

wiper-pixel