RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Jeżeli według stanu na 31 grudnia 2019 r. zaległość za okres do grudnia 2019 r. przekracza sumę przypisów składek za okres 12 miesięcy i nie została ona objęta umową o rozłożenie zadłużenia na raty lub płatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek np. zgłasza do ubezpieczeń społecznych więcej niż 49 ubezpieczonych, to wobec należności za rok 2019 można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RSR) – w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

wiper-pixel