ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - wersja obowiązująca od 1 czerwca 2020 r.

W imiennym raporcie miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (zmieniany załącznik nr 12) w bloku III.B oraz IV.B dodano pole 28 zatytułowane: „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”.

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do zgłoszenia danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgłoszonego uprzednio na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA (używanym do czerwca 2008 r.), a także do  dokonania zmiany / korekty danych dotyczących członka rodziny zgłoszonego na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA – w tym celu wypełnia się blok IV, w którym wyrejestrowuje się członka rodziny z nieaktualnymi / błędnymi danymi, oraz blok V, w którym zgłasza się członka rodziny z aktualnymi / poprawnymi danymi.

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Niestety przepisy nie wskazują, w jaki sposób zakład pracy ma ustalać uprawnienie pracownika do korzystania z szerszej ochrony przed potrąceniami. Najlepszym rozwiązaniem będzie pobieranie od zatrudnionych oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu.

Deklaracja finansowania wpłat na PPK w szczególnych sytuacjach

Wzór deklaracji dokonywania wpłat przez uczestnika PPK pomimo braku finansowania wpłat przez podmiot zatrudniający.

ZAM – wniosek o zasiłek macierzyński

Wniosek należy wypełnić, gdy osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ubiega się o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Drugi przypadek to sytuacja, gdy ubezpieczony ubiega się o zasiłek macierzyński łącznie za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz za okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek ten przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, niezależnie od tego, jak długo są ubezpieczone.

ZAO - wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Ubezpieczony wypełnia ten wniosek, jeśli ubiega się o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego (do 2 tygodni).

ZUR - wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczony wypełnia ten wniosek, jeżeli ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występuje w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego, albo po przerwie w jego pobieraniu.

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Zwrot kosztów używania samochodu osobowego (motocykla, motoroweru) do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.