WYDANIE ONLINE

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60% kwoty zasiłku brutto oraz innych należności – do wysokości 25% kwoty zasiłku brutto. W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności zasiłki podlegają egzekucji według podanej wyżej kolejności, a egzekucja tych należności nie może łącznie przekraczać 60% kwoty brutto. Kwotą wolną od potrąceń z zasiłków jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% lub 60% kwoty najniższej emerytury. Ich wysokość zmienia się co roku od 1 marca. Najniższa emerytura wzrasta od 1 marca do 880,45 zł. Oznacza to, że zmieniają się również kwoty wolne od potrąceń z zasiłków.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy członek rady nadzorczej, który obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym niezależnie od tego, czy posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych, będzie miał ten okres wliczony do emerytury? Czy w związku z przejściem na ZUS KRUS zaliczy okres opłacania składek w ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy kilka osób na podstawie umów zleceń, które z tego tytułu będą podlegać ubezpieczeniom społecznym. Czy od ich wynagrodzeń nie będziemy musieli naliczać składek na FP oraz FGŚP, tak jak robimy to w przypadku pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS protokół pokontrolny, z którego ustaleniami nie zgadzamy się. Wiemy, że przysługuje nam prawo wniesienia zastrzeżeń, ale jak powinno wyglądać takie pismo?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego wróci do pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego. Czy w takiej sytuacji składki z tytułu urlopu również powinniśmy naliczyć od pełnej podstawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia w naszej firmie pracownik stał się z niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak ustalić kwotę przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego skoro nie przepracował wymaganych 12 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem, za którego naliczamy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, podpisaliśmy dodatkową umowę zlecenie, od której nie odprowadzaliśmy wspomnianych składek, ponieważ w ramach tej umowy nie były wykonywane prace szczególne. Aktualnie ZUS nam to zakwestionował, nakazując oskładkowanie również umowy zlecenia. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, ale już po dwóch tygodniach stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy w związku z tym, że przed pójściem na urlop wykorzystała już limit dni, przez które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, powinniśmy wypłacić jej od razu zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim, została wezwana na badanie kontrolne do lekarza orzecznika ZUS. Pracownica wystąpiła z pytaniem, czy może zignorować takie wezwanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła martwe dziecko. Czy ma prawo do jakichś świadczeń  z systemu ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku marca zmarł nasz pracownik, który pracował na pół etatu i pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Termin wypłaty renty przypada na 15. dzień miesiąca i do dnia śmierci renta nie została wypłacona. Żona pracownika zwróciła się do nas z pytaniem, czy otrzyma rentę za ten miesiąc.

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu zmarła żona pracownika. Pracownik ma 48 lat, dzieci są już dorosłe i prowadzą własne gospodarstwa domowe. Pracownik zwrócił się z pytaniem, czy w takiej sytuacji przysługuje mu renta rodzinna i czy ewentualne jej uzyskanie oznacza konieczność zwolnienia się z pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wrócił do pracy od 16 marca po 60 dniach nieobecności spowodowanej chorobą. Dostarczył zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, z którego wynika, że jest już zdolny do podjęcia pracy. Po dwóch tygodniach ponownie stał się niezdolny do pracy, a na zaświadczeniu ZUS ZLA wpisany został kod A wskazujący, że jest to kontynuacja wcześniejszej choroby. Pracownik twierdzi, że ta nowa niezdolność do pracy uruchamia nowy 182-dniowy okres zasiłkowy, ponieważ miał zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy. Naszym zdaniem tę aktualną niezdolność do pracy należy wliczyć do poprzedniego okresu zasiłkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Kilku byłym pracownikom wypłacimy trzynastki za rok ubiegły. Wiem, że należy je oskładkować, ale jak wykazać wypłacone kwoty skoro osoby te już u nas nie pracują?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 19 marca rozwiązaliśmy z pracownikiem stosunek pracy. W dokumentach składanych do ZUS jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego podaliśmy 19 marca. Ponadto, 31 marca wypłacimy wynagrodzenie za marzec. Czy tę wypłatę  musimy rozliczyć  w imiennym raporcie miesięcznym z kodem 30 00 00?

czytaj więcej »

Pytanie: Zauważyłam, że w druku ZUS ZPA podałam nieprawidłowy numer NIP. Jak skorygować ten błąd i w jakim terminie? Na szkoleniu mówiono nam, że na korektę zgłoszeń płatnika mamy 14 dni, a w prasie przeczytałam, że 7 dni. Który z tych terminów jest obowiązujący?

czytaj więcej »

1 marca 2015 r. przypada termin kolejnej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zasady tegorocznej waloryzacji zostały jednak zmodyfikowane przez wprowadzenie minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki, którą musi otrzymać każdy emeryt lub rencista. Waloryzacja obejmie nie tylko świadczenia przysługujące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale również np. świadczenia mundurowe, a także dodatki do emerytur i  rent.

czytaj więcej »

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą zachowają prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, także wówczas, gdy nieznacznie opóźnią się z ich opłaceniem. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel