WYDANIE ONLINE

Informację roczną za 2014 r. płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu, np. pracownikowi czy zleceniobiorcy w terminie do końca lutego 2015 r. Ponieważ w tym roku ostatni dzień lutego przypada w sobotę, termin upływa w poniedziałek 2 marca. Informacja powinna zawierać dane, jakie płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych sporządzonych za ubezpieczonego za 2014 r. Płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu informację roczną/informację miesięczną na piśmie lub za jego zgodą w formie dokumentu elektronicznego. Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy w dokumentach przekazanych do ZUS płatnik składek wykazał prawidłowe dane, m.in. prawidłowe podstawy wymiaru składek, prawidłowe kwoty składek, czy też właściwe okresy przerw w opłacaniu składek. 

czytaj więcej »

Pytanie: Na okres od 1 marca  do 31 grudnia 2015 r. zawarliśmy umowę zlecenia, na podstawie której zleceniobiorca będzie zarabiał 15.000 zł. miesięcznie. Zadeklarował on chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Jak należy ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe tego zleceniobiorcy?

czytaj więcej »

Pytanie:  Zawarliśmy umowę zlecenia z rencistą częściowo niezdolnym do pracy, który pobiera rentę z ZUS, a ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji. Z jakiego tytułu będzie on podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym po zawarciu umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Na wniosek pracownika wypłaciliśmy mu w styczniu  pobory za ten miesiąc oraz zaliczkę na poczet wynagrodzeń  lutowych. Czy zaliczkę tę powinniśmy oskładkować teraz,  czy po wypłacie reszty wynagrodzenia za luty? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wygrał sprawę w sądzie i musimy wypłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane w roku ubiegłym wraz z odsetkami. Czy od wypłaconej kwoty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu wypłaciliśmy w naszej firmie premię za IV kwartał  ubiegłego roku, którą otrzymał również pracownik przeniesiony z dniem 15 stycznia do wykonywania pracy uznanej przez ustawę o emeryturach pomostowych za pracę  w szczególnych warunkach. Z tym też dniem został objęty  obowiązkiem naliczania składek na FEP. Czy od wspomnianej premii również powinny być naliczone te składki, jeżeli  jej wypłata nastąpiła 30 stycznia? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres 21–27 lutego 2015 r. Wystawione je 21 lutego, czyli w sobotę, która w naszym zakładzie pracy jest dniem wolnym od pracy. Czy za ten dzień oraz za niedzielę należy wypłacić świadczenia chorobowe (pracownica w tym roku nie chorowała, więc przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe przez okres pierwszych 33 dni)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który miał bardzo skomplikowane złamanie nóg  i przeszedł w związku z tym kilka zabiegów operacyjnych wykorzystał cały okres zasiłkowy i 12 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Aktualnie dostaliśmy informację, że pracownik nabył prawo do renty na okres 12 miesięcy. Czy w związku z uzyskaniem prawa do renty mamy obowiązek rozwiązać z nim stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Wręczyliśmy wypowiedzenie 55-letniej pracownicy, która ma ustalone na stałe prawo do renty rodzinnej po mężu. Na kilka dni przed upływem okresu wypowiedzenia przyniosła ona zwolnienie lekarskie na 25 dni. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy. Wiadomo, że będziemy wypłacać ten zasiłek do końca lutego, tj. ostatniego dnia zatrudnienia. Ponieważ pracownica ma rentę, nie jesteśmy pewni, czy musimy przekazać do ZUS dokumentację do ewentualnej dalszej wypłaty od 1 marca.

czytaj więcej »

Pytanie: Ponieważ w ciągu najbliższych miesięcy na sza firma ma zostać już objęta drugim etapem zmian w Płatniku, chciałabym się dowiedzieć, na czym polega równica w kolejności przekazywania dokumentów za nowo zatrudnionego pracownika w pierwszym (obowiązującym nas teraz etapie zmian w programie Płatnik) a drugim etapie. W jakiej sytuacji płatnik składek, mimo tego że kartoteka ubezpieczonego ma status „Niepotwierdzona w ZUS”, może wysłać z programu Płatnik dokument ZUS ZUA? W jakiej kolejności trzeba wysłać dokumenty za nowo zatrudnionego pracownika, żeby zostały przyjęte przez ZUS

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 20 września do 3 października.  Z dniem 1 października nastąpiła u niego zmiana wymiaru  czasu pracy z całego etatu na 9/10 etatu. Czy w związku z tym  świadczenie chorobowe za dni październikowej niedyspozycji  zdrowotnej należało wyliczyć od nowej podstawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Okazuje się, że w październiku 2013 roku pracownik, który nie jest już u nas zatrudniony, przekroczył roczną  kwotę graniczną. Mimo to opłacaliśmy za niego składki  emerytalno-rentowe. Co teraz powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

wiper-pixel