WYDANIE ONLINE

Wypłacając świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa pod koniec roku bieżącego i na początku przyszłego, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze – chodzi o uzależnienie rodzaju wypłacanego świadczenia 1 stycznia od świadczenia przysługującym w ostatnim dniu roku, po drugie – zwiększenie lub zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników w dniu 30 listopada, po trzecie – zmianę minimalnego wynagrodzenia, po czwarte – nowy limit okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia zleceniobiorcę, który z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Umowę zawarto od 1 października 2014 r. i ma ona trwać do 31 grudnia 2015 r. Zleceniobiorca otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł. Nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W grudniu zleceniobiorca uległ wypadkowi (niezwiązanemu z pracę) i był chory od 16 grudnia. Wypłacone za okres przepracowany wynagrodzenie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy od wypłaconej kwoty należy opłacić składki na Fundusz Pracy?Czy za zleceniobiorcę mamy obowiązek złożyć druk RSA i wykazać przerwę w opłacaniu składek z kodem 151?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z samochodów obowiązującym w firmie od stycznia przyszłego roku będą mieli możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Czy przychód ten mógłby korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako informatyk (programista) ma zapis w umowie o pracę, że 50% wynagrodzenia będzie rozliczane jako honoraria autorskie z tytuł utworzenia dzieł w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Czy od wynagrodzenia z tytułu przekazania praw autorskich możemy nie naliczać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od września zatrudniamy pracowników młodocianych. Są to uczniowie, którzy nie ukończyli 26 lat. Czy podlegają one ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu?  

czytaj więcej »

Pytanie: Przez 5 miesięcy w naszej firmie pracowała sprzątaczka, z którą zawarliśmy umowę o dzieło. Kontrola ZUS wykazała, że charakter pracy powoduje konieczność zakwalifikowania jej jako pracy na podstawie umowy zlecenia. Od umowy o dzieło nie były opłacane żadne składki. Teraz od umowy zlecenia trzeba je uregulować. Jakie czynności musimy wykonać w tym zakresie? Nasza firma była jedynym miejscem pracy zleceniobiorczyni.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracę na podstawie umowy zlecenia wykonuje u nas elektryk – konserwator drukarek i kserokopiarek. Chcielibyśmy powierzyć mu wykonanie projektu oświetlenia budynku i na tę pracę zawrzemy umowę o dzieło. Czy przychód z tej umowy należy zsumować z przychodem z umowy zlecenia i od całości opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika od 6 października 2014 r. W okresie od 2 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. był zarejestrowany jako bezrobotny. Przedstawił nam zwolnienia lekarskie za okres od 13 października do 26 grudnia 2014 r. Czy i za jaki okres ma prawo do zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej firmy uległ wypadkowi, w którym doznał poważnego złamania nogi. Z tego powodu przez okres 182 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy. Przez 7 miesięcy pobierał świadczenie rehabilitacyjne, a potem wrócił do pracy. Po miesiącu ponownie poszedł na zwolnienie lekarskie w związku z zaplanowaną wcześniej rehabilitacją złamanej nogi. Czy ma prawo do zasiłku chorobowego?  

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, którą nasza firma zatrudniła od 6 października na umowę zlecenie, przedstawiła zwolnienie lekarskie za okres od 20 października do 7 listopada. Zgłosiliśmy ją do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia umowy. Poprzednio była zatrudniona na umowę o pracę do końca września. Wynagrodzenie, które osiągnęła za październik, wynosi 870 zł. W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na część etatu i pracuje dwa razy w tygodniu: w poniedziałek i czwartek. W pozostałe dni nie wykonuje pracy. Od 15 grudnia do końca roku przebywa na urlopie bezpłatnym. Jak ten okres wykazać w dokumentach do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni i przedstawiła zaświadczenie ZUS ZLA, z którego wynika, że w tym czasie sprawowała opiekę nad chorym 9-letnim synem. Ojciec dziecka jest rencistą i nie pracuje – wydaje się zatem, że może zapewnić dziecku opiekę. Z tego względu mamy wątpliwości, czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego i czy ZUS nie zakwestionuje ewentualnej wypłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ubiega się o wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. W 1972 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W tym czasie pracował na stanowisku zaliczanym do pracy w szczególnych warunkach. Po odbyciu służby powrócił do tego samego zakładu pracy, na to samo stanowisko. Czy okres służby można zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy zlecenia zatrudniamy osobę, która jest rolnikiem i przez 5 lat opłacała składki w KRUS. Umowę zawarliśmy od 1 października 2014 r. Od 10 do 19 grudnia zleceniobiorca był chory i przesłał nam zwolnienie lekarskie. Czy w takim przypadku nie przysługuje mu zasiłek chorobowy ze względu na brak wymaganego okresu wyczekiwania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był chory i wykorzystał cały okres zasiłkowy. Potem ZUS przyznał mu  świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Jak należy ustalić kwotę świadczenia za cały miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za osobę cały miesiąc przebywającą na urlopie macierzyńskim lub na zwolnieniu lekarskim wypełnia się zerowe raporty  RCA?

czytaj więcej »

Do 2 lutego płatnicy składek zobowiązani są przekazać do ZUS formularz ZUS IWA za 2014 r. Informacje zawarte w druku ZUS IWA przekazywane są do ZUS w celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016 płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel