WYDANIE ONLINE

Firmy, w których funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinni sprawdzić, czy faktyczny stan zatrudnienia w 2014 r. pokrywa się ze stanem planowanym, przyjętym do obliczenia odpisów na ten fundusz. Trzeba pamiętać, że jeżeli wystąpią różnice, trzeba będzie albo uzupełnić przekazane odpisy, albo będzie możliwość  odebrania nadpłaconych środków. Stan zatrudnienia przelicza się w takim terminie, żeby do końca grudnia możliwa była korekta rachunku funduszu socjalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu podpisaliśmy z naszym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym umowę o dzieło. Przez pomyłkę do systemu płacowego wprowadziliśmy tę umowę jako zlecenie. W konsekwencji osoba została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0. Składki zaś  rozliczyliśmy w imiennym raporcie miesięcznym RCA za wrzesień. Jakie dokumenty przekazać do ZUS, aby skorygować nasz błąd?

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek rozpoczynającym działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak wynika z informacji przekazanych płatnikom składek przez ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz problem dotyczy osoby, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 1 kwietnia 2014 r. na rzecz byłego pracodawcy. Wcześniej przez 60 miesięcy nie prowadziła innej działalności gospodarczej. Zgłosiliśmy ją do ZUS z kodem 05 10 i opłaca ona składki od podstawy 2.247,60 zł. Od 1 grudnia zamierza zerwać współpracę z byłym pracodawcą. Czy wtedy od tej daty będzie można ją przerejestrować na kod ubezpieczenia 05 70 i opłacać składki na preferencyjnych warunkach? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca przez pierwsze 24 miesiące preferencyjne składki musi opłacać normalne składki tylko w miesiącach wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w naszej firmie kilkunastu pracowników, o których wiemy, że przekroczą roczną kwotę ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Osiągają oni przychód nie tylko u nas, mają też dodatkowe źródła dochodu, np. innych pracodawców czy umowy zlecenia. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób powinniśmy zostać poinformowani o wysokości przychodu tak, aby uniknąć nadpłaty i kto ponosi odpowiedzialność za błędną informację.

czytaj więcej »

Pytanie: Dowiedzieliśmy się, że pracownica korzystająca z długotrwałego zwolnienia lekarskiego podjęła pracę w innej firmie na podstawie umowy zlecenia. Czy w tej sytuacji powinniśmy wstrzymać jej wypłatę zasiłku chorobowego, czy zakaz pracy w czasie zwolnienia dotyczy tylko umów o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje także wynagrodzenie za dyżury. Czy powinniśmy je uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli tak,  to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy powinniśmy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli między niezdolnościami do pracy była półtoramiesięczna przerwa, w czasie której pracownik otrzymał podwyżkę?

czytaj więcej »

Podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi członków zarządu spółki kapitałowej, którzy jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarli ze spółką kontrakty menedżerskie, jest zasadniczo wykonywanie umowy o świadczenie usług. Traktowani są więc jako zleceniobiorcy. Spółka zatrudniająca staje się dla nich zleceniodawcą i płatnikiem składek. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie urlopu bezpłatnego nasz pracownik podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego, pobierając z tego tytułu zasiłek chorobowy. Po zakończeniu urlopu zażądał od nas kontynuowania wypłaty świadczenia. Czy mamy taki obowiązek, skoro zachorowanie miało miejsce u innego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma pobiera już dane z konta płatnika i kont ubezpieczonych w ZUS. Chciałabym się dowiedzieć, jak wykonywane jest wyliczenie składek w deklaracji rozliczeniowej korygującej. Czy program Płatnik do deklaracji korygującej pobiera składki tylko z raportów korygujących dołączonych do deklaracji korygującej czy również z raportów, które są w komplecie rozliczeniowym pobranym z ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Tworzę dokumenty rozliczeniowe korygujące na podstawie dokumentów wcześniej wysłanych do ZUS. Nic nie zmieniłam w imiennych raportach, a mimo to wyliczenie deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA spowodowało wyliczenie innych kwot składek w porównaniu do dokumentu DRA znajdującego się w komplecie rozliczeniowym pobranym z ZUS. Co może być tego przyczyną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy program Płatnik w nowej wersji weryfikuje kwotę wykazaną w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku V w polu 02, tzn. kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Za pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński sporządzam raporty z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 0 0 i kodem świadczenia/przerwy 311. W listopadzie 2014 r. oprócz zasiłku macierzyńskiego wypłaciliśmy jej premię za okres sprzed urlopu macierzyńskiego. Czy za listopad można za nią sporządzić raporty z dwoma kodami tytułu ubezpieczenia, tj. 12 40 0 0 oraz 01 10 0 0?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przez cały sierpień przebywał na urlopie bezpłatnym. W miesiącu tym pracodawca wypłacił mu nagrodę za pierwsze półrocze. Jakie dokumenty należy sporządzić za tę osobę za sierpień? Czy można złożyć jednocześnie raport ZUS RSA, z którego wynika, że pracownik jest na urlopie bezpłatnym i raport ZUS RCA z rozliczonymi składkami?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy pracownik cały miesiąc przebywa np. na zwolnieniu lekarskim, do raportu ZUS RSA należy dołączyć zerowy raport ZUS RCA?

czytaj więcej »

Pytanie: Z osobą, która była zatrudniona w innym zakładzie pracy, na okres od 1 do 30 listopada 2014 r. nasza firma zawarła umowę zlecenia. Zgłosiliśmy ją do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy. Od 1 grudnia zatrudniliśmy byłego zleceniobiorcę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (które było określone w umowie kwotowo) wypłaciliśmy grudniu. W tym miesiącu wypłacimy również wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jakie imienne raporty miesięczne musimy sporządzić za grudzień?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Od 1 listopada zatrudniliśmy kilku nowych pracowników, którzy wynagrodzenie za ten miesiąc otrzymają w grudniu. Jeden z nich zachorował w listopadzie, a wynagrodzenie za czas choroby wypłacimy w grudniu. Jakie dokumenty przekazujemy do ZUS za nowo zatrudnionych pracowników za listopad?

czytaj więcej »

Pytanie: 21 listopada pracownicy skończył się urlop wychowawczy. Od 22 listopada wróciła do pracy. Wynagrodzenie za kilka dni listopada wypłaciliśmy 30 listopada. Jakie dokumenty powinniśmy za nią złożyć za listopad? Wiem, że na pewno powinien to być raport ZUS RSA za okres 1–21. Co z raportami ZUS RCA? Czy można złożyć za dany miesiąc raport z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 oraz z kodem 01 10 00?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowując dokumenty rozliczeniowe za październik 2014 r., popełniłam błąd w raporcie ZUS RCA za jednego z pracowników. W polu „Kod tytułu ubezpieczenia” zamiast 01 10 0 0 wpisałam 04 11 00. Czy oprócz właściwego raportu z kodem  01 10 00 muszę sporządzić zerowy raport z kodem 04 11 00?

czytaj więcej »

Pytanie: Za lipiec 2014 r. przez pomyłkę za jednego z pracowników przekazaliśmy do ZUS raport ZUS RSA z kodem przerwy 111. Czy powinniśmy wycofać ten raport?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Przyjęte rozwiązanie wprowadza zasadę kumulacji tytułów do ubezpieczenia w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia jest niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zostaną objęci członkowie rad nadzorczych. Obecnie objęci są oni jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych odpłatnie sprawujący swoją funkcję zostaną objęci ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. W celu zgłaszania do ubezpieczeń członków rady Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje wprowadzenie trzech odrębnych kodów tytułu ubezpieczenia.

czytaj więcej »

W przyszłym roku wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie zamrożona. Pozostanie więc aktualny wskaźnik obowiązujący w 2014 r. i latach poprzednich. Tak wynika z projektu ustawy przyjętej w październiku przez rząd.

czytaj więcej »

wiper-pixel