WYDANIE ONLINE

W programie Płatnik w wersji 9.01.001 (A, B, C, D, E, F) ZUS dodał m.in. funkcję pobierania danych z ZUS, w tym danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych. Wśród danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS jest także informacja o przekroczeniu przez ubezpieczonego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotności. Należy podkreślić, że dane te pobierają płatnicy składek, którzy uczestniczą już w drugim etapie wdrażania nowych funkcjonalności programu Płatnik.

czytaj więcej »

ZUS musi doręczyć obojgu małżonkom decyzję w sprawie objęcia hipoteką przymusową nieruchomości wspólnej dłużnika składkowego i jego małżonka. W przeciwnym wypadku hipoteka nie będzie wpisana do księgi wieczystej. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 10 października 2014 r.

czytaj więcej »

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych. To z kolei wpływa na wysokość odsetek i obniżonych odsetek od zaległości podatkowych.

czytaj więcej »

ZUS uznaje, że wyłączenie składkowe odszkodowania wypłacanego w związku z zakazem konkurencji nie ma zastosowania do zleceniobiorców, ale tylko do pracowników ze względu na to, że w § 2 pkt 4 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest odwołanie do art. 101(2) Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Odejście od papierowych zwolnień lekarskich, oznacza, że będą one dostępne po zmianach w trzech formach. Chodzi o dokument elektroniczny, wydruk zwolnienia wystawionego elektronicznie – zarezerwowany dla pracodawców, którzy nie odprowadzali składek za więcej niż 5 osób oraz pisemne zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu – gdy lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik na skutek zmiany sposobu uwzględniania stażu pracy, co było spowodowane modyfikacją przepisów obowiązujących u pracodawcy, otrzyma wcześniej nagrodę jubileuszową, tzn. przed upływem 5 lat od otrzymania wcześniejszej, to taka nagroda od składek na ubezpieczenia społeczne również jest wyłączona. Zarówno wcześniejsze, jak i obecne przepisy muszą zawierać zapis, że nagroda przysługuje nie częściej niż co 5 lat.

czytaj więcej »

wiper-pixel