WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pracownika zatrudnionego w naszej firmie powołano na ćwiczenia wojskowe, które mają trwać 90 dni. Kto w tym okresie powinien opłacać za niego składki? Jakie dokumenty powinniśmy składać do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma wypłaca pracownikom ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej. Każdemu pracownikowi jest wypłacany w tej samej wysokości, a koszty prania odzieży roboczej nie są dokumentowane przez pracowników. Czy od takiego ryczałtu należy opłacić składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy przekazać pracownikom bony towarowe sfinansowane ze środków obrotowych. Zamierzamy wprowadzić zapis, że pracownik otrzyma talon za 1 zł, a wartość takiego talonu wynosić ma 100 zł. Czy w takiej sytuacji wartość takiego świadczenia może zostać wyłączona z podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dwiema studentkami w wieku do 26. roku życia zawarliśmy umowy zlecenia. Omyłkowo naliczyliśmy od nich składki ZUS – u pierwszej składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, u drugiej tylko składkę zdrowotną. Okres ten dotyczy 2012 i 2013 roku. Do ZUS przekazaliśmy korekty deklaracji za ten okres. W obu przypadkach wystąpiła niedopłata podatku 18% oraz nadpłata składek. Zamierza wypłacić zleceniobiorczyniom różnicę wynikającą z korekt. Czy należy zlikwidować pierwotne rachunki i na ich miejsce utworzyć prawidłowe? System kadrowo-płacowy nie generuje korekt do tego typu rachunków ani też nie przyjmuje rachunków z kwotami ujemnymi. Czy możemy zatem poprawić pierwotne rachunki? Czy utworzyć zestawienie korekt? Jak rozliczyć te składki w zeznaniu rocznym?

czytaj więcej »

Pytanie: W przypadku niektórych pracowników chcemy zastąpić ryczałtem wypłacane im dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy tego typu wypłaty będą również objęte składkami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zginął w wypadku samochodowym. Żonie zmarłego zostaną wypłacone wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych oraz część trzynastki. Czy musimy od nich naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że pracownik wykonujący polecenia służbowe na terenie miasta (siedziby pracodawcy) ma prawo otrzymać od pracodawcy miesięcznie 10 biletów komunikacji miejskiej do poruszania się po mieście. Czy to świadczenie może zostać zwolnione ze składek społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik pobierający świadczenie rehabilitacyjne może być członkiem komisji wyborczej, otrzymując wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy powinniśmy uwzględniać w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku wynagrodzenie za przerywany czas pracy kierowcy? W zakładowym regulaminie pracy i wynagradzania mamy zapis o przerywanym czasie pracy kierowcy i należnym z tego tytułu wynagrodzeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Do końca sierpnia 2014 r. zatrudniam osobę na umowę zlecenia. Od 1 września będę ją zatrudniać na podstawie umowy o pracę. Czy wystarczy, że zmianę kodu z 04 11 00 na 01 10 00 zaznaczę na raporcie ZUS RCA, czy też o zmianie umowy i kodu muszę poinformować ZUS w inny sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Kilku z naszych pracowników zostało oddelegowanych do pracy w organizacji związkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy, inni zaś w pełnym wymiarze. Pracownicy oddelegowani na pełny etat nie wykonują dotychczasowej swojej pracy, cały wymiar czasu pracy jest przeznaczony na pełnienie przez nich funkcji związkowych. Pracownicy oddelegowani na niepełny etat część czasu pracy przeznaczają na wykonywanie swoich dotychczasowych obowiązków, pozostałą zaś część – na pełnienie funkcji związkowych. Czy będzie to miało wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom?

czytaj więcej »

Pytanie: Przez pomyłkę za jednego z pracowników firmy przekazaliśmy raport ZUS RSA za okres 1 – 31 lipca 2014 r. z kodem przerwy 111, czyli urlop bezpłatny. Jak powinniśmy skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lutego 2014 r. na skutek zmian w układzie zbiorowym pracy zaprzestaliśmy wypłaty kilku przysługujących dotychczas pracownikom składników wynagrodzenia. Zobowiązaliśmy się do zrekompensowania utraconych dodatków w formie podwyższenia stawki wynagrodzenia godzinowego. Czy w związku z tym w podstawie zasiłku pracownika, który zachorował w czerwcu, należy uwzględnić zlikwidowane składniki z ostatnich 12 miesięcy, czy też wyłączyć je z podstawy, uznając, że są to składniki obowiązujące do danego terminu? Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik miał przerwę między okresami choroby poniżej 3 miesięcy, tzn. czy przyjąć poprzednią podstawę, czy ustalić nową?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres od 1 sierpnia do 31 października 2014 r. W umowie określiliśmy, że wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia wynosi 3.000 zł miesięcznie. W firmie wypłata wynagrodzeń następuje z dołu po zakończeniu miesiąca. W związku z tym w sierpniu zleceniobiorcy nie wypłaciliśmy żadnej kwoty. Pierwszą wypłatę z tytułu zlecenia otrzyma dopiero we wrześniu. Czy za sierpień musimy za tę osobę przekazać ZUS RCA?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 kwietnia 2014 r. podpisaliśmy umowę o pracę z osobą, która bezpośrednio przed zatrudnieniem pobierała zasiłek dla bezrobotnych z powiatowego urzędu pracy. W dniu 14 kwietnia pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 10 kwietnia – 18 kwietnia 2014 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia w naszej firmie, nie ma jeszcze 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego. Czy w takim przypadku przysługują mu świadczenia chorobowe za okres niezdolności do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwolniliśmy naszą pracownicę, z którą rozwiązaliśmy umowę o pracę, z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z końcem września. W tym okresie pracownica została zatrudniona w drugiej firmie. Obecnie przebywa ona na zwolnieniu lekarskim. Jakie dokumenty powinniśmy za nią składać do ZUS i czy wypłacamy jej świadczenia chorobowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel