WYDANIE ONLINE

W drugim etapie wdrażania zmian w programie Płatnik, poza pobieraniem aktualnych komponentów i słowników programu, płatnicy będą pobierać z ZUS dane z konta płatnika i kont ubezpieczonych oraz statusy przetworzenia dokumentów. W pełni skorzystają ze wszystkich nowych funkcji i usprawnień, których celem jest ułatwienie pracy. Chodzi tu np. o automatyczne tworzenie, w określonych sytuacjach, dokumentów ubezpieczeniowych oraz weryfikację sporządzanych dokumentów na podstawie danych zapisanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS. Należy jednak podkreślić, że udostępnianie płatnikom składek modyfikacji i nowych funkcji w ramach drugiego etapu następować będzie sukcesywnie, czyli nie wszyscy płatnicy w tym samym czasie przystąpią do drugiego etapu.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy założyć spółkę cywilną. Będzie ją tworzyć dwóch wspólników mających równe udziały. Jeden ze wspólników prowadzi już działalność gospodarczą, która nie będzie miała związku z zakładaną spółką. Z tytułu prowadzonej działalności płaci składki na ZUS w pełnej wysokości. Czy po staniu się wspólnikiem w spółce cywilnej musi z tego tytułu odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie obowiązki ma drugi wspólnik, który w tej chwili nie jest ubezpieczony w ZUS? Czy płatnikiem składek może być spółka?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2013 roku zawarłem umowę z urzędem pracy na refundację związaną z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (była w bezrobociu powyżej 30 dni). Ktoś mnie poinformował, że nie muszę za tę osobę odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Osoba ma 29 lat. Teraz doczytałem, że składka nie jest należna, gdy osoba skończyła 50 lat. Czy muszę przygotować korekty z naliczeniem FP za okres od czerwca 2013 roku? Oprócz tego, czy za mężczyznę urodzonego 19 grudnia 1951 r. od stycznia 2012 roku nie musiałem już płacić składek na FP? Czy jeśli płaciłem, to mogę zrobić korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwolniliśmy pracownika zatrudnionego na stanowisku maszynisty. Wyrokiem sądu (po około 1,5 roku) został on przywrócony do pracy. W związku z tym, że stanowisko maszynisty jest stanowiskiem pracy, na którym wykonywane są prace o szczególnym charakterze, pracodawca odprowadza na FEP składki w wysokości 1,5 % od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za każdego pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Czy za okres pozostawania bez pracy, po przywróceniu tego pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko maszynisty, musimy zapłacić do ZUS zaległe składki na FEP za tego pracownika? Czy może – wobec tego, że nie wykonywał pracy na tym stanowisku – składek nie trzeba spłacać pomimo przywrócenia do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę prywatną działalność gospodarczą. Czy mogę zatrudnić żonę w mojej firmie i opłacać składki jak od pracownika? Z żoną mamy rozdzielność majątkową.

czytaj więcej »

Pytanie: Po zakończeniu prac budowlanych udzieliliśmy kilku naszym pracownikom urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w innej, współpracującej z nami firmie. Pracownikom udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na podstawie art. 1741 Kodeksu pracy. Zatrudnieni wykonują w tamtej firmie pracę do końca maja. Mamy też informację, że jeden z nich przebywa od 5 maja na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Czy po powrocie pracownika do naszej firmy powinniśmy przejąć wypłatę mu zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie jakich dokumentów mogę wypłacić zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku jego studiującym dzieciom?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W marcu otrzymałam zajęcie jej wynagrodzenia od komornika (należność główna 682,76 zł). Pracownica otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.352,96 zł brutto. Czy powinnam dokonać potrącenia z wypłacanego zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS zawiesił wypłatę emerytury przyznanej w maju 2010 roku, od 1 października 2011 r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w dniu 17 grudnia 2012 r. zgłosiłam wniosek o wypłatę emerytury od dnia zawieszenia i naliczenie odsetek. ZUS podjął wypłatę emerytury od 22 listopada 2012 r. Ze względu na wysokość osiąganego przeze mnie przychodu emerytura była wypłacana w zmniejszonej wysokości o kwotę maksymalnego zmniejszenia. ZUS odmówił wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. oraz wypłaty odsetek. W wyniku postępowania odwoławczego (odwołam się od decyzji ZUS) sąd apelacyjny w wyroku z lipca 2013 roku orzekł, że wypłata emerytury wraz z ustawowymi odsetkami przysługuje za okres od 1 października 2011 r. ZUS we wrześniu 2013 roku wypłacił mi wyrównanie i odsetki za okres do daty wypłaty. Czy jakieś wyrównanie mi przysługuje na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy pracodawca ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego męża, czy też dzieci pracownika. Wiadomo, że jeżeli wyrejestrowujemy pracownika, to wyrejestrowujemy też członków rodziny. Co jednak z przypadkiem, gdy pracownik pracuje cały czas w firmie, a małżonek czy też dziecko tracą uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu bycia członkiem rodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję wyjazd w związku z leczeniem do ośrodka prywatnego. Jestem zarejestrowana w ZUS jako osoba współpracująca (kod 05.11.00). W ośrodku będę miesiąc. Otrzymam zaświadczenie lekarskie. Czy mam prawo do otrzymania za ten okres zasiłku z ZUS. Jakie dokumenty będę musiała dostarczyć i w jakim czasie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie, które jest wystawione z błędnym numerem NIP firmy. Zostało zwrócone pracownikowi do poprawy przez lekarza, który je wystawił. Pracownik poinformował nas, że w związku z nieobecnością tego lekarza zostanie poprawione przez dyrektora przychodni. Czy możemy przyjąć takie zwolnienie i wypłacić świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszej firmy otrzymują wynagrodzenie do 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Osobie, która była zatrudniona do 30 kwietnia 2014 r., wynagrodzenie za kwiecień wypłaciliśmy 9 maja. W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za maj 2014 roku za tę osobę wpisałam kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, tzn. taki, z jakim osoba ta była zgłoszona do ubezpieczeń. Czy postąpiłam właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudnia 2008 roku ZUS przyznał mi prawo do emerytury. Miałam wtedy ukończone 60 lat. Mimo nierozwiązania stosunku pracy od 1 stycznia 2009 r. na mój wniosek podjęto jej wypłatę. W okresie od 1 października 2011 r. wypłata emerytury była zawieszona. Ze względu na to, że  miałam prawo do renty rodzinnej, ZUS podjął jej wypłatę. W styczniu 2014 roku zgłosiłam wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2013 r. Czy mam prawo do otrzymania z ZUS kwoty zawieszonej emerytury, gdy pobierałam rentę rodzinną?

czytaj więcej »

Wypłata emerytur byłym funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego (np. gdy uprawniony nie podał numeru konta lub adresu korespondencyjnego) jest wznawiana na korzystniejszych zasadach. Tak wynika z nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, która weszła w życie 12 czerwca 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS przyznał prawo do emerytury wcześniejszej naszemu pracownikowi; od 2007 roku zostało ono zawieszone na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z powodu kontynuowania zatrudnienia. Od 1 stycznia 2009 r. (na wniosek pracownika) ZUS wypłacał emeryturę w zmniejszonej wysokości, ze względu na wysokość osiąganych przez niego zarobków. Nie wypłacał emerytury od 1 października 2011 r., ponieważ nie została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę zawarta w 1990 r. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 30 września 2012 r. Ponownie zatrudniliśmy pracownika od 1 listopada 2012 r. i pracuje on do chwili obecnej. Od 1 października 2012 r. ZUS wypłaca emeryturę na wniosek zgłoszony przez zainteresowanego w październiku 2012 r. Pracownik nie składał wniosku o wypłatę wyrównania emerytury w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Czy przysługuje mu wyrównanie?

czytaj więcej »

wiper-pixel