WYDANIE ONLINE

 W niektórych sytuacjach podstawę wymiaru należy ponownie ustalić albo przeliczyć. Chodzi tu m.in. o przypadek gdy po obliczeniu i wypłacie zasiłku wypłacono składnik wynagrodzenia za okres, z którego wynagrodzenie uwzględniono w podstawie wymiaru. Podobnie będzie gdy nie wypłacono składnika wynagrodzenia do czasu obliczenia zasiłku albo wypłacono go zaliczkowo. Jeżeli pracownikowi przysługiwał składnik do określonego terminu, podstawę wymiaru trzeba przeliczyć, jeżeli zaś zmienił się wymiar etatu – podstawę ustala się na nowo.

czytaj więcej »

Pytanie: Obecnie jedynym moim źródłem utrzymania jest praca na podstawie umowy o dzieło. Umowa zawarta jest na okres roku. Za wykonanie zleconej pracy będę otrzymywać każdego miesiąca wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł. Czy umowa ta powoduje obowiązek opłacania składek do ZUS? Jeśli nie, to czy mogę przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie? W jakiej wysokości muszę opłacać składki i jakie dokumenty muszę złożyć w ZUS ?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2013 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą i od tego dnia zgłosiłam się do obowiązkowych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 0 0. Od 1 kwietnia br. dodatkowo zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czy wobec tego powinnam od tego dnia wyrejestrować się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się z tą samą datą tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA?

czytaj więcej »

Pytanie: Do centrali firmy w Warszawie przyjeżdżają pracownicy na dwumiesięczne szkolenie. Pracodawca wynajął im mieszkanie w osiedlu obok siedziby firmy. Wyjaśnienia w sprawie opodatkowania z tego tytułu otrzymaliśmy w urzędzie skarbowym. Nie jesteśmy natomiast pewni, czy w tym przypadku należy odprowadzić składki do ZUS. Jeżeli tak, to jak ustalić podstawę wymiaru tych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: We Włoszech zakupiliśmy maszynę do produkcji makaronu. W ramach zawartej umowy z włoskim producentem nasi pracownicy przejdą dwumiesięczne szkolenie w siedzibie producenta, podczas którego będą pracować przy obsłudze takich samych maszyn. Czy za pracowników wysłanych na szkolenie do Włoch będziemy opłacać składki we Włoszech?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z wynagrodzeniem 3.800 zł przebywał na urlopie wypoczynkowym od 3 do 21 kwietnia 2014 r. W trakcie tego urlopu zachorowało mu dziecko, w związku z czym za okres od 7 do 13 kwietnia miał zwolnienie z tytułu opieki nad nim. Dostarczył je dopiero po powrocie z urlopu, tj. 22 kwietnia. Czy w tej sytuacji należy mu się zasiłek opiekuńczy, pomniejszony z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia?  

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie wypłacane są nagrody jubileuszowe. Zgodnie z regulaminem wynagradzania przysługują pracownikom co 5 lat. Jeden z nich  przedstawił niedawno dodatkowe dokumenty, z których wynika, że kilka miesięcy przepracował w innym zakładzie pracy. Okres ten nie był uwzględniony przy ustalaniu prawa do ostatnio wypłaconej mu nagrody. Po dostarczeniu dodatkowych dokumentów pracownik ten powinien już teraz otrzymać kolejną nagrodę jubileuszową (za kolejne 5 lat pracy). Czy od nagrody za kolejny jubileusz pracy w zakładzie powinniśmy naliczyć składki na ubezpieczenia, mimo że zostanie ona wypłacona przed upływem kolejnych 5 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia z 22-letnim uczniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Czy status ucznia takiej szkoły zwalnia z obowiązku ubezpieczeń społecznych?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy firmy handlowej otrzymali od pracodawcy po 2.000 zł na zakup galowych ubiorów (garnitury, koszule), które będą zakładali no oficjalne spotkania z kontrahentami. Czy te kwoty stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy obowiązek rozliczania składek na to ubezpieczenie ciąży na zleceniodawcy? Czy podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie ustala się tak samo jak na ubezpieczenia obowiązkowe (emerytalne, rentowe, wypadkowe)?  

czytaj więcej »

Pytanie: Firma chce zawrzeć w regulaminie wynagradzania postanowienie stwierdzające, że przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego trzeba będzie uwzględniać premie uznaniowe. W innym miejscu tego dokumentu ma znaleźć się zapis, zgodnie z którym przy ustalaniu wysokości premii uznaniowych będą uwzględniane okresy nieobecności spowodowane chorobą. Czy takie zapisy będą poprawne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2012 r. mamy podpisaną umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i w związku z tym podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Od 15 kwietnia 2014 r. zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a następnie dostarczył zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, z którego wynika, że w okresie od 3 do 7 maja musi on sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, które ukończyło 18 lat. Czy to zaświadczenie możemy potraktować wyłącznie jako usprawiedliwioną nieobecność przy wykonywaniu umowy zlecenia, ponieważ nie minął jeszcze okres wyczekiwania osoby ubezpieczonej dobrowolnie na prawo do zasiłku?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszej uczelni  wyjeżdżali na staże naukowe na uczelnie do  b. NRD, gdzie pracowali naukowo i otrzymywali wynagrodzenie. Dwóch pracowników posiadających 4-letnie okresy pracy w byłej NRD zamierza przejść na emeryturę i kompletujemy w tym celu dokumenty. Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego, wynagrodzenia uzyskane za granicą będą przeliczane na złotówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Była pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy i zwróciła się do nas o wypełnienie formularza Rp-7. W 2013 r. wypłaciliśmy jej  ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nie mamy pewności, czy kwotę tego ekwiwalentu należy wpisać do tego dokumentu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica, zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA, zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko. Czy zmianę nazwiska ubezpieczonej należy zgłosić na druku, na którym była zgłoszona do ubezpieczeń, tj. ZUS ZUA, czy też na innym druku?

czytaj więcej »

Pytanie: Przez kilka lat jednoosobowo prowadziłem działalność gospodarczą. Na początku kwietnia do pomocy przy prowadzeniu firmy zatrudniłem osobę na podstawie umowy o pracę. Do tej pory nie składałem za siebie co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Czy teraz będę musiał za każdy miesiąc przekazywać te dokumenty, nawet jeżeli w wynagrodzeniu pracownika nie wystąpią żadne zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola z jednostki nadrzędnej zwróciła uwagę, że źle została ustalona kwota zasiłku chorobowego przysługująca pracownikowi za okres od 2 do 20 grudnia 2013 r. Prawidłowa wysokość zasiłku dla pracownika powinna wynosić 1.454,33 zł, a tymczasem kwota wyliczona wyniosła 1.598,12 zł. Jak skorygować ten błąd w dokumentach dla ZUS?  

czytaj więcej »

wiper-pixel