WYDANIE ONLINE

Pracodawca po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń społecznych zawiadomienia tym, że błędnie ustalił podstawę wymiaru składek, musi przygotować korektę dokumentów, a w przypadku niedopłaty – opłacić należne składki. Wiele problemów pojawia się w przypadku sfinansowania zaległych składek za zleceniobiorców, zwłaszcza byłych, a także za własnych pracowników wykonujących umowę zlecenia. Warto zwrócić uwagę na zmianę stanowiska organów podatkowych w sprawie zakwalifikowania tego rodzaju przychodów, co wiąże się z konsekwencjami składkowymi. 

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zatrudnia w większości pracowników, ale od  1 kwietnia jedna z osób wykonuje umowę zlecenia. Czy zleceniobiorca może otrzymać zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad chorym dzieckiem, jeżeli jego żona jest pracownikiem? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? W jakiej wysokości będzie przysługiwał zasiłek, gdy wynagrodzenie wynosi 3.000 zł miesięcznie i jest wypłacane do ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2011 roku podpisaliśmy umowę zlecenia z instruktorką, która złożyła oświadczenie, że  w innej firmie otrzymuje co najmniej najniższe wynagrodzenie za pracę i nie chce być objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Nie miała ukończonych 26 lat, ale  nie zaznaczyła, że jest studentką. ZUS poinformował nas, że osoba ta powinna być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, ponieważ w drugiej firmie nie otrzymywała co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W odpowiedzi na pismo ZUS wysłałam ksero umów z podpisem zleceniobiorczyni oraz z podanym przez nią miejscem wykonywania umowy o pracę.  ZUS wydał decyzję o konieczności opłacenia za nią zaległych składek. Pozostała nam więc ewentualne dochodzenie zwrotu składek na drodze cywilnej. Czy jest jakaś inna możliwość, skoro powinna obowiązywać odpowiedzialność cywilno-prawna każdej osoby przy podpisywaniu umów? 

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa zlecenia została zawarta na okres od 8 kwietnia do 9 maja 2014 r. z wynagrodzeniem w wysokości 1.400 zł. Jest to jedyna praca tego zleceniobiorcy.  Naliczam składkę emerytalną, rentową, zdrowotną, wypadkową, a także dobrowolną chorobową. Czy opłacam również składki na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dwoma pracownikami zatrudnionymi w naszej firmie ma zostać zawarta dodatkowa umowa o zakazie konkurencji. Z tego tytułu będą otrzymywali odszkodowanie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Czy od tego odszkodowanie nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 15 kwietnia 2014 r. udostępniliśmy jednemu z naszych pracowników mieszkanie. Mieszkanie to zostało wynajęte przez naszą firmę za 3.000 zł. miesięcznie.  W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek pracownika za kwiecień? Czy obowiązują w tym zakresie przepisy podatkowe?  Wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy przychód związany z udostępnieniem mieszkania powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru składek dopiero w maju?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas przeprowadzanej przez ZUS kontroli okazało się, że nie opłacaliśmy składek od dodatku stażowego. Nieprawidłowości były w 2011 i 2012 r. Obecnie dostaliśmy protokół kontroli. W jakim terminie powinniśmy złożyć korektę? Czy ZUS powinien nam wydać w tej sprawie decyzję. Czy możemy wystąpić o rozłożenie tych należności na raty? Czy możliwe jest umorzenie odsetek?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik wystąpił do sądu o wypłatę premii rocznej, która naszym zdaniem mu się nie należała. Zapadł wyrok zobowiązujący firmę do wypłaty premii. Od tego wyroku została złożona apelacja, która jednak została do sądu przesłana po terminie. W konsekwencji niekorzystny dla nas wyrok się uprawomocnił. W kwietniu komornik, wykonując wyrok sądu, zajął nasze konto i przekazał pracownikowi kwotę brutto. Czy w takim przypadku do ZUS możemy opłacić tylko składki finansowane ze środków płatnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy informację, że podczas przebywania w naszej firmie na zwolnieniu lekarskim pracownik wykonywał umowę zlecenia u innego pracodawcy i był tam zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Na oświadczeniu, które złożył zleceniobiorcy, podał naszą firmę. Czy w takiej sytuacji gdy pracownikowi za ten okres otrzymał zasiłek chorobowy, należy złożyć korektę dokumentów do ZUS, ponieważ świadczenie jest nienależne. Czy ZUS może od nas dochodzić zwrotu wypłaconego zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od stycznia 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym i są za nią wykazywane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jej wynagrodzenie wynosi 3.000 zł miesięcznie. Od 11 czerwca  2014 r. miała wrócić do pracy.  Była jednak chora i przekazała zwolnienie lekarskie na okres od 3 do 18 czerwca. Dostarczyła jej dopiero 20 czerwca. Czy w takiej sytuacji należne jej świadczenie chorobowe powinno zostać zmniejszone o 25%. Jakie dokumenty rozliczeniowe należy za nią złożyć za czerwiec (wynagrodzenie za ten miesiąc będzie wypłacone w  lipcu)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica miała zawartą umowę na czas określony. W trakcie umowy zaszła w ciążę, umowa została przedłużona do dnia porodu. Czy po rozwiązaniu się umowy dostanie zasiłek macierzyński z ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica z dniem 1 listopada 2013 przeszła z pełnego etatu na 1/4 etatu. W kwietniu zachorowała. Z jakiego okresu należy ustalić podstawę wymiaru?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 15 kwietnia pracownik uległ wypadkowi w pracy. Był w pracy 3 godziny (7–10). W szpitalu od tego dnia dostał zwolnienie lekarskie. Jak traktować ten dzień, czy tak jakby był w pracy i zaliczyć mu 3 godziny, czy uwzględnić na ten dzień zwolnienie lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik 28 kwietnia przyniósł zwolnienie lekarskie na opiekę na dziecko, które obejmuje okres 9–16 kwietnia. Czy należy obniżyć zasiłek ze względu na dostarczenie zwolnienia po upływie 7 dni?

czytaj więcej »

wiper-pixel