WYDANIE ONLINE

Firma, która ma kłopoty z uregulowaniem zobowiązań z tytułu składek, ma prawo skorzystać z pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może wystąpić o przyznanie ulgi albo w formie rozłożenia na raty, albo odroczenia terminu płatności. Musi jednak spełnić kilka warunków, a przede wszystkim realizować zapisy umowy zawartej z ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 kwietnia 2014 r. na stanowisku konserwatora zatrudniliśmy 50-letniego mężczyznę. Pracę wykonuje na podstawie umowy zlecenia. Z tą samą osobą chcemy zawrzeć umowę o dzieło na przeprowadzenie generalnego remontu zakupionej przez spółkę tokarki. Czy od umowy o dzieło powinny być opłacone składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 2 maja tego roku. Od tego czasu przysługuje jej zasiłek macierzyński. W kwietniu jej przychody osiągnęły tzw. limit trzydziestokrotności, więc w raporcie za kwiecień naliczyliśmy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od części wynagrodzenia. Czy mimo tego powinniśmy naliczać składki na te ubezpieczenia z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, skoro są finansowane przez budżet państwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym za kwiecień 2014 r., sporządzanym dla zleceniobiorcy, który otrzymał w kwietniu wynagrodzenie za dwa miesiące wykonywania umowy zlecenia w kwocie 10.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie obowiązującego w firmie regulaminu wynagradzania pracownikom odchodzącym na rentę z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, przysługują odprawy w wysokości odpowiadającej 6-miesięcznemu wynagrodzeniu. Pozostali pracownicy otrzymują odprawy emerytalno-rentowe w wysokości wynikającej z Kodeksu pracy, tj. jednomiesięcznych poborów. Czy od różnicy między tą wyższą odprawą a odprawą wynikającą z ogólnie obowiązujących przepisów powinniśmy naliczać składki?

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu na podstawie uchwały zarządu spółki z o.o. wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Czy taka nagroda jest wyłączona od składek, jeżeli obowiązujący w spółce regulamin wynagrodzeń nie przewiduje wypłaty takich nagród?

czytaj więcej »

Pytanie:   W naszej firmie część załogi to zleceniobiorcy. Umowy zlecenia są zawierane na kilka tygodni w każdym miesiącu. Czy w przypadku gdy osoba ze zlecenia podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, możemy jej nie wyrejestrowywać z ubezpieczeń, skoro i tak zaraz ponownie podpiszemy z nią kolejną umowę ?

czytaj więcej »

Pytanie: W celu ograniczenia kosztów pracy podpisaliśmy umowy zlecenia ze studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Po pewnym czasie okazało się, że część tych osób, w chwili kiedy wykonywały w naszej firmie pracę na podstawie umowy zlecenia, pozostawała w stosunku pracy z innym pracodawcą, który udzielił im urlopu bezpłatnego. Czy powinniśmy zgłosić te osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu jeden z pracowników naszej firmy otrzymał zegarek. Zarząd podjął decyzję, aby w całości składki sfinansowała spółka. Przez pomyłkę księgowej przychód ten nie został uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Aktualnie będziemy sporządzali korektę dokumentów. Czy w podstawie wymiaru składek trzeba uwzględnić wartość zegarka po cenie zakupu wraz z podatkiem VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie była wypłacana premia miesięczna, ale zrezygnowano z niej, po zmianie regulaminu wynagrodzeń, od 1 lipca 2013 r. Kilka pracownic pobiera zasiłki macierzyńskie obliczone z miesięcy, w których ta premia była wypłacana. Czy należy obniżyć im te świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. Jak należy udokumentować ten wypadek i w jakiej wysokości powinien być wypłacany zasiłek? Jakie świadczenia wypłacać, jeśli pracownik ma dwóch pracodawców?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymujący zmienne wynagrodzenie chorował w kwietniu 2014 roku. W sierpniu 2013 roku, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w grudniu, pracownik chorował przez 5 dni (tj. od 5 do 9 sierpnia). Przed tym zwolnieniem lekarskim, w dniach 1 i 2 sierpnia 2013 r., pracownik był nieobecny w pracy i nie usprawiedliwił tej nieobecności. Za sierpień przychód pracownika wyniósł 3.640 zł za 14 dni roboczych, a miał obowiązek przepracować 21 dni. Jak uzupełnić wynagrodzenie za sierpień?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno zmarł nasz pracownik, którego zatrudnialiśmy od ponad 15 lat. Jesteśmy w stałym kontakcie z jego studiującym synem. Czy mamy obowiązek poinformowania go o warunkach uzyskania renty rodzinnej po zmarłym ojcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z pracowników, których zatrudniamy (ur. w grudniu 1948 roku) w kwietniu 2014 roku ukończy powszechny wiek emerytalny. Dotychczas udowodnił 12 lat składkowych, 6 lat nieskładkowych oraz 5 lat opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Do czasu przejścia na emeryturę nie będzie miał 25-letniego stażu ubezpieczeniowego wymaganego do przyznania tego świadczenia. Czy ZUS może ustalić prawo do tego świadczenia przy stażu o 5 lat krótszym? Czy biorąc pod uwagę fakt, że na przestrzeni kariery zawodowej miał niskie zarobki oraz dużo przerw w ubezpieczeniu, może się okazać, że jego emerytura będzie niższa od minimalnej gwarantowanej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, którego od kilkunastu lat zatrudniamy w szczególnych warunkach, zamierza niedługo przejść na wcześniejszą emeryturę przysługującą na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Zwrócił się do nas o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z końcem kwietnia 2014, gdyż w maju 2014 chciałby zgłosić wniosek o ustalenie wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Wydaje się nam jednak, że lepiej dla niego byłoby najpierw zgłosić wniosek o emeryturę, a dopiero później rozwiązać stosunek pracy.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pytanie dotyczy naszej byłej pracownicy, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną jej na mocy decyzji ZUS w grudniu 1992 roku. Do obliczenia wskaźnika wysokości wynagrodzenia przyjęte zostały zarobki z 3 kolejnych lat kalendarzowych, tj. lata 1989, 1990, 1991. Ustalony wskaźnik wyniósł 117,93%. ZUS odmówił byłej pracownicy uwzględnienia w podstawie wymiaru zarobków z dodatkowego zatrudnienia wykonywanego w latach 1987–1991. Czy obecnie ma szansę na przeliczenie podstawy wymiaru renty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników (ur. 20 marca 1949 r.) w sierpniu 2014 r. ukończy powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla niego 65 lat i 5 miesięcy. Zwrócił się do nas o pomoc w skompletowaniu dokumentacji emerytalnej. Czy jednak zgłoszenie przez niego wniosku o emeryturę kilka miesięcy przed ukończeniem wymaganego wieku nie spowoduje wydania przez ZUS decyzji odmownej? Jakie warunki pracownik musi spełnić, aby nabyć już teraz uprawnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba przebywająca na rencie od 8 lat z przerwą miesiąca w okresie ostatnich 5 lat ze względu na opóźnienie w złożeniu wniosku do ZUS, w przypadku utraty prawa do renty, ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

czytaj więcej »

Pytanie:   W styczniu 2010 roku wystawiliśmy pracownikowi zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzające jego zarobki w latach 2000–2009. W wyniku kontroli ZUS stwierdził, że sporządzając ten dokument, błędnie wykazaliśmy zbyt wysoki przychód za 2009 rok. W związku z tym przez wiele miesięcy świadczenie było wypłacane w zawyżonej wysokości. Po korekcie zaświadczenia ZUS obniżył pracownikowi emeryturę, a nas zobowiązał do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń za cały okres (prawie 4 lata). Czy istotnie przepisy zobowiązują nas do tego, aby zwrócić do ZUS kwoty wypłacone nienależnie pracownikowi przez ten organ, i czy taki obowiązek obejmuje cały okres, za który świadczenie zostało wypłacone w zbyt dużej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który kilka lat temu został zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, poinformował, że od 1 kwietnia 2014 r. ma przyznaną emeryturę. Czy od tego jesteśmy zwolnieni z naliczania i opłacania za niego składek? Jeśli natomiast nie, to czy wystarczy, że w raportach będziemy wpisywać nowy kod tytułu ubezpieczenia 01 10 1 0 ?

czytaj więcej »

Pytanie: Inspektor ZUS chce przeprowadzić m.in. szczegółową kontrolę pracownika, który pracował od 31 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. Czy zostanę ukarany, jeśli nie odnajdę dokumentów dotyczących tego pracownika, związanych z obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie:   Niedawno nasz zakład pracy przejął część pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Czy nowy płatnik składek ma obowiązek sporządzania korekty dokumentów rozliczeniowych za okres, kiedy pracownicy pracowali u poprzedniego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył u pracodawcy zwolnienie lekarskie. Jednocześnie pracodawca ustalił, że w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim ubezpieczony wykonywał inną pracę zarobkową. Czy pracodawca po sporządzeniu protokołu ma prawo do odmówienia wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jednocześnie wykazując ten okres na raporcie ZUS RSA z kodem 331 i zerową kwotę wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłaszając pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego popełniłam błąd w zgłoszeniu, podając zły kod tytułu ubezpieczenia, zamiast kodu 01 10 00 wpisałam kod 10 10 00. Jak mogę skorygować ten błąd ?

czytaj więcej »

W przypadku gdy ZUS podważy prawidłowość wyłączenia danego przychodu z podstawy wymiaru składek, mimo że źródłem jego finansowania jest ZFŚS, pracodawca będzie musiał zweryfikować podstawę wymiaru składek. Chodzi o tu włączenie do tej podstawy nieuwzględnionych wcześniej kwot pochodzących z funduszu.

czytaj więcej »

Odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone za dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września.  Kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów musi uregulować w terminie do 31 maja.

czytaj więcej »

wiper-pixel