WYDANIE ONLINE

Równowartości bonów oraz innych świadczeń rzeczowych, przyznawanych pracownikom niezależnie od okresów pobierania zasiłków, nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. na stronach internetowych ZUS udostępniona została najnowsza wersja programu Płatnik – 9.01.001. Nie z wszystkich jednak funkcjonalności, przewidzianych docelowo w aktualnej wersji programu, można korzystać od początku.

czytaj więcej »

Płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA, uwzględniający informacje za 2013 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. W oparciu o nie ZUS określi stopę procentową składki na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

czytaj więcej »

Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy do pracownika z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spowodowanego nieopłaceniem składek ZUS rozpoczyna bieg od dnia faktycznej zapłaty tych składek przez pracodawcę a nie od momentu, gdy stały się one wymagalne. Tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w podjętej 5 grudnia 2013 r. uchwale (sygn. akt: III PZP 6/13).

czytaj więcej »

Delegowanie pracownika do pracy za granicą nie jest zagraniczną podróżą służbową. Pracodawca nie może tym samym wypłacać pracownikowi diet zwolnionych z oskładkowania, a wypłacone już w ten sposób należności stanowią część wynagrodzenia za pracę, oskładkowaną na zasadach ogólnych – uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 14 listopada 2013 r. (sygn. akt: II UK 204/13).

czytaj więcej »

Od 26 listopada 2013 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przewidują one m.in. nowe oświadczenia wymagane przy dokumentowaniu prawa do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2014 roku będziemy zatrudniali 40-letniego pracownika na pół etatu. Jego wynagrodzenie ma wynosić 1.500 zł miesięcznie. Od grudnia 2012 roku osoba ta prowadzi także działalność gospodarczą i składki za siebie opłaca od 30% minimalnego wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji należy za nią opłacać składkę na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 10 stycznia 2012 r. przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru. Od 8 stycznia 2014 r. przedsiębiorca ma dodatkowo zostać wspólnikiem w spółce komandytowej. Czy składki na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2014 roku może opłacić od niższej podstawy wymiaru, czy też za styczeń składki musi opłacić od 60% przeciętnego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudnionym zleceniobiorcom wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu za poprzedni miesiąc, np. za styczeń w lutym. Jednak w grudniu 2012 roku wypłacono zleceniobiorcy wynagrodzenie za grudzień. Natomiast wynagrodzenie za styczeń 2013 roku otrzymał dopiero w lutym. Czy ustalając liczbę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w styczniu 2013 roku do celów wypełniania informacji ZUS IWA za 2013 r., należy tę osobę uwzględnić w liczbie osób podlegających temu ubezpieczeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym został u swojego pracodawcy zatrudniony na umowę zlecenia. Wykonywał inny zakres prac niż wynikający z umowy o pracę. Zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie wykonywania umowy zlecenia nastąpiło w okresie, w którym przebywał ona na urlopie bezpłatnym. Wynagrodzenie ze zlecenia zostanie natomiast wypłacone już po powrocie do pracy po zakończonym urlopie. Jakie składki powinny być naliczone od tego wynagrodzenia i jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka A. zawarła ze spółką B. umowę, na podstawie której były świadczone na jej rzecz usługi reklamowe. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że spółka B. zatrudniła na podstawie umowy zlecenia pracownika spółki A., który w efekcie świadczył pracę na rzecz własnego pracodawcy. Spółka B. odprowadzała za niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w tej sytuacji spółka A. powinna skorygować dokumenty składane za tę osobę do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie ugody zawartej przed sądem pracy będziemy byłemu pracownikowi wypłacać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Czy od takiej wypłaty powinny być naliczone także składki na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica ma dwuletnią córeczkę, którą w czasie jej pracy opiekuje się niania. Nianią jest sąsiadka naszej pracownicy. Czy w razie jej choroby pracownica będzie mogła otrzymać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad córką?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności oddelegowanego za granicę pracownika, bez zachowania przez niego wynagrodzenia za czas nieobecności, podstawę wymiaru składek powinnam proporcjonalnie zmniejszyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pierwsze zwolnienie lekarskie w 2013 r. miała wystawione na okres od 5 do 13 listopada. Na zwolnieniu tym był wpisany kod B. Następnie osoba ta dostarczyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży oraz kolejne zwolnienie na okres od 14 listopada do 5 grudnia. Nie ma jednak na nim kodu literowego. W międzyczasie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenie lekarskie o poronieniu z datą wystawienia 1 grudnia. Jak powinniśmy prawidłowo naliczyć wynagrodzenie chorobowe w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam na podstawie umowy o pracę swoją krewną. Jest moją asystentką. Świadczy pracę określoną w umowie. Gdy zachorowała i ZUS musiał jej wypłacić zasiłek, zakwestionował wysokość jej wynagrodzenia, ponieważ przekraczało trzykrotnie pensje innych pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Czy ZUS może odmówić przyjęcia do podstawy zasiłku chorobowego wynagrodzenia określonego w umowie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał wypłacane wynagrodzenie chorobowe. Czy na RSA wpisuję liczbę dni choroby, czy pozostawiam pole puste? Czy jeśli zasiłek chorobowy był wypłacany przez ZUS to czy wpisuje liczbę dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. Corocznie kilku naszych pracowników bierze udział w sporządzaniu bilansu spółki. Bilans ten jest sporządzany zawsze w grudniu i dotyczy poprzedniego roku obrotowego, który trwa u nas od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku. Z tytułu tych prac w styczniu każdego roku jest wypłacana premia bilansowa. Składki od tej premii są opłacane w roku, w którym jest ona wypłacana. Czy w związku z tym premię bilansową należy wykazać jako przychód z roku, w którym została wypłacona, czy z roku, za który została przyznana?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 listopada 1987 r. do 31 marca 1998 r. zatrudnialiśmy pracownika, któremu ZUS ustalił w 2008 roku kapitał początkowy. Wystawiliśmy mu wtedy zaświadczenie potwierdzające zarobki uzyskane w latach 1988–1997. Na żądanie pracownika nie podawaliśmy wówczas wynagrodzeń za lata 1987 oraz 1998, w których pracował tylko przez kilka miesięcy. Niedawno jednak zwrócił się do nas o wystawienie zaświadczenia ZUS Rp-7 potwierdzającego zarobki z tych lat. Twierdzi, że będzie mu to potrzebne do przeliczenia kapitału początkowego. Czy przepisy pozwalają na dokonanie takiego przeliczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład nasz przechodzi reorganizację. Z niektórymi pracownikami będziemy rozwiązywać stosunek pracy, gdyż likwidowane są stanowiska. Są to pracownicy, którzy mają dość długi staż pracy – w przypadku mężczyzn ponad 40-letni, a w przypadku kobiet ponad 35-letni. Nie pracowali i nie pracują w szczególnych warunkach czy w szczególnym charakterze. Proponujemy im dość znaczne odprawy, ale jednocześnie chcielibyśmy zabezpieczyć tych pracowników stałymi miesięcznymi dochodami z tytułu świadczeń z ZUS, do których nabyliby prawo. O jakie świadczenia mogliby się ubiegać?

czytaj więcej »

Pytanie: Od początku roku nie naliczaliśmy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które korzystały z urlopów ojcowskich. Czy w takiej sytuacji należy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych, czy też składki za ojców możemy wykazać na bieżąco, składając dodatkowo oprócz raportu ZUS RCA raport ZUS RSA z kodem 1240 i kodem świadczenia przerwy 350?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o interpretację kwestii dotyczącej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną ze wskazaniem, że NFZ nie jest właściwą jednostką do wydania tej interpretacji. Do jakiego organu musimy skierować ten wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma dostała z ZUS zawiadomienie o błędach w dokumentach rozliczeniowych za 2005 rok. Nie złożyliśmy raportów rozliczeniowych za jednego ze zleceniobiorców. Czy w takiej sytuacji ZUS może złożyć korektę dokumentów z urzędu?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy emeryta na umowę zlecenia. Ma on również zawarte umowy zlecenia w innych firmach. Czy potrącamy tylko składkę zdrowotną? Czy możemy wymagać złożenia oświadczenia o podleganiu ubezpieczeniom z innej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 18 listopada 2013 r. spółka obchodziła 10. rocznicę prowadzenia działalności. Z tej okazji zarząd podjął decyzję o wypłaceniu pracownikom o najdłuższym stażu jednorazowej nagrody. Jedna z osób, której została przyznana taka nagroda, od lutego przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji od wypłaconej nagrody powinny być naliczone składki oraz czy w miesiącu, w którym zatrudniony otrzyma nagrodę (najprawdopodobniej w grudniu), nie będzie podlegać ubezpieczeniom z urlopu wychowawczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica dostarczyła na druku ZUS ZLA zwolnienie na chore dziecko. Jej mąż pobiera rentę i nie pracuje, ale w okresie przypadającej opieki również był chory. Wydaje mi się, że opieka się nie należy, ale proszę o potwierdzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako osoba fizyczna zgłosiłem rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem w kraju żadnych przychodów z tej działalności. Obecnie mam możliwość otrzymania zlecenia (umowa z kontrahentem niemieckim) na wykonanie robót budowlanych na terenie Niemiec. Jaką informację powinienem złożyć do ZUS, aby pozostać ubezpieczonym w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wynagrodzenie jest wypłacane 28. dnia danego miesiąca. Powoduje to niekiedy, że zatrudniony, który np. od 26. dnia danego miesiąca chorował i nie wykonywał pracy, i tak otrzymuje za ten miesiąc pensję w pełnej wysokości. Czy w takim przypadku zawsze trzeba korygować składki za miesiąc, w którym zostały wykazane od całego wynagrodzenia, choć faktycznie za część miesiąca należała się pensja za czas choroby lub zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy właścicielka firmy, przebywająca aktualnie na urlopie rodzicielskim, może w jego trakcie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej? Jeśli tak, to czy w takim przypadku powinna z tytułu działalności odprowadzać składki w pełnej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który spełnia wszystkie warunki do otrzymania świadczenia kompensacyjnego za wyjątkiem wieku, zwolniony w trybie art. 20 Karty Nauczyciela będzie mógł ubiegać się to świadczenie, jeśli po utracie pracy w szkole będzie zatrudniony poza oświatą?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 6 listopada 2013 r. zatrudniamy zleceniobiorcę. Został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz na jego wniosek do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie za cały okres wykonywania umowy zlecenia, w kwocie 20.200 zł, wypłacimy mu pod koniec stycznia. Jaką podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powinniśmy wykazać w raporcie ZUS RCA złożonym za tego zleceniobiorcę w styczniu 2014 roku? Czy podstawa ta powinna zostać ograniczona do kwoty 250% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2014 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy zleceniobiorcę, który jest zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w innej firmie pracuje na podstawie umowy o pracę na pół etatu, a jego wynagrodzenie określone w umowie o pracę wynosi 1.650 zł. Dodatkowo w niektórych miesiącach otrzymuje premię w wysokości ok. 300 zł. Czy od stycznia 2014 roku w terminie 7 dni powinien w ramach zlecenia zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniony przez naszą firmę zleceniobiorca podlega w ramach zlecenia ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. W listopadzie osiągnął kwotę rocznego limitu i za grudzień nie będą za niego opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z umową wynagrodzenie jest wypłacane do ostatniego dnia danego miesiąca. Czy wynagrodzenie za styczeń 2014 roku, które powinno zostać wypłacone w tym miesiącu, możemy wypłacić w grudniu 2013 r. i wtedy od tego wynagrodzenia nie naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Czy taka wcześniejsza wypłata nie zostanie zakwestionowana przez ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik został zatrudniony od 4 listopada. Wracając 22 listopada z pracy, uległ wypadkowi. Był niezdolny do pracy przez 14 dni. Wypadek został uznany za wypadek w drodze z pracy. W umowie ustalono zmienne wynagrodzenie. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek? Jeśli tak, jak ustalić jego wysokość?

czytaj więcej »

Pytanie: Od początku stycznia 2014 roku zatrudniamy na bazie umowy zlecenia osobę, która nie pracuje na etacie, zaczyna natomiast wykonywanie zlecenia w innej firmie, również z dniem 1 stycznia. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorstwo uprawnione do wypłaty zasiłków chorobowych, od 1 października 2013 r. wypłaca pracownicy będącej w ciąży zasiłek chorobowy. Podstawą wymiaru zasiłku było najniższe wynagrodzenie, tj. 1.600 zł brutto. Czy w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, wypłacając zasiłek chorobowy za styczeń 2014 r. winniśmy na nowo ustalić podstawę wypłaty zasiłku, przyjmując kwotę 1.680 zł, czy wypłacać zasiłek w dotychczasowej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie za zleceniobiorcę nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ podlega tym ubezpieczeniom z umowy o pracę w innej firmie, gdzie otrzymuje wynagrodzenie wyższe od minimalnego. Czy zleceniodawca powinien go uwzględnić, ustalając liczbę ubezpieczonych w celu określenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 2 stycznia zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która podlega dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy mamy obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu, październiku i listopadzie naszemu pracownikowi nie naliczono składki zdrowotnej. Teraz osoba naliczająca wynagrodzenie potrąciła mu zaległe składki zdrowotne. Jak w takiej sytuacji należy skorygować dokumenty do ZUS i przekazać kwotę zaległej składki zdrowotnej? Jak mają wyglądać raporty RCA za te 3 miesiące?

czytaj więcej »

wiper-pixel