WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że pracownik zaczyna chorować pod koniec roku i jego niezdolność do pracy trwa także w kolejnym. Przy ustalaniu, jakie należy wypłacić w nowym roku świadczenie chorobowe, istotne jest to, czy w ostatnim dniu roku kalendarzowego pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia za okres choroby, czy uzyskał już prawo do zasiłku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wypłacić osobom zatrudnionym przez cały rok na bazie umowy zlecenia bony świąteczne bez naliczenia od nich składek ZUS? Osoby te nie są naszymi pracownikami. Od tych umów odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W maju 2013 roku zawarliśmy z naszą pracownicą dodatkową umowę zlecenia. Osoba ta jest w ciąży i pod koniec listopada urodzi dziecko. Jakim ubezpieczeniom będzie wówczas podlegała i jakie dokumenty powinny być za nią składane do ZUS, jeżeli umowa zlecenia nie zostanie rozwiązana? Jak postąpić po jej powrocie do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26. roku życia. Przedstawił on zaświadczenie z uczelni, że jest studentem IV semestru na drugim roku studiów drugiego stopnia. Początkowo obrona pracy magisterskiej tej osoby była wyznaczona na 30 września 2013 r. Natomiast student zwrócił się do uczelni z prośbą o przełożenie obrony na dzień 16 grudnia i uzyskał na to zgodę. Czy jest to równoznaczne z zachowaniem statusu studenta w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych do tego dnia? Od kiedy w przedstawionej sytuacji należy tę osobę zgłosić do ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) nasza uczelnia wypłaca studentom stypendia stażowe współfinansowane ze środków UE. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia te są zwolnione od opodatkowania. Czy z uwagi na fakt niepobierania zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów stażowych stanowiących podstawę wymiaru składki zdrowotnej składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł? Jak płatnik powinien ująć składkę w deklaracji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma wypłaca pracownikom ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej. Każdemu pracownikowi jest wypłacany w tej samej wysokości, a koszty prania odzieży roboczej nie są dokumentowane przez pracowników. Czy od takiego ryczałtu należy opłacić składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: 14 października podpisaliśmy umowę o pracę z osobą, która wcześniej odbywała u nas staż na podstawie skierowania z urzędu pracy. Dnia 4 listopada pracownica zachorowała (zwolnienie lekarskie zostało jej wystawione na okres do 27 listopada). Czy w takim przypadku do okresu ubezpieczenia można doliczyć jej okres odbywania w naszym zakładzie stażu i czy w związku z tym przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Od lutego 2013 roku zatrudniamy pracownicę na 3/4 etatu. We wrześniu br. osoba ta wykorzystała 4 dni urlopu bezpłatnego, a w październiku była chora przez 8 dni. Składnikami wynagrodzenia są: wynagrodzenie zasadnicze oraz premia miesięczna. Czy podstawę do wyliczenia świadczeń chorobowych powinnam była przyjąć pomniejszoną o urlop bezpłatny, czy należało tę podstawę uzupełnić do pełnego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 listopada 2013 r. uchwałą pracodawcy oraz aneksem do regulaminu wynagradzania została zniesiona wypłata dodatku stażowego. Jednocześnie zarządzeniem pracodawcy wprowadzono regulację płac w celu dostosowania wynagrodzeń do warunków rynkowych (co nie jest jednoznaczne z podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego o dodatek stażowy). Wypłacany do końca października dodatek za każdy rok pracy wzrastał o 1%. Nie był on pomniejszany w związku z nieobecnością pracownika związaną z chorobą, urlopem wypoczynkowym czy macierzyńskim, nie stanowił też podstawy wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i wynagrodzenia urlopowego, natomiast odprowadzane były od niego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Czy w związku z tym należy przeliczyć podstawę do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z 12 miesięcy „do tyłu”, włączając dodatek stażowy do tej podstawy, czy pozostawić ją bez zmian?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę od 1 czerwca br. Bezpośrednio przed zatrudnieniem osoba ta wykonywała u nas czynności na podstawie umowy zlecenia w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 maja 2013 r. W całym okresie trwania umowy zlecenia opłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe. Pracownik ten jest niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 4 do 15 listopada br. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, należy uwzględniać wyłącznie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, czy także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba wykonywała u nas pracę na podstawie umowy zlecenia. Podlegała z tego tytułu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Od 15 lipca do 16 września była niezdolna do pracy z powodu choroby. Z tego względu 31 lipca rozwiązaliśmy z nią umowę zlecenia. Zasiłek chorobowy do końca lipca wypłacał nasz zakład pracy, a za dalszy okres po zakończeniu umowy zlecenia oddział ZUS. Po okresie choroby zawarliśmy z tą osobą kolejną umowę zlecenia, zaczynającą się od 17 września, z tytułu której jest opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe. Czy w razie kolejnej choroby osoba ta będzie miała prawo do zasiłku chorobowego, czy będzie musiała wyczekiwać na prawo do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym przedsiębiorstwie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i dozorowych w zakładach ciepłowniczych przyznane zostały bony żywieniowe. Świadczenie to przysługuje za każdy dzień pracy, szkoleń oraz badań. Bony nie są natomiast wydawane za dni urlopu i choroby. Świadczenie, bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego, pracownicy otrzymują po zakończeniu i rozliczeniu miesiąca. Wartość bonów jest zaliczona do wynagrodzenia, oskładkowana i opodatkowana. Czy w tej sytuacji ich wartość stanowi podstawę zasiłku chorobowego i czy należy ją uzupełniać, jeżeli bony są wydawane tylko za dni pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres pracy w szkole kolejowej w latach 1987–1993 można uznać za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w myśl przepisów emerytalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Przed podjęciem zatrudnienia w roku 1984 wychowywałam troje dzieci urodzone w roku 1976, 1979 oraz 1980. Ponieważ nie pracowałam, nie byłam na urlopie wychowawczym. Czy przechodząc na emeryturę, będę miała doliczony jakiś okres nieskładkowy za wychowanie dzieci?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy naszej byłej pracownicy, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną jej na mocy decyzji ZUS w grudniu 1992 roku. Do obliczenia wskaźnika wysokości wynagrodzenia przyjęte zostały zarobki z 3 kolejnych lat kalendarzowych, tj. lata 1989, 1990, 1991. Ustalony wskaźnik wyniósł 117,93%. ZUS odmówił byłej pracownicy uwzględnienia w podstawie wymiaru zarobków z dodatkowego zatrudnienia wykonywanego w latach 1987–1991. Czy obecnie ma szansę na przeliczenie podstawy wymiaru renty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników odchodzi w październiku na emeryturę. Mamy wątpliwość, czy wystawiając zaświadczenie ZUS Rp-7, powinniśmy uwzględnić w nim wszystkie umowy o dzieło tego pracownika z lat 1999–2010.

czytaj więcej »

Pytanie: W którym momencie wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych? Czy decyduje data podpisania uchwały o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną, czy data rejestracji tego faktu w KRS?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę z jednym z naszych pracowników została rozwiązana 31 października 2013 r. Wynagrodzenie zostało wypłacone – zgodnie z regulaminem wynagradzania – ostatniego dnia miesiąca. Dnia 5 listopada dotarło do nas zwolnienie lekarskie tego pracownika, obejmujące okres od 30 października do 6 listopada 2013 r. Pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie, bez potrąceń za dzień choroby, nasza firma jest także uprawniona do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych. W jaki sposób dokonać korekty listy płac i deklaracji ZUS za listopad 2013 roku? Zwolnienie lekarskie przekazaliśmy do ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania naszego – już byłego – pracownika, ale ten nie zwróci nadpłaconego wynagrodzenia. Co możemy zrobić w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 26 sierpnia 2013 r. zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Pracę miał rozpocząć od 1 września. Jednak z uwagi na chorobę pracownik w tym dniu nie podjął pracy. Faktycznie rozpoczął ją dopiero od 12 września. Z jaką datą powinniśmy zgłosić pracownika do ubezpieczeń? Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS w razie wypłaty wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Inspektor ZUS ma dokonać u mnie kontroli, za okres od 2009 do 2011 roku. Chce przeprowadzić także szczegółową kontrolę pracownika, który pracował od 31 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. Czy zostanę ukarany, jeśli nie mogę odnaleźć dokumentów dotyczących tego pracownika związanych z obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłosiłam pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W zgłoszeniu zaznaczyłam 001/001 etatu, a powinnam 003/004. Wysłałam imienne raporty miesięczne już za dwa miesiące. Czy muszę te raporty korygować łącznie z deklaracją rozliczeniową, czy wystarczy zrobić korektę ZUS ZUA?

czytaj więcej »

Z zasad ustalania podstawy wymiaru składek wynika, że przychód pracownika wykonującego pracę za granicą, stanowiący podstawę wymiaru składek, nie jest jego pełnym faktycznym przychodem. To oznacza, że do podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom wykonującym pracę za granicą przyjmowane są nie kwoty faktycznie otrzymanego przez pracownika przychodu, ale kwoty, od których są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek odejmuje się potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W październiku doszło w firmie do wypadku przy pracy. Pracodawca został powiadomiony, spisano zeznania. Specjalista ds. bhp nie sporządził jeszcze protokołu powypadkowego, twierdząc, że nie dysponuje wszystkimi danymi, ponieważ poszkodowany przebywa w szpitalu. Czy możemy naliczyć zasiłek 100% bez protokołu powypadkowego, czy trzeba czekać na dokumenty?

czytaj więcej »

Jedną z form pomocy przewidzianych w nowej ustawie antykryzysowej stanowi przekazywanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. O przyznanie wsparcia w tym zakresie przedsiębiorca może wystąpić do marszałka województwa.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej będzie wynosiła 504 zł. Zmieni się również minimalna podstawa składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.

czytaj więcej »

Szczególnie korzystny sposób przeliczania okresów składkowych z tytułu pracy na kolei nie może służyć innym celom, jak tylko ustalaniu prawa do emerytury kolejowej. W szczególności zaś nie może służyć do korzystniejszego ustalania kapitału początkowego albo emerytury. Tak uznał Sąd Najwyższy w wydanym 13 listopada 2013 r. orzeczeniu (sygn. akt: I UK 154/13).

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. wysokość maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie ustalana raz na rok, a nie jak do tej pory – co trzy miesiące. Zmianę taką przewiduje przyjęta nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel