WYDANIE ONLINE

Pracujący emeryci i renciści, a także ich pracodawcy, zleceniodawcy mają obowiązek do końca lutego 2014 r. poinformować ZUS o wysokości przychodów uzyskanych przez świadczeniobiorców w 2013 r. Prawidłowo wystawione zaświadczenie/oświadczenie osoby zainteresowanej pozwoli na rzetelne i korzystne rozliczenie pobieranej emerytury czy renty.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam od pracownika zwolnienie lekarskie od 16 do 31 grudnia. Jednocześnie wszczęliśmy postępowanie powypadkowe, w którym trzeba było ustalić, czy dana niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy. Ze względu na to, że postępowanie to zakończyło się dopiero października, pracownikowi został wypłacony 31 grudnia zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Co należy w takiej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca po ponad miesięcznym okresie zawieszenia firmy ponownie rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Z dniem 10 września 2013 roku zaczął podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Od 4 grudnia podjął jednak zatrudnienie na etacie, więc z działalności opłacał tylko składkę zdrowotną – do 10 stycznia 2014 roku, czyli do dnia zakończenia umowy o pracę. Od 11 stycznia ponownie zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności. Czy jeżeli osoba ta zachoruje, to z działalności gospodarczej otrzyma zasiłek chorobowy? Czy okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z umowy o pracę będzie mu się liczył?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego oraz przez blisko rok pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Wrócił do pracy 7 stycznia, ale już kilka dni później przedstawił kolejne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jego niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą. Czy oznacza to rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Od kilku lat z naszym pracownikiem dodatkowo podpisujemy umowy zlecenia na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej. Zawierane one są na okres roku kalendarzowego, tj. od stycznia do grudnia. Pomiędzy kolejnymi umowami nie ma dnia przerwy. Czy w sytuacji gdy pracownik zachorował w grudniu 2013 r. do podstawy wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego powinnam była włączyć wynagrodzenie z umowy zlecenia z ubiegłego roku? Czy może należało tą umowę jako zakończoną i wyłączyć z miesiące obejmujący rok poprzedni?

czytaj więcej »

Pytanie: Niezdolność pracownika do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca zatrudnienia, ale ma on prawo do zasiłku. Wiem, że w takim przypadku w związku z tym, iż jego wynagrodzenie jest stałe, do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego muszę przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Mam jednak kłopot, co zrobić z wynagrodzeniem za nadgodziny. Pracownik przepracował 18 dni, w tym przez 2 dni wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, za którą zarobił 180 zł. Czy do wynagrodzenia za nadgodziny zastosować zasady uzupełniania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop ojcowski i zasiłek macierzyński na okres od 13 do 26 stycznia 2014 r. na dziecko urodzone w listopadzie 2013 r. Osoba ta wykonuje równolegle pracę u dwóch pracodawców. U jednego jest zatrudniona w wymiarze 3/4 etatu, a u drugiego pracodawcy w wymiarze 1/4 etatu. Wniosek o urlop ojcowski pracownik złożył jednak tylko u pracodawcy, u którego wykonuje pracę na 3/4 etatu, u drugiego pracodawcy zamierza nadal wykonywać pracę. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego udzielonego przez jednego pracodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu ubiegłego roku pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z tego powodu jest niezdolny do pracy od 3 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. Od 3 do 14 grudnia 2013 r. przebywał w szpitalu. Czy należy obniżać zasiłek za te dni, w których pracownik przebywał w szpitalu?

czytaj więcej »

Pytanie: Od listopada 2010 roku pobieram emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Od kwietnia 2012 roku ponownie podjęłam zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. W grudniu 2013 roku otrzymałam z ZUS nową decyzję, że otrzymam niższą emeryturę o prawie 80 zł. W decyzji wskazano, że przyczyną obniżenia świadczenia była korekta dokumentów przez płatnika. Czy taka korekta może mieć wpływ na wysokość emerytury i czy jest to możliwe po tak długim czasie?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku lutego br. będę wystawiać zaświadczenia dla pracujących emerytów o wysokości przychodu za 2013 r. Wiem, że jeden z pracowników, mający ustalone prawo do emerytury, zgłosił do ZUS wniosek o zawieszenie emerytury w związku z art. 103 ust. 3 ustawy emerytalnej. Niestety nie wiem, od jakiego miesiąca ZUS zawiesił wypłatę emerytury. W jaki sposób powinienem wystawić zaświadczenie i za jaki okres ZUS dokona rozliczenia świadczenia za 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę nasz pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2013 r. W styczniu 2014 r. wystawiliśmy mu druk ZUS Rp-7, w którym nie uwzględniliśmy trzynastki za 2013 r., która zostanie pracownikowi wypłacona dopiero w marcu 2014 r. Czy postąpiliśmy prawidłowo, czy też dodatkowe wynagrodzenie roczne powinniśmy jednak wziąć pod uwagę?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 grudnia 2013 r. zatrudniliśmy nowego pracownika. Przez 5 dni był chory i przedstawił zwolnienie lekarskie. Jednak z uwagi na zbyt krótki staż ubezpieczeniowy nie zostało mu wypłacone wynagrodzenie chorobowe. W dokumentach rozliczeniowych składanych za czerwiec do ZUS nie wykazaliśmy okresu jego choroby. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Od początku tego roku (z dniem 2 stycznia) zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem niebędącym pracownikiem. Okazało się, że 9 stycznia osoba ta została skreślona z listy studentów, ale zaświadczenie o skreśleniu otrzymaliśmy 23 stycznia. Zgłoszenie do ZUS trzeba wysłać w ciągu 7 dni. Czy mimo tego że umowa została zawarta 2 stycznia 2014 r., zgłoszenie można wysłać dopiero po otrzymaniu informacji o skreśleniu, czy też czy trzeba zmienić umowę, żeby zachować termin 7 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: W przedsiębiorstwie państwowym w radzie nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. zasiada jeden przedstawiciel pracowników. Czy za taką osobę składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być naliczane od zsumowanego przychodu, jaki tej osobie jest wypłacany? Czy należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe, czy też wystarczy, że w raporcie ZUS RCA z kodem pracowniczym będzie wykazywana odpowiednio wyższa podstawa wymiaru składek, tak jak to następuje przy zawarciu umowy zlecenia (o dzieło) z własnym pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik-emeryt dostarczył do zakładu pracy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w grudniu 2012 roku (jest to jedyny pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności w naszej firmie). Obecnie zorientowaliśmy się, że do ZUS nie została niestety zgłoszona zmiana tytułu ubezpieczenia z kodu 01 10 10 na 01 10 11. Jak postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Po koniec stycznia 2014 r. wypłacaliśmy pracownikom nagrody roczne. Otrzymają je również osoby, z którymi rozwiązaliśmy (lub rozwiążemy przed wypłatą nagrody) umowy o pracę. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć za nich składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega korekta ZUS ZZA, w którym błędnie wpisano data zatrudnienia? Zatrudniliśmy pracownika 17 stycznia, a w zgłoszeniu podałam datę 7 stycznia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracując na etacie, posiadam jednocześnie udziały w spółce cywilnej. Czy po urodzeniu dziecka otrzymam zasiłek macierzyński, czy też będę musiała zrezygnować ze wspomnianych udziałów? Spółka ta nie jest moim pracodawcą.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 14 września do 9 października 2013 roku. Tym samym, podstawa wymiaru przysługującego jej zasiłku opiekuńczego została ustalona na podstawie wynagrodzenia za okres od września 2012 roku do sierpnia 2013 roku. W okresie od 3 do 9 stycznia 2014 roku osoba ta była niezdolna do pracy z powodu choroby. Pracownica do 31 października pracowała w połowie wymiaru czasu pracy, natomiast od 1 listopada w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy zmiana wymiaru czasu pracy między okresami pobierania zasiłków ma wpływ na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po przerwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazówkę, jak prawidłowo należy wyliczyć podstawę zasiłku chorobowego, jeżeli premia roczna jest wypłacana po zakończeniu roku kalendarzowego – w wysokości określonej stawki procentowej wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w danym roku. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w lutym 2013 roku. W lipcu 2013 roku otrzymał premię za poprzedni rok. Pracownik przebywał również na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2013 roku. Premia roczna za 2013 roku prawdopodobnie zostanie mu wypłacona w lipcu 2014 roku.

czytaj więcej »

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe trzeba opłacać do czasu, aż przychód będący podstawą ich wymiaru nie przekroczy rocznej kwoty granicznej. W 2014 roku wynosi ona 112.380 zł. Od nadwyżki ZUS nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, a tylko chorobową i wypadkową.

czytaj więcej »

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończą podwyższonego wieku emerytalnego, mogą ubiegać się w ZUS o przyznanie emerytury częściowej. Z wnioskiem o jej przyznanie pierwsi ubezpieczeni mogą wystąpić w 2014 r.

czytaj więcej »

Projekt ustawy przewidującej rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego w styczniu został odrzucony został w Senacie.

czytaj więcej »

10 stycznia 2014 r. Senat bez poprawek przyjął uchwaloną w grudniu przez Sejm ustawę przewidującą zwrot emerytom świadczeń, do których prawo zostało im zawieszone w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy. Dotyczy ona osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. a po 30 września tego roku kontynuowały zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. 

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek rozliczać składki za swoich pracowników nie tylko gdy wykonują oni pracę i jest im wypłacana pensja. Musi także składać raporty, jeśli są niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie albo zasiłek.

czytaj więcej »

Pytanie: Osobie zatrudnionej w naszej firmie na podstawie umowy o pracę, wypłacamy dodatek dla opiekuna praktyk uczniowskich. Czy od takiego dodatku trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwiązana została ona z końcem grudnia 2013 roku. Okres wypowiedzenia w jego przypadku wynosił 3 miesiące. W tym okresie pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik ten co miesiąc, oprócz wynagrodzenia, otrzymywał ryczałt samochodowy. Od kwoty wypłacanego ryczałtu nie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z korzystaniem z samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych uchwałą rady nadzorczej przyznano wiceprezesowi zarządu ryczałt miesięczny, płatny wraz z wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Czy w takiej sytuacji kwota wypłacanego ryczałtu podlega składkom ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dofinansowanie do biletów do teatru oraz do wycieczki, finansowane z nadwyżki bilansowej z części przeznaczonej na działalność społeczno-samorządową stanowi przychód do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne pracownika będącego jednocześnie członkiem spółdzielni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica powróciła z urlopu macierzyńskiego we wrześniu 2010 roku. Od następnego miesiąca pracodawca korzystał za nią ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. W maju 2013 roku pracownica – w związku z drugą ciążą – przedstawiła pracodawcy zwolnienie lekarskie. Od lipca 2013 roku przebywa na urlopach: macierzyńskim (podstawowym i dodatkowym), a obecnie – urlopie rodzicielskim. W styczniu 2014 roku pracodawca wypłaca zatrudnionym „trzynastki”. Czy w przedstawionej sytuacji od kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego trzeba naliczyć składkę na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 sierpnia zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę pobierającą emeryturę wojskową. Osoba ta przedstawiła nam zaświadczenie z zakładu emerytalnego, z którego wynika, że dodatkowe zatrudnienie i odprowadzane składki nie będą miały wpływu na zwiększenie w przyszłości jego emerytury. Osoba ta nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, a tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie mamy jednak wątpliwości, czy postąpiliśmy prawidłowo. Czy powinniśmy skorygować dokumenty za tą osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lutego 2014 roku rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Będę ją prowadził z osobą, która do 30 czerwca 2013 roku była wspólnikiem spółki jawnej. Czy w takiej sytuacji, zarówno ja, jak i mój wspólnik mamy od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2016 roku prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru?

czytaj więcej »

wiper-pixel