WYDANIE BIEŻĄCE

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia. 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, a w kolejnych dniach kwietnia nowelizacja tej ustawy, określana mianem tarczy antykryzysowej 2.0

czytaj więcej »

Jednym z elementów wsparcia w związku z pandemią koronawirusa jest świadczenie postojowe z ZUS. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła zmiany, dzięki którym pomocą tą jest objęta większa grupa przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Resort pracy wyjaśnił na stronie internetowej praca.gov.pl, jak krok po kroku wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

czytaj więcej »

Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w związku z zamknięciem przedszkola złożyła oświadczenie o zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8. roku życia na okres 16–20 marca i 23–25 marca 2020 r. oraz drugie oświadczenie na okres od 26–27 marca i 30–31 marca 2020 r., łącznie 12 dni. Czy w związku z tym ma prawo ubiegać się o kolejny zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8. roku życia? Jeśli tak, to na ile dni i do kiedy?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie z powodu kryzysu pracownicy mają od 1 kwietnia obniżone wynagrodzenia do 0,8 etatu. Jak obliczyć podstawę do chorobowego, jeżeli etat został obniżony z całego o 20% od 1 kwietnia 2020 r. w związku z panującą obecnie sytuacją, w następujących przypadkach:1. Pracownik korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 w okresach 16–27 marca, 30 marca – 3 kwietnia, 6–10 kwietnia. Opieka jest wypisania z ww. datami na jednym wniosku. Pracownik pominął dni wolne z grafiku lub weekendy i wpisał tylko te, w które miał być w pracy.2. Choroba pracownika od 1 kwietnia 2020 r., która trwa dalej. 3. Choroba pracownika 30 marca – 10 kwietnia i ponownie opieka od 20 kwietnia.Pracownicy oprócz wynagrodzenia otrzymywali za poprzedni rok trzynastkę wypłaconą w lutym. Niektórzy z nich mieli premie kwartalne wypłacane w następnym kwartale. Czy te dodatkowe składniki należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłków? Jak ustalić podstawę wymiaru w podanych powyżej przypadkach?

czytaj więcej »

Pytanie: U jednego z naszych pracowników stwierdzono zakażenie COVID-19, co spowodowało kwarantannę dla 10 osób, które miały styczność z zakażonym pracownikiem. Jakie świadczenia przysługują osobom odbywającym kwarantannę i co jest podstawą do ich wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma będzie ubiegała się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy do wniosku o dofinansowania z tarczy antykryzysowej należy wpisać osoby na urlopach rodzicielskich, zasiłkach macierzyńskich i chorobowych? Czy też należy je wyłączyć w związku z tym że przy rozliczeniu DRA zasiłki odejmuje się od kwoty wpłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób wykazać w dokumentach podatkowych i składkowych wynagrodzenie, które zostało przesłane przez pracodawcę przelewem 31 marca, ale na koncie pracownika pojawiło się 1 kwietnia. Czy składki i podatek z tych wypłat mam w takiej sytuacji zaliczyć do marca – wypłata w marcu, czy do kwietnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom przyznajemy ryczałt za pranie odzieży ochronnej. Jak ustalić kwotę, która z tego tytułu będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek, żeby ZUS jej nie podważył?

czytaj więcej »

Pytanie: Mimo pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownikowi wypłaciliśmy pełny miesięczny ryczałt na jazdy lokalne, od którego nie naliczyliśmy składek. Po zauważeniu błędu pracownik zwrócił nam nadpłaconą kwotę ryczałtu. Jak skorygować składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła 17 kwietnia 2020 r. dwoje dzieci i udzieliliśmy jej urlopu macierzyńskiego na 31 tygodni (217 dni), do 19 listopada 2020 r. Jedno dziecko zmarło 30 kwietnia 2020 r. Za jaki okres w tym przypadku należy wypłacać zasiłek macierzyński?

czytaj więcej »

Pytanie: 52-letni pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w naszej firmie oraz w wymiarze 1/4 etatu w innej firmie. Od 22 do 30 kwietnia 2020 r. otrzymał on zwolnienie lekarskie z powodu choroby, a przy tym okazało się, że ta niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy u tego drugiego pracodawcy. Jest to pierwsza niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby i nie wiemy, czy wypłacać mu wynagrodzenie za czas choroby, czy może zasiłek chorobowy, a jeżeli tak, to z którego ubezpieczenia – chorobowego czy wypadkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zawarła od 14 kwietnia 2020 r. umowę zlecenia na rok z osobą, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę do 31 stycznia 2020 r., a następnie do 31 marca 2020 r. pobierała zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r. zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby. Czy z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, do którego zleceniobiorca zgłosił się od pierwszego dnia zawartej umowy, tj. od 14 kwietnia 2020 r., należy wypłacić zasiłek chorobowy?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chorował od 15 do 31 stycznia 2020 r. i wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe 30 stycznia. Następne zwolnienie otrzymał z tytułu opieki nad chorym dzieckiem od 30 kwietnia do 8 maja i zasiłek opiekuńczy za cały ten okres będzie wypłacony dopiero 30 maja. Czy dla zasiłku opiekuńczego należy ustalić nową podstawę wymiaru, czy przyjąć taką samą jak dla wynagrodzenia za czas choroby? Czy do obliczenia 3 miesięcy przerwy w celu ustalenia podstawy wymiaru kolejnego świadczenia ma znaczenie data wypłaty poprzedniego?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim przyznaliśmy mu podwyżkę z wyrównaniem od początku roku. Czy powinniśmy ją uwzględnić przy liczeniu wynagrodzenia chorobowego przysługującego z tytułu tego zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypełniając raport ZUS RPA, w nieprawidłowym bloku wpisaliśmy kwotę dochodu zwolnionego z oskładkowania z uwagi na to, że pracownik zachowuje do niego prawo w czasie pobierania świadczeń chorobowych. Jak poprawić ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie:  W wyniku naszego błędu wypłaciliśmy pracownikowi zaniżone wynagrodzenie chorobowe. Obecnie wypłaciliśmy wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak taką wypłatę wykazać w dokumentach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W druku ZUS ZSWA za rok ubiegły podaliśmy nieprawidłowy dzień zakończenia świadczenia pracy szczególnej przez jednego z pracowników. Czy wymaga to korekty, a jeżeli tak, to jak ją przeprowadzić?

czytaj więcej »

wiper-pixel