WYDANIE ONLINE

Z dniem 2 stycznia 2020 r. zmienione zostaną zasady korzystania z małego ZUS-u, w tym dotyczące sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakresu informacji przekazywanych do ZUS. Z początkiem stycznia oraz początkiem lipca 2020 r. kolejna grupa płatników objęta zostanie przepisami ustawy o PPK. Zmiany obejmą także minimalne i maksymalne podstawy wymiaru składek niektórych ubezpieczonych, a ich skutkiem może być objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie w sytuacji gdy dana osoba posiada kilka tytułów do nich.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy zatrudniliśmy od 2 września 2019 r. na podstawie umowy o pracę 23-letniego mężczyznę. W związku z tym od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. przysługuje nam zwolnienie z opłacania za niego składek na FP, FS i FGŚP. Niestety, wskutek błędu do końca listopada 2019 r. odprowadzaliśmy od jego wynagrodzenia składki na wspomniane fundusze. Czy w takim przypadku możemy przesunąć okres zwolnienia z konieczności regulowania omawianych składek na okres od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r., tak aby nie korygować deklaracji rozliczeniowych za październik i listopad 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie związane z obniżonym podatkiem i zwiększonymi kosztami uzyskania od października. Rozliczenie członka rady nadzorczej wygląda następująco: kwota brutto: 281,25 zł składki na ubezpieczenia: 31,67 zł, podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 249,58 zł, koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł podstawa opodatkowania: 0, naliczony podatek: 0, składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 22,46 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku (7,75%): 19,34 zł, podatek do urzędu skarbowego: 0 zł, do wypłaty: 249,58 zł. Składkę zdrowotną obniża się do wysokości zaliczki, czyli 0 zł. Jak należy wobec tego należało zrobić to w programie Płatnik? Po wpisaniu podstawa wymiaru składki zdrowotnej w wysokości 249,58 a w wyliczeniach 0 zł program nie zweryfikuje mi pozytywnie dokumentu ZUS RCA. Co powinnam zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Między starostą (zleceniodawca) a małżonkami panią (zleceniobiorcy) została zawarta umowa zlecenia o prowadzenie rodzinnego domu dziecka na okres 5 lat. W umowie zlecenia zawarto zapis, że wynagrodzenie z tytułu tej umowy przysługuje jednemu z małżonków, tj. żonie. Taki zapis wynika z art. 62 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Żona na podstawie złożonego oświadczenia z tytułu zawartej umowy zlecenia została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. W umowie zlecenia jest zapis, że w przypadku choroby lub dłuższej nieobecności w miejscu sprawowania pieczy zastępczej świadczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, tj. mężowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku. Czy mąż powinien być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, gdy z tytułu zawartej umowy zlecenia nie będzie pobierał wynagrodzenia i czy raporty rozliczeniowe powinny być wykazywane jako zerowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada miejska uchwałą powierzyła wykonanie inkasa opłaty targowej inkasentom z imienia i nazwiska. W uchwale określiła, że wysokość inkasa wyniesie 10% od inkasowanej kwoty. Jeden z inkasentów jest naszym pracownikiem, a drugi osobą u nas niezatrudnioną. Inkasenci nie prowadzą działalności gospodarczej i są zatrudnieniu na umowę o pracę. Czy z tymi osobami powinna zostać zawarta umowa zlecenie? Jak powinna być oskładkowana i opodatkowana? Czy pobieranie inkasa powinno mieć formą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego? Czy wynagrodzenie to jest obciążone składkami do ZUS i podatkiem? Czy pobieranie inkasa powinno mieć inną formę wynagrodzenia niż umowa zlecenia i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. Jeżeli tak, to jakie i czy obciążone będzie wtedy składkami do ZUS i podatkiem?

czytaj więcej »

wiper-pixel