WYDANIE ONLINE

Jakie świadczenie chorobowe wypłacać z tytułu niezdolności do pracy mającej miejsce na przełomie dwóch lat kalendarzowych oraz jak rozliczać w takiej sytuacji limit obowiązujący przy wynagrodzeniu chorobowym? Jakimi dokumentami pracodawca musi dysponować, żeby prawidłowo ustalić liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w drugiej firmie? Kiedy zachowana zostanie ciągłość ubezpieczenia chorobowego mimo przerwy między dwiema umowami o pracę? O czym powinien pamiętać pracodawca podczas wypełniania raportu ZUS RCA za pracownika, któremu wypłacono wynagrodzenie chorobowe oraz czy wyrównanie tego wynagrodzenia wymaga korekty złożonych już dokumentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w artykule.

czytaj więcej »

Centralna Informacja Emerytalna ma to być nowy system informatyczny, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych.

czytaj więcej »

Pracodawcy są zobowiązani w terminie do końca października 2019  r. do odprowadzenia na rachunek ZFŚS środków odpowiadających zwiększonej wysokości o 3,4% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podstawa naliczania odpisów wzrosła od 1 sierpnia 2019  r. Sprawdźmy na praktycznych przykładach liczbowych szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swojego brata posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz bezrobotnej żony. Czy zgłoszenia takiego możemy dokonać?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymują ryczałty na jazdy lokalne naliczane zgodnie z ogólnie obowiązującymi stawkami za 1 km przebiegu oraz w ramach dopuszczalnych limitów przebiegu miesięcznego. Obecnie trwająca kontrola zakwestionowała, że od części dokonywanych wypłat nie naliczaliśmy składek. Czy tego rodzaju wypłaty mogą być objęte oskładkowaniem, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony od 4 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 28 października do 15 listopada 2019 r. (19 dni). Za część tej niezdolności ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby (10 dni, od 28 października do 6 listopada), a za część do zasiłku chorobowego (9 dni, od 7 do 15 listopada 2019 r.). Pracownik otrzymuje przychód w stałej miesięcznej kwocie wynikającej z umowy o pracę w wysokości 4.600 zł. Dodatkowo na okres od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. otrzymywał dodatek funkcyjny w kwocie brutto 400 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi do końca miesiąca za dany miesiąc, a dodatek do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wcześniej pracownik chorował w styczniu, lutym i marcu i nie miał jeszcze dodatku. Czy dodatek funkcyjny powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, skoro wypłacaliśmy go pracownikowi przez kilka miesięcy przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby, a także 10 listopada za październik 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni w związku z chorobą dziecka, które ma 2,5 roku. W związku z tym wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego, jednak nie wiemy, czy ma do tego prawo, ponieważ do opieki nad dzieckiem zatrudnia nianię. Pracownica tłumaczy, że niania była chora. Jak powinna to udokumentować, aby można ustalić prawo do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica otrzymuje przychód z umowy o pracę w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Oprócz wynagrodzenia do 30 września 2019 r. ma także prawo do dodatku stażowego, który zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w naszej firmie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków. Dodatek wynosił 10% przychodu miesięcznego. Od 1 października 2019 r. dodatek ten jest włączony do wynagrodzenia zasadniczego. Pracownica w październiku 2019 r. sprawowała opiekę nad chorym mężem. Czy w podstawie wymiaru przysługującego jej zasiłku opiekuńczego należy uwzględnić dodatek stażowy wypłacany w miesiącach stanowiących podstawę wymiaru, jeżeli od 1 października 2019 r. dodatek stażowy już nie przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam swoją firmę, którą prowadzę jednoosobowo. Z tego tytułu jestem zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia chorobowego, od 1 września 2017 r.  Od 9 do 30 września 2019 r. byłem chory i otrzymałem zwolnienie lekarskie. 19 stycznia 2019 r. do firmy dostarczono towar, który zamawiałem w lipcu 2019 r. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest mój adres domowy i tu była dostawa. Za towar musiałem podpisać fakturę z datą dostawy. Czy ZUS może w takim przypadku zakwestionować moje prawo do zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Moja poprzedniczka składki na ubezpieczenie wypadkowe od wynagrodzeń za marzec, ale wypłaconych w kwietniu, naliczyła według starej stopy procentowej. Czy takie postępowanie jest prawidłowe, a jeśli nie, to jak skorygować teraz ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego, w wyniku którego świadczenie to zostało nadpłacone. Jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel