WYDANIE ONLINE

To płatnik składek – pracodawca lub zleceniodawca – odpowiada za realizację zobowiązań związanych z podleganiem przez osoby zatrudnione ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Dlatego warto sprawdzić, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać pracownicy działów kadrowo-płacowych lub biur rachunkowych bądź innych firm świadczących usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcy wobec ZUS.

czytaj więcej »

Osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, od 1 sierpnia zostały objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26. roku życia, które obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r., ma znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) dokonywanej przez pracodawcę.

czytaj więcej »

Obniżenie o 1% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników przewiduje rządowy projekt zmiany ustawy o PIT, który pod koniec lipca trafił do Sejmu. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na październik tego roku.

czytaj więcej »

Podjęcie zatrudnienia w warunkach chronionych nie wyklucza całkowitej niezdolności do pracy, gdyż ta niezdolność – orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS – dotyczy tylko pracy w normalnych warunkach. Osoba taka może się ubiegać o rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, o ile faktycznie jest całkowicie niezdolna do pracy w normalnych warunkach, a niezdolność ta  powstała przed ukończeniem 16 lat, albo w okresie nauki szkolnej przed 25. rokiem życia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2019 r., sygn. I UK 79/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Wysyłamy dwóch pracowników do pracy na Węgry. Zakładamy, że prawdopodobnie czas pracy za granicą będzie dłuższy niż pół roku. Pracodawca jednak chce uznać to za podróż służbową i wypłacać diety. Mam pytanie, czy podstawne będzie traktowanie pracownika spędzającego 75% czasu na Węgrzech przez ponad pół roku jako pracownika w podróży służbowej? Czy ZUS nie oskładkuje tych diet?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wiadomo od 1 sierpnia 2019 r. zaczęło obowiązywać nowa ulga, tzw. zerowy PIT. Czy wprowadza ona jakieś zmiany w zakresie wyliczania składki zdrowotnej? Chodzi mi przede wszystkim o sytuacje, w których przychód z umowy o pracę jest stosunkowo niski.

czytaj więcej »

Pytanie: Z jednym z naszych pracowników podpisaliśmy umowę zlecenia w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. Wynagrodzenie z tytułu tej umowy wypłacamy do 20. dnia każdego miesiąca. 5 sierpnia wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 9 sierpnia.  Czy ustalając podstawę świadczenia chorobowego, uwzględniamy również wynagrodzenie z umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę pełny etat z  wynagrodzeniem nie przekraczającym 130% średniej krajowej, prowadzi w domu działalność gospodarczą od 2008 r.  cały czas opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy może on starać się o rentę rodzinną  po żonie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku gdy pracownik cały miesiąc przebywa np. na zwolnieniu lekarskim, do imiennego raportu miesięcznego ZUS RSA należy dołączyć zerowy imienny raport miesięczny ZUS RCA? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w sytuacji gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym dłużej niż miesiąc, cały okres tego urlopu można wykazać w jednym raporcie ZUS RSA?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2019 r., jednak program Płatnik informuje, że „Brak kompletu rozliczeniowego z ZUS za podany okres. Wyniki weryfikacji i wyliczeń bez tych danych mogą być błędne”. Co należy zrobić, aby wysłać korektę dokumentów do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poinformował firmę o zmianie adresu zamieszkania. Przed sporządzeniem dokumentu ZUS ZUA zmianę adresu próbowałam zrobić w kartotece ubezpieczonego w programie Płatnik. Niestety, w kartotece nie mogę wprowadzić żadnej zmiany. Jak w tej sytuacji mam poinformować ZUS o nowym adresie pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy kilku nowych pracowników, zgłosiliśmy ich do ubezpieczeń na drukach ZUS ZUA. Sporządziliśmy również zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na drukach ZUS ZCNA, ale nie mogliśmy wysłać tych dokumentów razem ze zgłoszeniami ZUS ZUA, ponieważ wystąpił błąd krytyczny „Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS”. W jaki sposób wysłać zgłoszenia członków rodziny?

czytaj więcej »

wiper-pixel