WYDANIE ONLINE

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w ostatnich latach mogą skorzystać z wielu preferencyjnych warunków opłacania składek. Warto więc zapoznać się z tymi zasadami, aby móc skorzystać z systemu ulg wprowadzonych nowymi przepisami, np. z ulgi na start czy tzw. małego ZUS-u. Jakie składki muszą opłacać przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z żadnych ulg w 2019 r.? Kto może korzystać z ulgi na start i jakie warunki musi spełnić? Jak obniżać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w przypadku ulgi na start? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w artykule.

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia zawierającego nowy wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Wynika z niego, że dokument zostanie uproszczony. 

czytaj więcej »

Co roku, do 31 maja rolnicy lub domownicy, którzy jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą mają obowiązek poinformować swoją jednostkę organizacyjną KRUS, czy nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z dodatkowej nierolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2018 r. wynosi 3.376 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 kwietnia 2019 r. podnieśliśmy do 40 zł obowiązującą w firmie wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej. Czy kwota ta nadal będzie objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie miesiąca zleceniobiorca będący studentem ukończył 26 lat. Jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc, jeżeli jego wynagrodzenie określone jest kwotowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnego chcemy podpisać na kilka miesięcy dodatkową umowę zlecenia. Czy będzie miało to wpływ na obowiązek naliczania za tę osobę składek na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, z którym zawarliśmy jednocześnie umowę zlecenia, przedłożył orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy będzie miało to wpływ na zakres ubezpieczeń oraz czy musimy o tym poinformować ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego. Jak ustalić podstawy wymiaru składek, jeżeli zmiana ta miała miejsce w trakcie miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Po zakończeniu umowy o pracę na czas określony zatrudniliśmy pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę. W czasie jej trwania pracownik zachorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zachorował w drugim miesiącu po powrocie z sześciomiesięcznego urlopu bezpłatnego. Jakie świadczenie chorobowe przysługuje mu w tej sytuacji oraz jak ustalić podstawę jego wymiaru?

czytaj więcej »

Pytanie: W przyszłym miesiącu pracownik otrzyma wyrównanie trzynastki wypłaconej w lutym 2019 r. Jak taką wypłatę rozpisać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Złożyliśmy zgłoszenie ZUS ZSWA za pracownika, który 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął wykonywanie pracy szczególnej w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Dowiedziałam się, że zgłoszenie takie powinniśmy przekazać dopiero w przyszłym roku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Popełniliśmy błąd, literówkę, w kwocie dochodu jednego z pracowników za rok ubiegły wykazanego w druku ZUS RPA. Jak go skorygować?

czytaj więcej »

wiper-pixel