WYDANIE ONLINE

Podpisując umowy zlecenia, wiemy, że najwięcej wątpliwości budzą przypadki, gdy umowa zlecenia występuje ona obok innego tytułu do ubezpieczeń, np. umowy o pracę czy prowadzenia własnej działalności. Dochodzi wtedy do tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń i musimy rozstrzygnąć, czy umowa zlecenia będzie objęta ubezpieczeniami. Możliwych jest wiele przypadków i różnych konfiguracji tytułów do ubezpieczeń występujących łącznie. Wtedy mogą rodzić się wątpliwości, jak ustalać tytuły do ubezpieczeń oraz podstawę wymiaru składek.

czytaj więcej »

1 marca weszły w życie przepisy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, zgodnie z którymi Prezes ZUS, po spełnieniu przez zainteresowanego określonych warunków, będzie mógł przyznać rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

czytaj więcej »

W tym roku wyjątkowo do 1 kwietnia część pracodawców musi przygotować i złożyć w ZUS druk ZUS ZSWA zawierający informacje o pracownikach świadczących w 2018 r. prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Sprawdźmy, czy w tym roku mamy taki obowiązek i jak poprawnie przygotować druk.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze zbliżającym się nowym rokiem składkowym proszę o informację, kto otrzyma z ZUS zawiadomienie o nowej stopie składek na ubezpieczenie wypadkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jak uwzględniać w liczbie ubezpieczonych osoby wykonujące w jednym miesiącu kilka kilkudniowych umów zleceń oraz pracowników, z którymi równocześnie podpisane zostały umowy zlecenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą w czerwcu 2016 r., uzyskał z niej w zeszłym roku przychód w kwocie uprawniającej go do skorzystania z „małego ZUS”. Nie złożył on jednak odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych do 8 stycznia 2019 r. Czy w tej sytuacji mógłby zapłacić za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za styczeń i luty 2019 r. i przejść na mały ZUS od 1 marca 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem marca 2019 r. – w ostatnim dniu trwania stosunku pracy – będziemy musieli wypłacić jednemu z naszych pracowników odszkodowanie z tytułu nieprzedstawienia mu oferty zawarcia kolejnej umowy o pracę po zakończeniu zatrudnienia na czas określony. Do wypłaty tego świadczenia zobowiązaliśmy się poprzez zawarcie odrębnego zapisu w umowie o pracę podpisanej z tym pracownikiem. Czy odszkodowanie to korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Skorygowaliśmy dokumenty rozliczeniowe w związku z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia. Przed korektą od tej umowy odprowadzaliśmy tylko składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Po korekcie opłaciliśmy składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Czy powinniśmy domagać się od zleceniobiorcy zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od ubezpieczonego?  Jak przygotować korektę związaną z podatkiem dochodowym (rozliczenie PIT-11)?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy w okresie 36 miesięcy, przez które nie opłacamy składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uwzględnia się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopów okolicznościowych oraz urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nie opłacałam składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnioną na etacie żonę właściciela firmy, co zakwestionowała trwająca obecnie kontrola. Czy muszę złożyć korektę raportów ZUS RCA za wspomnianą osobę? Jak obliczyć kwotę niedopłaty oraz co z ewentualnymi odsetkami za zwłokę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników, składając wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na dziecko, oświadczył, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić mu opiekę. Po jakimś czasie okazało się, że to nie była prawda. Czy zasiłek jako świadczenie pobrane bezprawnie możemy potrącić z najbliższego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku pracownik otrzymał dwa świadczenia urlopowe, od których – zgodnie z rozporządzeniem składkowym – nie odprowadziliśmy składek. Jedno świadczenie wypłaciliśmy w styczniu i przysługiwało z tytułu pobytu na zaległym urlopie wypoczynkowym za rok 2017. Drugie z tytułu urlopu bieżącego wypłaciliśmy w lipcu 2018 r. Okazało się jednak, że powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń. Dlaczego tak należy postąpić i jak sobie z tym poradzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał wyrównanie wynagrodzenia chorobowego, którego nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

wiper-pixel