WYDANIE ONLINE

Obowiązki, które ciążą na pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudniającym pracownika uprawnionego do emerytury lub renty można podzielić – z uwagi na okres wymagany do ich dopełnienia – na dwie grupy. Po pierwsze, pracodawca i zleceniodawca zobowiązali są niezwłocznie powiadomić ZUS o zatrudnieniu emeryta lub rencisty lub o zawarciu z nim innej umowy objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Po drugie, po zakończeniu roku kalendarzowego podmioty te mają obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w minionym roku przez zatrudnionego emeryta lub rencistę.

czytaj więcej »

Pytanie: Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności odprowadzam od podstawy odpowiadającej 30% wynagrodzenia minimalnego. Czy będę mógł skorzystać z ulgi wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2019 r., czyli tzw. małego ZUS-u?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom odchodzącym na emeryturę przekazywane będą drobne upominki w postaci zegarka, portfela lub teczki. Koszt ich zakupu pokrywany będzie ze środków obrotowych firmy oraz funduszu socjalnego. Jak w takiej sytuacji ustalić kwotę podlegającą oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Przymierzamy się do wypłaty trzynastek za rok ubiegły. Jak ustalić kwotę do oskładkowania na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli pracownik wykonywał prace szczególne od kwietnia 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, którego wynagrodzenie odpowiada wynagrodzeniu minimalnemu, przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. Przez nieuwagę nie przeliczyliśmy podstawy zasiłku chorobowego przysługującego za dni przypadające w styczniu br. Jak obliczyć kwotę wyrównania oraz jak skorygować ten błąd w dokumentach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który 2 stycznia 2019 r. skończył 50 lat, przebywał na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim od 17 grudnia ubiegłego roku. Za dni choroby przypadające w grudniu oraz za okres od 1 stycznia do 1 lutego 2019 r. (32 dni) wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe. Dowiedzieliśmy się, że zgodnie z przepisami w roku bieżącym wynagrodzenie to pracownik mógł otrzymać tylko za pierwsze 14 dni choroby. Co  w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Przez kilka miesięcy 2018 r. mieliśmy podpisaną umowę zlecenia z osobą mającą przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z uwagi na to, że była ona zatrudniona u innego płatnika na pełnym etacie, nie opłacaliśmy za nią składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mamy obowiązek złożenia w ZUS informacji o zarobkach, a jeżeli tak, to jaką kwotę w niej wykazać i jak taka informacja powinna wyglądać?

czytaj więcej »

Pytanie:  Przygotowując druk ZUS IWA za 2018 r., zauważyłam, że w deklaracji składanej za 2017 r. ujęłam wypadek przy pracy mający miejsce w 2017 r., ale który został uznany przez sąd za takie zdarzenie dopiero w połowie 2018 r. Czy wymaga to korekty, a jeśli tak to jak ją przeprowadzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola z ZUS zakwestionowała nam, że w okresach pracy szczególnej wykazanych w druku ZUS ZSWA z danymi za 2017 r. nie uwzględniliśmy przerw spowodowanych pobytami pracowników na krótkotrwałych zwolnieniach lekarskich. Czy takie przerwy należy wykazać, a jeżeli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 listopada 2018 r. zmieniła się podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne u osób objętych ubezpieczeniami z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Co powinniśmy zrobić w sytuacji, jeżeli pracownicę korzystającą z takiego urlopu przez cały rok ubiegły wykazywaliśmy w drukach ubezpieczeniowych ze starą podstawą?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób oraz za jakie okresy należy wypełnić nowy dokument przekazywany w tym roku do ZUS, czyli druk ZUS RPA?

czytaj więcej »

W 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł, czyli o 22,38 zł wyższą w stosunku do ubiegłego roku.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2019 r. ZUS będzie mógł przyznać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, którego celem będzie zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci. Tak wynika z przyjętego przez rząd 22 stycznia projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Określa on warunki i tryb przyznawania świadczenia osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej 4 dzieci.

czytaj więcej »

wiper-pixel