WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki z 20 grudnia 2018 r. określające wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdźmy, na czym polegają zmian.

czytaj więcej »

Pytanie:  Spełniam warunki pozwalające na objęcie tzw. małym ZUS-em. Proszę o wyjaśnienie, jak ustalić obowiązującą mnie podstawę wymiaru składek, jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęłam w marcu 2018 r., a przez dwa miesiące tego roku była ona zawieszona?

czytaj więcej »

Pytanie: Część naszych pracowników otrzymuje dodatkowo honoraria autorskie za teksty publikowane na naszej stronie internetowej. Czy tego rodzaju wypłaty uwzględniamy w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę zlecenia z osobą zatrudnioną już na podstawie takiej umowy w innej firmie. Czy zleceniobiorca nadal może wybrać umowę, z tytułu której chce być objęty ubezpieczeniami obowiązkowymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie użytkował własny samochód osobowy dla potrzeb naszego zakładu pracy w jazdach lokalnych. Czy przyznany mu z tego tytułu ryczałt pieniężny (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.) musimy zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, aby jego wartość korzystała ze zwolnienia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2019 r. jeden z pracowników naszej spółki będzie przebywał cały miesiąc na urlopie bezpłatnym. W ramach programu bonusów pozapłacowych jest on uprawniony do pakietu medycznego, który w całości finansowany jest ze środków obrotowych spółki. Czy w związku z urlopem w styczniu od jego wartości należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma z Rosji zatrudnia na podstawie stosunku pracy obywatela Polski, który od wielu lat mieszka w Moskwie. W styczniu 2019 r. oddelegowała go do pracy na rzecz polskiej spółki na okres 6 miesięcy. Pracownik ten pozostaje jednak zatrudniony wyłącznie przez podmiot rosyjski, który za cały okres oddelegowania będzie mu wypłacał co miesiąc należne wynagrodzenie. Ze wspomnianą spółką z Polski nie łączy i nie będzie go łączyć żaden stosunek prawny (żadna umowa). Czy w tych okolicznościach przysługujące mu należności za pracę na terenie Polski podlegać powinny oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiadomo, że w kontekście rozliczeń składkowych kontrakt menedżerski traktuje się jak umowę zlecenia. Na potrzeby zaś kwestii podatkowych przychód uzyskiwany w jego ramach uznaje się za przychód z działalności wykonywanej osobiście. W zależności od okoliczności różne mogą być zasady rozliczeń podatkowo-składkowych kontraktu menedżerskiego. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia, jak rozliczać podatek i składki od kontraktu menedżerskiego. 

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy zwolnienie lekarskie od naszego pracownika, która wykonywał u nas dodatkowo kilka umów zlecenia zawieranych na okresy od kilkunastu dni do miesiąca. Jakie świadczenie chorobowe powinniśmy mu wypłacić oraz jak ustalić podstawę wymiaru? Jest to jego pierwsza choroba w bieżącym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie kontroli ZUS uznał, że z jedną z osób zamiast umowy o dzieło powinniśmy podpisać umowę zlecenia i nakazał oskładkować wynagrodzenia dotychczas jej wypłacone. Jakie dokumenty powinniśmy w takiej sytuacji złożyć w ZUS i jak wykazać wspomniane wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z regulaminem ZFŚS jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wypoczynku krajowego i zagranicznego, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Chcielibyśmy wprowadzić zmiany w regulaminie – tak by renciści/emeryci nie byli już uprawnieni do otrzymywania wczasów pod gruszą. Stawiany jest nam jednak zarzut, że to dyskryminacja. Jak należy wprowadzić taką zmianę, aby była zgodna z przepisami?

czytaj więcej »

Zgodnie z komunikatem ZUS od 26 stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie jedna wersja programu Płatnik, czyli 10.02.002. W terminie do 25 stycznia obowiązywały równolegle dwie wersje programu: 10.01.001 i 10.02.002. Od 26 stycznia pobranie aktualizacji wersji programu Płatnik 10.01.001 automatycznie spowoduje pobranie nowej wersji programu.

czytaj więcej »

Jednym z nowych dokumentów wprowadzonych od 1 stycznia jest ZUS RIA. Płatnik składek, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych, z 50 do 10 lat, i który złożył oświadczenie o zamiarze przekazania do ZUS raportów informacyjnych, musi przekazać za swoich pracowników/zleceniobiorców raporty ZUS RIA.

czytaj więcej »

Do końca stycznia płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS druk ZUS IWA zawierający dane za 2018 r potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacje zawarte na tym druku są przekazywane, aby ZUS mógł ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel