WYDANIE ONLINE

Rok 2019 przyniósł płatnikom składek wiele istotnych zmian oraz nowości. Od składek należnych za styczeń część przedsiębiorców będzie mogła naliczać je od niższej niż dotychczas podstawy wymiaru, przy czym podstawę tę będą musieli ustalić we własnym zakresie, a sama ulga nie obejmie wszystkich składek. Od połowy roku niektórzy płatnicy będą objęci obowiązkiem naliczania, odprowadzania i częściowego finansowania zupełnie nowych składek. Z początkiem 2019 r. rozszerzono również zakres danych wykazywanych w części z istniejących dokumentów ubezpieczeniowych, a także wprowadzono nowe formularze.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka zleca wiele prac zewnętrznym podmiotom. Ostatnio na podstawie umowy o świadczenie usług nawiązaliśmy współpracę z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą, która korzysta z ulgi na start. Umowa ta jest realizowana w ramach wspomnianej działalności. Czy w tym przypadku nasza spółka powinna odprowadzać składki na ubezpieczenia od zawartej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i sukcesywnym zatrudnianiem nowych osób okazuje się, że załodze coraz bardziej doskwiera brak miejsc parkingowych (te, którymi dysponujemy obecnie, przeznaczane są wyłącznie dla aut służbowych). W związku z tym zamierzamy zawrzeć z zewnętrznym podmiotem umowę, której przedmiotem będzie najem kilkudziesięciu miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu naszego zakładu. Wszystkie będą udostępniane pracownikom i zleceniobiorcom, którzy przyjeżdżają do pracy własnymi samochodami. Udostępnienie to będzie następować za symboliczną opłatą potrącaną z wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie ich pisemnej zgody i zapisów regulaminu wynagradzania. Czy świadczenie takie może korzystać z wyłączenia z oskładkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka akcyjna z branży informatycznej planuje rozszerzyć obszar swego działania na zagraniczne rynki. W pierwszej kolejności chce zaoferować swe usługi w Niemczech. W tym celu zamierza podjąć współpracę z kilkoma obywatelami Niemiec, zatrudniając ich w ramach umów zlecenia, które będą wykonywane wyłącznie poza Polską. Czy w tej sytuacji umowy te powinny podlegać oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami X i Y które zatrudniały naszych pracowników na umowy zlecenia, czego konsekwencją zostały wydane decyzje ZUS stwierdzające konieczność opłacenia składek za aktualnych i byłych pracowników którzy w okresie świadczenia pracy z tytułu umów zleceń pozostawali w stosunku pracy. Po zakończonym procesie sądowym decyzje ZUS zostały podtrzymane. ZUS sporządził korekty raportów i zwrócił się z nakazem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami. Czy w związku z koniecznością opłacenia składek przed dochodzeniem ich zwrotu od pracownika należy w/w składki (tj. finansowane ze środków pracownika) zaliczyć do przychodu pracownika w miesiącu ich opłacenia potrącić składki i podatek? Czy podstawę tego przychodu będą stanowiły wyłącznie składki czy też składki z odsetkami za ich nieterminową wpłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, która wykonywał u nas dodatkowo kilka umów zlecenia, zawieranych na okresy od kilkunastu dni do miesiąca, zachorował i jest na zwolnieniu lekarskim. Jakie świadczenie chorobowe powinniśmy mu wypłacić oraz jak ustalić podstawę wymiaru? Jest to jego pierwsza choroba w roku bieżącym.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, co powinien zrobić pracownik, który chciałaby przerwać świadczenie rehabilitacyjne i wrócić wcześniej do pracy. Czy to jest to możliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona od 21 października 2013 r. na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600 zł i dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1.000 zł pomniejszanym za każdy dzień nieobecności chorobowej, + 12% dodatku stażowego nie pomniejszanego za czas nieobecności chorobowej. Pracownica w terminie 27 lipca 2017 r. – 25 lipca 2018 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a zaraz po wykorzystała urlop wypoczynkowy od 26 lipca 27 sierpnia 2018 r. Wróciła do pracy z dniem 28 sierpnia 2018 r., następnie od 11 września 2018 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na 7/8 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 4.025 zł i dodatkiem funkcyjnym 962,50 zł + 12% dodatku stażowego. Ubezpieczona w okresie 4–5 października2018 r. sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w związku z tym należałoby obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS zakwestionował umowy o dzieło i przekształcił w umowy zlecenia. Proszę o przykładowe przeliczenie, jak postąpić w przypadku umowy o dzieło zawartej na kwotę brutto 2.000 zł, gdy: 1)      powinna zostać naliczona tylko składka zdrowotna; 2)      powinny zostać naliczone składki społeczne i zdrowotna. Czy składki do ZUS należy naliczać od kwoty brutto określonej w umowie czy ubruttowić kwotę, która została faktycznie wypłacona? Osoby, których dotyczą korekty, nie są już zatrudnione w przedsiębiorstwie. Czy należy im wystawić PIT-8C?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na urlopie ojcowskim przypadającym na przełom dwóch miesięcy kalendarzowych. Jak wykazać taki urlop w dokumentach ubezpieczeniowych, jeżeli jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłku macierzyńskiego i wypłata ta będzie miała miejsce w drugim z tych miesięcy?

czytaj więcej »

wiper-pixel