WYDANIE ONLINE

Od 1 grudnia 2018 r. funkcjonują już wyłącznie zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej (tzw. e-ZLA). Co prawda w ściśle określonych przypadkach lekarze mogą wystawić wydruk z zaświadczenia elektronicznego lub zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (w tzw. trybie alternatywnym), ale są to tylko wyjątki. Sprawdźmy w Raporcie specjalnym m.in. w jaki sposób można otrzymać powiadomienie o zwolnieniu lekarskim, które pojawiło się na PUE ZUS, jak długo i w jakiej formie należy przechowywać elektroniczne zaświadczenia lekarskie oraz co należy zrobić, jeżeli zauważymy błąd w zaświadczeniu lekarskim.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy cywilnoprawnej od dwóch miesięcy wypłacamy pracownikowi ryczałt na jazdy lokalne. Trwająca w firmie kontrola stwierdziła, że nie mamy podstaw do wypłaty tego świadczenia, w związku z czym powinno być ono oskładkowane. Czy zastrzeżenia te są słuszne, skoro dysponujemy wspomnianą umową, w której jest informacja o przyznanym limicie kilometrów oraz stawce za 1 km.

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu 2018 r. nagrodę roczną otrzymał pracownik, z którym stosunek pracy rozwiązaliśmy z końcem sierpnia tego roku. Czy powinniśmy od niej naliczyć składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł. W grudniu otrzymał także nagrodę jubileuszową w kwocie odpowiadającej 200% pensji, tj. 2.000 zł, oraz premię za IV kwartał. Czy w tym miesiącu powinniśmy opłacić składkę na Fundusz Pracy za tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Do 31 sierpnia 2018 r. mieliśmy praktykantkę szkoły zawodowej, z którą podpisaliśmy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres 36 miesięcy, czyli na czas nauki w szkole zawodowej. Praktykantka otrzymywała uczniowskie wynagrodzenie zmieniające się co 3 miesiące. Umowę miała zawartą do 31 sierpnia 2018 r. i w tym dniu przyniosła zwolnienie lekarskie z kodem B i zaświadczenie, że jest w 4. miesiącu ciąży. Przedłużyliśmy więc jej umowę do dnia porodu. 1 września 2018 r. zdała egzamin czeladniczy, co świadczy o ukończeniu szkoły i nauki. Za wrzesień wypłaciliśmy jej wynagrodzenie chorobowe obliczone z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie, czyli według wynagrodzenia uczniowskiego. Czy zasiłek chorobowy też ustalimy od tej samej podstawy? Czy powinnam policzyć go od najniższego wynagrodzenia, skoro nie jest już uczniem i ma skończone 18 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego przewodniczący związku zawodowego może prowadzić działalność związkową poprzez np. wysyłanie e-maili i pism do zakładu pracy, zamieszczanie postów na Facebooku związku zawodowego itp.? Czy takie postępowanie można uznać za pracę zarobkową, która pozbawi go prawa do świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jak należy wyliczać wysokość zasiłku opiekuńczego, w sytuacji gdy pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.000 zł brutto oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak dodatek stażowy w wysokości 900 zł brutto, premia regulaminowa w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 300 zł brutto (łącznie 4.200 zł brutto)?

czytaj więcej »

Pytanie:  W związku z wprowadzeniem obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich mamy kilka wątpliwości dotyczących obowiązków i uprawnień, jakie mają w tym przypadku pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola z ZUS zakwestionowała zapis w regulaminie funduszu socjalnego dotyczący bonów towarowych, które przekazujemy pracownikom z okazji świąt, mimo że regulamin ten uzgodniliśmy z przedstawicielem załogi. Czy ZUS może kontrolować tego rodzaju dokumenty?  

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy przewidzieć w regulaminie ZFŚS możliwość przekazania dzieciom pracowników paczek mikołajkowo-świątecznych. Oprócz słodyczy w skład paczek mają też wchodzić karty przedpłacone do sklepów o określonej wartości, np. 50 zł. Wszystko będzie przyznawane z zachowaniem kryteriów socjalnych. Czy taka paczka może być zwolniona z opodatkowania i korzystać z limitów zwolnień ZFŚS?

czytaj więcej »

wiper-pixel