WYDANIE ONLINE

Mimo że w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględnia się świadczeń oraz wypłat wymienionych w rozporządzeniu składkowym,  zdarza się, że w zaleceniach pokontrolnych ZUS nakazuje ich oskładkowanie – w całości lub w części. Tego typu decyzje spowodowane są faktem, że część przychodów wyszczególnionych w rozporządzeniu może być objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek tylko po spełnieniu pewnych warunków określonych odrębnymi przepisami lub wyłączenie to może dotyczyć tylko konkretnych kwot. O ograniczeniach tych bardzo często zapominają pracodawcy. W opracowaniu przedstawiamy najczęściej występujące w praktyce sytuacje skutkujące koniecznością naliczenia składek od świadczeń i wypłat wymienionych w rozporządzeniu składkowym.

czytaj więcej »

W przypadku świadczeń omawianych w tym rozdziale stosujemy odpowiednio: § 2 ust. 1 pkt 19 oraz § 2 ust 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego. Pierwszy z nich wyłącza z podstawy wymiaru składek świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Drugi zaś zwalnia z oskładkowania świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o funduszu socjalnym – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie.

czytaj więcej »

Świadczenia delegacyjne wyłączone są  z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15, a ryczałty na jazdy lokalne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego. Pierwszy z przywołanych przepisów wyjaśnia, że składek nie musimy liczyć od diet i innych należności wypłacanych z tytułu podróży służbowej pracownika. Wyłączenie to ograniczone jest do kwot określonych w rozporządzeniu delegacyjnym. Drugi z przepisów wyłącza natomiast z oskładkowania zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy do wysokości m.in. ryczałtu pieniężnego określonego w rozporządzeniu z 25 marca 2002 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel