WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że pracownik otrzymuje wypłatę wynagrodzenia lub innych składników pensji – często przysługujących za okresy kilkumiesięczne – już po zakończeniu wykonywania pracy szczególnej. Budzi to wiele wątpliwości dotyczących zasad oskładkowania na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) tego rodzaju wypłat, a kontrole ZUS pokazują, że pracodawcy popełniają wtedy błędy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom w naszej firmie będziemy wypłacać wypłacane będą ryczałty za pranie odzieży roboczej. Jak ustalić ich wysokość, żeby ZUS nie zausterkował ich wyłączenia z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie:  Chcemy zawrzeć umowę zlecenia (na pozyskiwanie klientów) z Polakiem, który wyjechał na studia do Belgii (ma 22 lata). Jakie będą ciążyły na nas obowiązki składkowo-podatkowe? Zasady którego państwa stosować, jeśli chodzi o podatek i składki? Czy student ten musi wystąpić do ZUS o wystawienie dokumentu A1?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca. Zdarza się, że pracownicy przynoszą zwolnienia lekarskie czy inne usprawiedliwienie nieobecności już po terminie wypłaty, czyli w następnym miesiącu. Pracodawca, wiedząc, że pracownik dostarczy zwolnienie, ale jeszcze tego nie zrobił, wpisuje mu na liście płac nieobecność usprawiedliwioną niepłatną o kodzie przerwy 151 i nie nalicza za ten okres wynagrodzenia. W raporcie ZUS RSA za dany miesiąc pracodawca nie wykazuje tej przerwy 151. W następnym miesiącu, po otrzymaniu brakującego zwolnienia, nanosi je na raport ZUS RSA za kolejny miesiąc z kodem np. 331 i zakresem dat zgodnym ze zwolnieniem (miesiąc inny niż deklaracja rozliczeniowa). Dzięki temu pracodawca nie ma konieczności sporządzania korekt. Czy takie działanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie:  Od tego roku nie posiadamy już ZFŚS ze względu na mniejszy stan zatrudnienia. Wypłacamy świadczenia urlopowe. Czy świadczenie musi być wypłacone w tej wysokości, w której zakłada ustawa o funduszu socjalnym, czy może być niższe lub wyższe? Jeden z pracowników ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Czy świadczenie urlopowe podlega egzekucji?

czytaj więcej »

Pytanie:  Proszę o weryfikację, czy poniżej opisany sposób na ustalenie dochodu mający służyć do otrzymywania świadczeń z ZFŚS jest prawidłowy. W regulaminie zapisaliśmy, że podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez średni dochód netto rozumie się łącznie wszelkie dochody osób, o których mowa w paragrafie 6, z roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, podzielone przez liczbę osób i podzielone przez dwanaście z zastrzeżeniem ust. 4–6. Dochód ten obejmuje w szczególności: zarobek brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zarobek osiągnięty za granicą; emerytury i renty; zasiłki z ubezpieczenia społecznego; alimenty na rzecz dzieci ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sadowa; stypendia; dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności (dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające dochody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone); świadczenie wychowawcze 500+; inne dochody. Pracownik, który w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia z funduszu nie osiągał dochodów lub osiągał dochody wolne od podatku, podaje we wniosku dochody za czas aktualnego zatrudnienia. Pracownik, który w roku poprzedzającym przyznanie mu świadczenia z Funduszu nie przepracował całego roku kalendarzowego podaje we wniosku dochody za czas faktycznie przepracowany. Zapisy pkt 4 i 5 dotyczą także uprawnionych członków rodziny pracownika bez względu na miejsce ich zatrudnienia. Informacje podane w oświadczeniu podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie do potrzeb funduszu socjalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownica zachorowała otrzymała kilkudniowe zwolnienie lekarskie, w związku z czym urlop został przerwany. Jednocześnie uzgodniliśmy, że niewykorzystaną jego część udzielimy w okresie letnim, a bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia pracownica wróci do pracy. Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć za tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika w naszej firmie od 23 kwietnia 2018 r. W raporcie ZUS RCA za kwiecień 2018 r. ma wykazaną podstawę wymiaru składek w wysokości 585,05 zł. Za maj 2018 r. (za cały miesiąc) podstawa wynosi 2.500 zł. Weryfikacja raportu za maj wykazała kilka błędów informujących, że wykazane w dokumencie podstawy wymiaru składek na poszczególne ubezpieczenia różnią się od podstaw wymiaru wykazanych w komplecie dokumentów za poprzedni miesiąc. Dlaczego te błędy się pojawiły? Oczywiste jest przecież, że jeżeli pracownik pracuje kilka dni w miesiącu (zatrudniony jest od 23 kwietnia), to jego wynagrodzenie jest niższe niż gdy pracuje przez cały miesiąc (w tak jak miało to miejsce w maju). Co trzeba poprawić, aby tych błędów nie było?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie dokumentów pobranych z ZUS koryguję dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2018 r. Pobrany z ZUS komplet składa się z dokumentów: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA. Dla kilku pracowników (z kodem 01 10 0 0) musiałam wyzerować podstawy i składki. Zrobiłam zerowe raporty ZUS RCA i usunęłam powtarzające się pozycje raportu. W raporcie zostały tylko te osoby, dla których skorygowałam podstawy wymiaru składek. Po wykonaniu weryfikacji dokumentu program nie zgłosił żadnego błędu. Powtarzające się pozycje raportów usunęłam także dla raportów ZUS RZA i ZUS RSA. Weryfikacja tych raportów wykazała błędy krytyczne, które nie pozwalają mi wysłać dokumentów. Dlaczego te błędy się pojawiły i co mam zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS poinformował naszą firmę o ty, że musimy skorygować dokumenty rozliczeniowe za 2015 r. Skorygowałam wszystkie błędne dane. Przy weryfikacji dokumentów rozliczeniowych korygujących za październik 2015 r. program Płatnik wykazał błąd informujący, że brak jest raportu za ubezpieczonego, który od 2016 r. nie jest już zatrudniony w naszej firmie. Dlaczego taki błąd się pojawił i co w tej sytuacji muszę zrobić?

czytaj więcej »

wiper-pixel