WYDANIE ONLINE

Zbliża się termin, do którego płatnicy składek zobowiązani są przekazać ubezpieczonym (np. pracownikom, zleceniobiorcom) informacje roczne za 2017 r., tzn. informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o wypłaconych świadczeniach oraz o przerwach w opłacaniu składek. Sprawdźmy, jakie dane powinny znaleźć się w tej informacji i w jaki sposób przygotować ją w programie Płatnik.

czytaj więcej »

Do 28 lutego 2017 r. podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę musi poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego przez daną osobę w roku ubiegłym. Informację taką ma obowiązek też przekazać sam świadczeniobiorca. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu.

czytaj więcej »

Pół roku bez składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców, oprócz tego możliwość prowadzenia działalności o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji. To tylko niektóre z rozwiązań przewidzianych przez przyjęty przez Sejm pakiet Konstytucji Biznesu.

czytaj więcej »

Jednym ze sposobów wsparcia pracowników rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne ma stać się wydłużenie rocznego okresu, przez który osoby te będą mogły pobierać zasiłek opiekuńczy, w razie sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 14. roku życia. Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej »

wiper-pixel