WYDANIE ONLINE

 Bardzo często zadajemy sobie pytanie, w jakich sytuacjach ZUS może stwierdzić, żezgłoszenie do ubezpieczeń danej osoby budzi wątpliwości i w związku z tym rozpoczniepostępowanie wyjaśniające. Będzie ono polegało na sprawdzeniu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, zdajemy sobie sprawę z tego, że obowiązujące przepisy ubezpieczeniowe są tak skonstruowane, że mogą być wykorzystywane do nadużyć polegających na nieuprawnionym korzystaniu ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego czy też emerytalnego i rentowych. Wymienione ubezpieczenia społeczne dają pracownikowi, zleceniobiorcy lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą prawo do uzyskania wielu świadczeń, przede wszystkim zasiłków, odszkodowań czy świadczeń emerytalno-rentowych. Właśnie na tym tle dochodzi stosunkowo często do nadużyć. 

czytaj więcej »

Składki na wszystkie ubezpieczenia (ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych) od nowego roku płatnicy składek będą opłacali jednym przelewem na jeden rachunek. Funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe przestaną być aktywne z końcem bieżącego roku. Każdy płatnik otrzyma swój własny indywidualny numer rachunku, na który będzie opłacał składki.

czytaj więcej »

Już po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy ZUS poinformował na swoich stronach internetowych, że w ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy udostępnił nowe formularze zasiłkowe. Chodzi o 9 uproszczonych – napisanych bardziej przystępnym językiem druków, wśród których jest m.in. wniosek o zasiłek macierzyński – nowy symbol ZAM. Zastąpił on dotychczasowy druk ZAS-54.

czytaj więcej »

Prawo do najniższego świadczenia w wysokości 1 tys. zł lub 750 zł od marca 2018 r. będzie przysługiwało wszystkim rencistom. Wynika to z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku przestanie obowiązywać górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli tzw. 30-krotność. Tak wynika z przyjętego pod koniec października przez rząd projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu emerytury osobie, która spełniła warunki do przejścia na emeryturę przed 1 maja 2015 r., a która z wnioskiem emerytalnym wystąpiła po tej dacie, należy podstawę wymiaru świadczenia pomniejszyć o sumę kwot emerytury pobranej przed ustaleniem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Tak wynika z uchwały z 19 października 2017 r. (sygn. III UZP 6/17).

czytaj więcej »

Renta wyrównawcza może być przyznana pracownikowi częściowo niezdolnemu do pracy, jeżeli jego stan zdrowia wyklucza wykonywanie większości prac do których ma kwalifikacje, a sąd nie może pochopnie określać zawodów, w których mógłby potencjalnie wykonywać pracę. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 5 października 2017 r., sygn. akt I PK 282/16.

czytaj więcej »

Jeżeli dłużnik składek przeniesie składniki swojego majątku na osobę trzecią, ZUS ma prawo egzekwować składki także i od tej osoby trzeciej, pod warunkiem że wykaże, iż czynność prawna między dłużnikiem a tą osobą była dokonana w celu uniknięcia zapłaty składek. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 14 września 2017 r., sygn. V CSK 664/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel