WYDANIE ONLINE

Z dniem 5 września 2017 roku zmianie uległ dotychczasowy dokument Z-15 wypełniamy w celu potwierdzenia zasadności wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14, chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia lub innym członkiem rodziny. Od tego dnia pracownik ubiegający się o wypłatę powyższego świadczenia wypełnia dwa odrębne dokumenty, tj. Z-15 A – z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 oraz chorym dzieckiem do lat 14 oraz Z-15 B z tytułu opieki nad chorym dzieckiem powyżej lat 14 lub innym członkiem rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie o planowanej kontroli. Czy z uwagi na to, że pracownik zajmujący się rozliczeniami z ZUS przebywa na długotrwałym zwolnieniu powypadkowym, możemy wnioskować o zmianę jej terminu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył nam wydruk e-zwolnienia. W związku z tym, że nie jesteśmy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych, płatnikiem zasiłku chorobowego będzie ZUS. Czy nadal mamy obowiązek wypełnienia druku ZUS Z-3 oraz czy powinniśmy przekazać wydruk do ZUS w celu podjęcia przez ten organ wypłaty zasiłku?

czytaj więcej »

Przyustalaniuprawado renty od 1 października 2017 r. lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS w dalszym ciągu stosują generalną zasadę, zgodnie z którą jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (liczonego do obniżonego wieku, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), to w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzekana będzie niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

czytaj więcej »

Na początku października Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie do płatników informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który począwszy od 1 stycznia 2018 r., będą musieli wpłacać należności składkowe.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na swoich stronach internetowych o udostępnieniu uproszczonych wzorów formularzy wniosków rentowych i emerytalnych. Są wśród nich m.in. wniosek o rentę rodzinną, wniosek o świadczenie przedemerytalne, wniosek o emeryturę częściową.

czytaj więcej »

Jeżeli dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń umowy o pracę i umowy zlecenia wykonywanej na rzecz innego podmiotu niż własny pracodawca, to przy ustaleniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ważne jest, czy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasadę tę potwierdził ZUS w interpretacji z 6 września 2017 r., WPI/200000/43/1034/2017.

czytaj więcej »

wiper-pixel