WYDANIE ONLINE

  W podstawie wymiaru zasiłków uwzględniamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. To jest podstawowa zasada wynikająca z art. 36 ust. 1 ustawy chorobowej. Jest jednak wiele przypadków wskazujących na odstępstwo od tej zasady, np. krótszy niż dwunastomiesięczny okres zatrudnienia czy niewykonywanie w tym okresie pracy z powodu urlopu bezpłatnego albo wychowawczego. Sprawdźmy te przypadki i dowiedzmy się, jak wtedy należy ustalać podstawę wymiaru przysługujących pracownikom świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

czytaj więcej »

Okresy zatrudnienia za granicą podlegają zaliczeniu do okresu uprawniającego do emerytury, od wykazania którego zależy prawo do świadczenia emerytalnego. Przez likwidację pracodawcy należy rozumieć także likwidację zakładu pracy spowodowaną śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 20 czerwca 2017 r., I UK 282/16.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na swoich stronach internetowych, że firmy, które chciałyby skorzystać z tzw.  outsourcingu pracowniczego powinny pamiętać o skutkach zawierania tego typu umów w zakresie obowiązku składkowego.

czytaj więcej »

Zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, który jest wydawany przez lekarza prowadzącego leczenie. Wykorzystywany do tej pory formularz N-9 zastąpiono formularzem OL-9 – Zaświadczenie o stanie zdrowia.

czytaj więcej »

wiper-pixel