WYDANIE ONLINE

Pracownica lub pracownik, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego w związku z urodzeniem dziecka albo przyjęciem dziecka na wychowanie mogą wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o umożliwienie wykonywania pracy w czasie tego urlopu. Jeżeli pracodawca zaakceptuje taki wniosek, to  powstanie dość skomplikowana sytuacja. Oznacza ona bowiem nie tylko obniżenie pracownikowi zasiłku, ale również konieczność wydłużenia urlopu rodzicielskiego oraz obliczenie odpowiedniej stawki procentowej zasiłku macierzyńskiego przysługującego w okresie tego urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zatrudniony na 1/4 etatu nie złożył oświadczenia w sprawie innych źródeł przychodu. Stwierdził, że nie ma takiego obowiązku. Nie możemy więc ustalić obowiązku ubezpieczeń. Czy musimy naliczać składki na Fundusz Pracy? Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na pożar, jaki miał miejsce w mieszkaniu naszego pracownika, wypłaciliśmy mu zapomogę w wysokości 5 tys. zł. Czy powinniśmy ją oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza 32-letnia pracownica była na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2016 r. do 15 marca 2017 r. Po tym urlopie nie wróciła jednak do pracy, lecz dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 13 do 31 marca 2017 r. Otrzymuje ona stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4.600 zł. Za jaki okres należy jej wypłacić wynagrodzenie za czas choroby i jak ustalić podstawę jego wymiaru? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z naszych pracownic na urlopie  wychowawczym urodziła kolejne dziecko. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po niecałych dwóch miesiącach pracy po powrotu ze świadczenia rehabilitacyjnego, z którego korzystała od 1 lutego 2016 r. do 25 stycznia 2017 r., ponownie choruje, od 20 do 24 marca 2017 r. Czy powinniśmy ustalić jej nową podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Oprócz tego do 31 marca 2017 r. miał także prawo do dodatku stażowego, który zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w naszym zakładzie pracy był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków. Od 1 kwietnia 2017 r. dodatek ten został włączony do wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik w kwietniu 2017 roku sprawuje opiekę nad chorą żoną. Czy w podstawie wymiaru przysługującego mu zasiłku opiekuńczego należy uwzględnić dodatek stażowy wypłacany w miesiącach stanowiących podstawę wymiaru?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 12 kwietnia 2017 r. Korzysta ona z urlopu macierzyńskiego od 13 marca 2017 r. na podstawie zaświadczenia o przewidywanej dacie porodu na 15 kwietnia 2017 r. W dniu 30 marca wypłaciliśmy jej zasiłek macierzyński za okres od 13 do 31 marca 2017 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru. 18 kwietnia pracownica złożyła wniosek o korzystanie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w wymiarze podstawowym także z urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Do wniosku dołączyła oświadczenie, aby zasiłek macierzyński za okres urlopu podstawowego i dodatkowego był jej wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru. Czy możemy uwzględnić taki wniosek, skoro z przepisów wynika, że jeżeli w ciągu 21 dni po porodzie pracownica złoży oświadczenie, że będzie korzystała ze wszystkich tych urlopów, to zasiłek macierzyński za wszystkie wymienione okresy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru. Na koniec kwietnia 2017 roku zamierzaliśmy dokonać rozliczenia różnicy między wypłaconym zasiłkiem macierzyńskim w wysokości 100% za okres od 13 do 31 marca 2017 r. a zasiłkiem przysługującym według przepisów w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel