WYDANIE ONLINE

Roczne składniki wynagrodzenia uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłków w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasada ta budzi najmniej wątpliwości. Więcej problemów powstaje jednak, gdy składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny nie został pracownikowi z pewnych przyczyn wypłacony za cały lub część roku, gdy przysługiwał tylko do określonego terminu, a także gdy jego wypłatę pracodawca zawiesił albo zaprzestał jej całkowicie od określonej daty. Problemy powstają także przy ustalaniu czy i w jakiej części uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków składnik roczny w przypadku, gdy zaprzestano jego wypłaty, ale włączono go w całości lub w części do wynagrodzenia zasadniczego albo do innego składnika lub zamieniono na inny składnik wynagrodzenia (np. na składnik miesięczny albo kwartalny).

czytaj więcej »

Od 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Dzięki temu dokona zamiast dotychczasowych trzech lub czterech wpłat tylko jedną wpłatę. Oszczędzi w ten sposób i czas, i pieniądze.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2017 r. zaczną obowiązywać złagodzone reguły ustalania karnej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku, gdy płatnik składek w ZUS IWA przekaże nieprawdziwe dane lub nie przekaże ich w ogóle. Wynika to z nowelizacji ustawy wypadkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola z naszej jednostki nadrzędnej nakazała nam oskładkować ryczałty na dojazdy środkami komunikacji miejskiej wypłacone niektórym pracownikom. Czy ZUS nie zakwestionuje tego, skoro na mocy rozporządzenia składkowego tego rodzaju wypłaty wyłączone są z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z pracowników na jego wniosek wypłaciliśmy mu w lutym wynagrodzenie za ten miesiąc oraz zaliczkę na poczet wynagrodzeń  marcowych. Czy zaliczkę tę powinniśmy oskładkować teraz,  czy po wypłacie reszty wynagrodzenia za marzec? 

czytaj więcej »

Pytanie:  W naszej firmie  planujemy przekazywać zleceniobiorcom karty multisport. Czy takie świadczenia mogą zostać zwolnione od składek? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Nie mamy regulaminu wynagrodzeń i dlatego mamy wątpliwości, w jaki sposób wprowadzić odpowiednie zapisy?

czytaj więcej »

Pytanie: Wszyscy pracownicy zatrudnieni w naszej firmie mają otrzymać w kwietniu talony do supermarketu o wartości 500 zł. Zostaną one sfinansowane ze środków pracodawcy. Jeden z naszych pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i w kwietniu nie otrzyma wynagrodzenia, tylko zasiłek chorobowy, który wypłaci mu ZUS. Jak rozliczyć i opłacić składki od talonów, jeżeli nie będzie miał wynagrodzenia i nie będzie można mu potrącić składek finansowanych z jego środków?

czytaj więcej »

wiper-pixel