WYDANIE ONLINE

Zapisy regulaminów wynagradzania i premiowania są niezwykle istotne przy ustalaniu podstawy wymiaru przysługujących pracownikom zasiłków. Decydują o tym, czy składnik wynagrodzenia zostanie uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku, czy nie, a jeśli jest uwzględniany to, czy po uzupełnieniu, czy w faktycznej wysokości, bez uzupełniania, czy przez doliczenie do miesiąca, w którym składnik wynagrodzenia został wypłacony, czy też w proporcji przewidzianej dla składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc. Pracodawca kształtując odpowiednio postanowienia swoich przepisów płacowych, wpływa także na podstawę wymiaru przysługujących pracownikom zasiłków.

czytaj więcej »

Pytanie: W roku bieżącym, z uwagi na spadek zamówień, zatrudnienie w firmie zmniejszyło się z 25 do 8 osób. Czy będzie miało to wpływ na obowiązek składania druku ZUS IWA za rok 2016 oraz sposób ustalania stopy procentowej składek wypadkowych na nowy rok składkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenia w firmie wypłacamy do 10. dnia następnego miesiąca. Ten sam termin obowiązuje w przypadku świadczeń chorobowych. Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych okres choroby przypadający w grudniu?

czytaj więcej »

Pytanie:  Z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jestem zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych. W przyszłym miesiącu podpiszę umowę z dwoma zleceniobiorcami, dla których będzie to jedyne źródło utrzymania. Czy nadal będę mógł korzystać ze wspomnianego zwolnienia oraz jaki będzie obowiązywał mnie termin opłacania składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Co kwartał pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu z wynagrodzeniem wynoszącym 1.600 zł wypłacamy deputat w wysokości 400 zł wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy powinniśmy naliczać składki na Fundusz Pracy za tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie były  podwyżki płac z wyrównaniem za okres wsteczny. Czy powinniśmy przeliczyć świadczenia chorobowe wypłacone za ten okres oraz jak taką podwyżkę ująć w dokumentach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 7 listopada zatrudniliśmy nowego pracownika. Po tygodniu stał się on niezdolny do pracy (przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 14 do 18 listopada 2016 r.). Wcześniej, od 6 czerwca do 6 listopada br., mieliśmy podpisaną z tą osobą umowę zlecenia (z tego tytułu do 30 września nie opłacaliśmy składek z uwagi na posiadany przez zleceniobiorcę status studenta). Pracownik zakończył studia licencjackie, ale na razie jeszcze się nie obronił i nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Z tego powodu od 1 października zgłosiliśmy go do ubezpieczeń (do ubezpieczenia chorobowego nie był zgłoszony). Czy w tej sytuacji będzie przysługiwało mu wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy? Wprawdzie brak jest 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, ale czy nie należy potraktować go jako absolwenta, mimo braku dyplomu ukończenia studiów licencjackich?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 14 listopada 2016 r. zatrudniliśmy pracownika, dla którego jest to pierwsza praca po dwuletniej przerwie. Pracownik chorował od 21 do 25 listopada 2016 r. Ponieważ nie miał wymaganego 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego, a także wcześniejszego co najmniej dziesięcioletniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczeń społecznych, za okres tej choroby nie miał prawa do wynagrodzenia za czas choroby. Ponownie chorował od 19 do 23 grudnia 2016 r. Czy za ten okres ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby i jaka powinna być podstawa jego wymiaru? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, za listopad za 8 dni pracy osiągnął przychód w kwocie 1.200 zł, a za grudzień za 14 dni pracy – 1.600 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące tego, jakie są zasady obliczania świadczenia rehabilitacyjnego z uwzględnieniem waloryzacji? Jak to wygląda, gdy wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100%?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego od 7 do 20 grudnia 2016 r. (14 dni). Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu tego urlopu, gdy pracownik w październiku 2016 roku otrzymywał zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad chorą żoną?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (47 lat) chorował od 18 listopada do 12 grudnia 2016 r. (25 dni). Dostarczył zwolnienie lekarskie, z którego wynika, że 9 dni przebywał w szpitalu. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy z powodu choroby w tym roku. Czy za cały okres objęty zwolnieniem przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%, czy pobyt w szpitalu należy rozliczać inaczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na zmianę profilu działalności w grudniu 2016 roku zmianie uległ obowiązujący nas numer REGON. Czy musimy o tym poinformować ZUS, a jeśli tak, to w jaki sposób oraz czy będzie miało to wpływ na stopę składek wypadkowych w nowym roku składkowym?

czytaj więcej »

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są wyłączone ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, pod warunkiem że obowiązek taki wynika z przepisów bhp. Potwierdził to ZUS w kolejnej interpretacji z 18 października.

czytaj więcej »

1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadza także kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Osoba prowadząca działalność gospodarczą będąca jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej, która pobiera zasiłek macierzyński w miesięcznej wysokości 1.000 zł nie opłaca składki zdrowotnej z żadnego z tytułów. Tak wynika z interpretacji ZUS z 18 października.

czytaj więcej »

Pytanie: Prezes spółki jest zatrudniony na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie stanowi płaca zasadnicza, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Od nowego roku będziemy mu również wypłacać dodatek za zarządzanie, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne. Mam wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami. 

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z pracowników w związku z jego bardzo poważną chorobą i perspektywą długotrwałego leczenia, w tym operacyjnego, przyznaliśmy mu dwie zapomogi – jedną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, drugą zaś ze środków obrotowych firmy. Czy powinniśmy je przyjąć do podstawy wymiaru składek i czy w przyszłości należy je uwzględniać w podstawie świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel