WYDANIE ONLINE

Początek nowego roku kalendarzowego to dla płatników składek dodatkowe obowiązki, związanych przede wszystkim ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Muszą sprawdzić, czy zmiana ta nie spowodowała objęcia ubezpieczeniami lub wyłączenia niektórych osób z ubezpieczeń społecznych oraz powstania obowiązku naliczania składek na Fundusz Pracy, przeliczyć podstawy składek liczone od tego wynagrodzenia oraz minimalne podstawy pracowniczych świadczeń chorobowych. Nowy rok oznacza także nowe limity w przypadku wynagrodzenia chorobowego i zasiłku opiekuńczego. W pierwszym kwartale niektórzy płatnicy muszą też przygotować i złożyć w ZUS dodatkowe formularze. Kontrole ZUS pokazują, że nie o wszystkich obowiązkach płatnicy pamiętają, narażając się tym samym na sankcje ze strony tej instytucji.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy chce uproszczenia sposobu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Służyć ma temu wprowadzenie dla płatników indywidualnych rachunków, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności składkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba 24-letni słuchacz Niepublicznego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa może być zgłoszony do ubezpieczenie zdrowotnego jako członek rodziny do ubezpieczenie matki, która pracuje u nas na umowie zleceniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel