WYDANIE ONLINE

Okres przedświąteczny jest czasem, w którym pracodawcy chętniej niż w pozostałych miesiącach roku podejmują decyzję o pomocy materialnej dla swoich pracowników i ich rodzin. Pomoc ta przejawia się w różnych formach. Najczęściej pracodawcy decydują się na zakup paczek świątecznych dla dzieci, bonów towarowych czy wypłacenie dodatkowych świadczeń pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przez cały rok kalendarzowy pracownicy również mogą korzystać ze świadczeń z ZFŚS w postaci dopłat do wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych czy działalności kulturalno-oświatowej. Pracodawca, podejmując decyzję o przyznaniu świadczeń, powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Jest to istotne, ponieważ regulacje prawne w tym zakresie oraz stanowisko ZUS budzą liczne kontrowersje, a orzecznictwo sądowe nie jest jednolite.

czytaj więcej »

Pracodawcy zatrudniający osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie mogą zwolnić się z zapłaty składki na FEP z uwagi na wykonywanie przez te osoby pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dotychczasowe stanowisko ZUS w tym zakresie potwierdziła uchwała Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r.

czytaj więcej »

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne będzie wynosiła 75% najniższej emerytury lub renty. Dotyczyć to będzie także zbiegu egzekucji komorniczych.

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, jakie będziemy mieli obowiązki wobec ZUS w przypadku, gdy kontrola ZUS wykaże, że umowy zlecenia, które wykonywali nasi zleceniobiorcy, były umowami wykonywanymi na rzecz ich macierzystych zakładów pracy. 

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenie z naszą pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym. Jakim ubezpieczeniom będzie ona podlegała?  

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie części przysługującego jej urlopu wychowawczego. Miałby się on  rozpocząć w trakcie przyszłego miesiąca. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składek z tytułu urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenie z emerytem wykonującym już taką umowę na rzecz innego podmiotu. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała ta osoba u nas oraz czy powinniśmy od niej zażądać zaświadczenia od drugiego zleceniodawcy o osiąganym tam wynagrodzeniu, czy też wystarczy oświadczenie samego zainteresowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca 2015 r. na 1/5 etatu zatrudniamy pracownika, którego wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 1.750 zł, a od 1 stycznia 2016 r. na podstawie zawartego aneksu do umowy zostało podwyższone do 1.850 zł. Pracownik ten równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Mimo wprowadzonego aneksu przez przeoczenie działu księgowego pracownik w dalszym ciągu otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.750 zł brutto. Dostał on wezwanie z ZUS do opłacenia od 1 stycznia składek na ubezpieczenia społeczne z działalności. Opłacał bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy możemy skorygować dokumenty rozliczeniowe, które składaliśmy za niego do ZUS w 2016 r. i czy wtedy ZUS uwzględni taką korektę i zwolni go z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z działalności.

czytaj więcej »

wiper-pixel