WYDANIE ONLINE

Zleceniodawcy – po wprowadzeniu nowych przepisów w tym roku – mają wiele pytań dotyczących zasad oskładkowania umów zleceń. Czy oświadczenie złożone przez zleceniobiorcę pod koniec miesiąca pozwoli płatnikowi składek na bieżące ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych ze zlecenia? Kto powinien uregulować zadłużenie z tytułu składek powstałe w wyniku błędnych informacji przekazanych przez zleceniobiorcę? Jak ustalić zakres ubezpieczeń z umowy zlecenia płatnej jednorazowo w ostatnim dniu jej trwania, a jak w przypadku umowy płatnej w następnym miesiącu lub po zakończeniu zlecenia? To tylko niektóre z wątpliwości, których wyjaśnienie Czytelnik znajdzie w Raporcie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na pół etatu z wynagrodzeniem 1.500 zł. Raz na kwartał wypłacamy mu nagrody kwartalne w wysokości wynagrodzenia miesięcznego, tj. ok. 1.500 zł. Czy powinniśmy opłacać za niego składki na Fundusz Pracy? Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w przeliczeniu na miesiąc jest wyższe od minimalnego. Czy oznacza to, że składkę na Fundusz Pracy powinniśmy opłacać za każdy miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od 6 kwietnia 2016 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Do 5 kwietnia wykorzystywała zaległy urlop wypoczynkowy. Urlop rodzicielski skończył się jej zaś 30 stycznia 2016 roku. Przez wcześniejsze cztery lata przebywała na przemian na zasiłku chorobowym, macierzyńskim i rodzicielskim, ponieważ w tym czasie urodziła troje dzieci. Jaką podstawę przyjąć do urlopu wychowawczego, który rozpoczął się 6 kwietnia?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zamierzamy refundować pracownikom koszty dojazdu do pracy. Zastanawiamy się, jaką formę tej pomocy wybrać (np. zakup biletów, wypłata dodatku w formie ekwiwalentu pieniężnego czy też organizowanie dojazdu), żeby było to najbardziej korzystne dla nas i dla pracowników. Proszę o wyjaśnienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, jak płatnik składek będący wspólnikiem spółki jawnej, niezatrudnionym w spółce (zgłoszenie z kodem 05 43 00), za którego odprowadzane są składki w pełnej wysokości, może sprawdzić, czy nie powstała na jego koncie nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, który miał podpisaną umowę o zakazie konkurencji z poprzednim pracodawcą. Zapłaciliśmy tej firmie odszkodowanie, które był winien swojej poprzedniej firmie nasz nowy pracownik. Od tej kwoty naliczyliśmy podatek dochodowy i wykazaliśmy przychód pracownikowi. Czy powinniśmy opłacić składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy z umowę zlecenie na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. W dniu 6 czerwca 2016 r. zleceniobiorca dostarczył nam zwolnienie lekarskie. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy, jeżeli do ubezpieczenia chorobowego przystąpił dopiero od 1 lutego 2016 r. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Zleceniobiorca wynagradzany jest stawką miesięczną w wysokości 2.000 zł brutto.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica w ciąży pobierała zasiłek chorobowy przez pełny okres zasiłkowy (182 dni) w okresie od 7 stycznia do 6 czerwca 2016 r., a następnie świadczenie rehabilitacyjne od 7 czerwca, przyznane do dnia porodu, który nastąpił 20 lipca 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego ustaliliśmy na podstawie wynagrodzenia wypłaconego za okres od stycznia do grudnia 2015 r. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawę zwaloryzowaliśmy wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym na II kwartał 2016 roku. Podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie ustalaliśmy na nowo, ale wyłączyliśmy z niej kwotę, która wynikała z waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ponieważ uznaliśmy, że waloryzację należało stosować tylko do świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownica nie zgadza się z naszymi obliczeniami i żąda przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem waloryzacji i dopłaty wyrównania. Pismo w tej sprawie przesłała 29 lipca 2016 r. Czy pracownica ma rację i czy sprawa się już nie przedawniła?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (52 lata) chorował od 1 do 12 lipca 2016 r. Miał prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ w styczniu 2016 r., za okres od 6 do 19 stycznia, pobrał wynagrodzenie za czas choroby za 14 dni. W okresie od 21 marca do 1 kwietnia 2016 r. sprawował opiekę nad chorą żoną. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowiła ta sama podstawa wymiaru jak dla wynagrodzenia za czas choroby w styczniu, ponieważ nie było trzech miesięcy przerwy między tymi świadczeniami (wynosiła 61 dni). Pracownik otrzymuje zmienne wynagrodzenie oraz premię miesięczną i kwartalną, do której nie zachowuje prawa za okresy pobierania zasiłków, pomniejszaną w sposób nieproporcjonalny do absencji. Między ostatnim dniem choroby w kwietniu 2016 r. a pierwszym dniem opieki w lipcu 2016 r. przerwa wynosi 3 miesiące (równo 90 dni). Czy w związku z tym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się na nowo, czy będzie to ta sama podstawa co zasiłku opiekuńczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawione w 2001 roku zaświadczenie Rp-7 zawiera w pkt 3 (tabela dotycząca wynagrodzenia) wiersz 4 „Inne składniki” wartość rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych (....) zgodnie z zarządzeniem ministrów pracy, płac i spraw socjalnych oraz finansów z 28 sierpnia 1981 r. Mam wątpliwość, czy powinna tam być uwzględniona wyłącznie rekompensata dotycząca pracownika czy również rekompensata przysługująca członkom rodziny? Na liście płac z tego okresu jest zapis: rekompensata, kwota 2.560 zł, rok 1981.

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z pracownic zgłosiła zmianę nazwiska. Na jakim druku powinniśmy jej dokonać i w jakim terminie przesłać do ZUS? Jakie dokumenty przekazać, gdy zmianie ulegną inne dane bądź też pojawią się okoliczności mające wpływ na kartotekę pracownika w ZUS?

czytaj więcej »

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców na 2017 rok będzie wynikiem zwaloryzowania 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok 2017 przez płacę minimalną obowiązującą w roku 2016 roku. Wynik będzie zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy. Jej wysokość ogłoszona zostanie w Monitorze Polskim w terminie do końca września 2016 r. Wynika to z przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Szczegółowe informacje można sprawdzić w poniższym tekście.

czytaj więcej »

Kwota pieniężna wypłacona na mocy ugody sądowej tytułem zrzeczenia się przez pracownika roszczenia przywrócenia do pracy podlega oskładkowaniu. Takie stanowisko zajął ZUS w interpretacji z 15 czerwca 2016 r. Dlaczego to świadczenie trzeba oskładkować?

czytaj więcej »

Jeżeli podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy w danym miesiącu z tytułu pierwszej  umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem nie będzie równa co najmniej kwocie ustawowej płacy minimalnej, to od przychodu osiągniętego z kolejnej umowy zlecenia mamy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ZUS potwierdził tę zasadę w interpretacji z 16  czerwca 2016 r. Sprawdźmy, czy znaczenie ma fakt, że pierwsza umowa zalecenia została zawarta jedynie na część  miesiąca.

czytaj więcej »

Karty żywieniowe przekazane pracownikom przez pracodawcę przeznaczone wyłącznie na zakup gotowych posiłków w punktach gastronomicznych, bez prawa do uzyskania przez zatrudnioną osobę  ekwiwalentu, są wyłączone  z oskładkowania (do wysokości nieprzekraczającej  miesięcznie 190 zł). Tak wynika z interpretacji ZUS z 21 czerwca 2016 r. W jakich przypadkach pracodawca będzie jednak musiał zapłacić składki?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, zatrudniając na umowę o pracę matkę, która nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego, musi rozliczać ją po względem składkowym tak jak  pracownika, a nie jak osobę współpracującą. Takie stanowisko zajął ZUS w interpretacji z 9 czerwca 2016 r. Szczegóły znajdziemy w poniższych wyjaśnieniach.

czytaj więcej »

wiper-pixel