WYDANIE ONLINE

Od tego roku w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. kwota netto zasiłku) jest niższa niż świadczenie rodzicielskie wynoszące 1.000 zł, należy ją podwyższyć do tej wysokości. Zdarza się, że kwota zasiłku macierzyńskiego w trakcie jego wypłaty zmienia się. Oznacza to, że trzeba wtedy ponownie ustalić kwotę podwyższenia. Warto przeczytać opracowanie, w którym wyjaśniamy, jak sobie poradzić z takimi sytuacjami. Jak obliczyć zwiększenie zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zmienia się stawka procentowa zasiłku? Jak obliczyć zwiększenie, jeżeli pracownica wykonuje pracę na urlopie rodzicielskim i ma z tego tytułu niższy zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom zatrudnionym w terenie chcemy kupić telefony komórkowe, aby ułatwić wzajemny kontakt. Czy koszty przekazanych telefonów powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się do nas z prośbą, aby umożliwić mu skorzystanie z samochodu służbowego w celu przewiezienia chorego ojca do kliniki położonej kilkaset kilometrów od naszej siedziby i miejsca zamieszkania pracownika. Czy tego rodzaju świadczenie będzie oskładkowane? Pracownik będzie sam kierował pojazdem i poza zwrotem kosztów paliwa nie będzie ponosił żadnych opłat na naszą rzecz.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednego z zatrudnionych przez nas kierowców samochodu osobowego chcemy przesunąć na okres 3 miesięcy do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (ambulansem). Czy będziemy musieli opłacać za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, skoro będzie to praca tymczasowa, a nie stałe zajęcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi sąd zasądził wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, które mamy wypłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Czy wypłacone kwoty powinniśmy oskładkować, a jeśli tak, to kiedy, jeżeli wynagrodzenie to dotyczy roku ubiegłego? Jak takie wypłaty wykazać w drukach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie:   Zawarliśmy z jedną osobą dwie umowy zlecenia (przedmioty zawartych umów są różne). Jest ona wynagradzana stawką godzinową – z umowy A osiąga w ciągu miesiąca minimalne wynagrodzenie, natomiast z umowy B wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej. Zleceniobiorca nigdzie indziej nie jest zatrudniony. Z umowy zlecenia A odprowadzamy składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast z umowy B tylko składkę zdrowotną. Czy postępujemy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Do regulaminu wynagradzania chcemy wprowadzić zapis, że premia miesięczna nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, natomiast za pozostałe okresy tak. Czy będzie miało to wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru składek oraz świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie na druku obowiązującym do końca ubiegłego roku, tj. ZUS ZLA. Czy na jego podstawie możemy wypłacić wynagrodzenie chorobowe, czy też powinniśmy zażądać e-zwolnienia w związku z tym, że nasza firma ma już profil informacyjny w ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę przebywającą na wcześniejszej emeryturze. Czy – poza zgłoszeniem do ubezpieczeń – spoczywać będą na nas jakieś dodatkowe obowiązki wobec ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, złożył nam wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Czy powinniśmy go przyjąć, jeżeli płatnikiem świadczenia będzie ZUS? Czy w związku z tym spoczywają na nas jakieś dodatkowe obowiązki?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS zakwestionował, że podając okresy pracy szczególnej w druku ZUS ZSWA, nie uwzględniliśmy w nich przerw spowodowanych pobytem pracowników na zwolnieniach lekarskich. Czy słusznie, a jeżeli tak, to jak skorygować taki błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Członek rady nadzorczej (emeryt) zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i zdrowotnego z kodem ubezpieczenia 22 41 12 miał wypłacaną miesięczną dietę. Z dniem 1 lipca 2016 r. złożył on oświadczenie, że rezygnuje z diet i funkcję sprawować będzie społecznie. Czy powinniśmy wyrejestrować go z ubezpieczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojego syna. Ukończył on technikum. Kiedy w takim przypadku należy wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie:   Planujemy zatrudnić na umowę o pracę Białorusina, który posiada Kartę Polaka i mieszka w Polsce. Nie posiada on numeru PESEL. Jak zgłosić go do ubezpieczenia w ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel