WYDANIE ONLINE

W jakich sytuacjach ZUS zakwestionuje rodzaj zawartej umowy? Co zrobić, gdy ZUS już zakwestionował umowę o dzieło i ustalił obowiązek ubezpieczeń społecznych? W jaki sposób dochodzić skutecznie roszczeń o zwrot składek do zleceniobiorcy?  To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi udzieli wieloletni pracownik Centrali ZUS – radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem szkoleniowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą szkoleniową i zawieramy umowy o dzieło z wykładowcami prowadzącymi szkolenia. W ostatnim czasie mieliśmy kontrolę przeprowadzoną przez ZUS, która zakwestionowała te umowy. Jakie to oznacza dla nas konsekwencje i obowiązki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedną z zawartych przez nas umów o pracę inspektor ZUS w czasie przeprowadzane kontroli uznał za pozorną i wyłączył pracownika z ubezpieczeń. Czy miał takie prawo oraz jakie kroki odwoławcze możemy podjąć, jeżeli nie zgadzamy się z tą decyzją?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka komandytowa ma podpisane umowy zlecenia z pracownikami spółki z o.o. Wynagrodzenie z umów o pracę jest wyższe od minimalnego. Czy spółka komandytowa z umów zlecenia osoby te zgłasza tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, czy też – ze względu na powiązania między firmami –  należy opłacać wszystkie składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń oraz w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców ma zawarte umowy ze zleceniobiorcami, za których  opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. Czy za zleceniobiorców, a w przyszłości za pracowników, należy opłacać składki na FP I FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie jest wielu zleceniobiorców. Umowy z nimi zawieramy na różne okresy. Czy jeżeli jedna umowa się kończy, a kolejna zaczyna bez dnia przerwy, należy składać wyrejestrowanie na ZWUA i ponowne zgłoszenie. Niektórzy ze zleceniobiorców oprócz umowy wykonywanej u nas wykonują zlecenia u innych płatników. Na podstawie składanych przez nich oświadczeń zgłaszamy ich do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Raz na kwartał planujemy występować do ZUS z pytaniem, czy nasze rozliczenia są prawidłowe. Czy możemy obciążyć zleceniobiorcę składkami i odsetkami, gdy okaże się, że przekazał on nieprawidłowe informacje i mamy w związku z tym zadłużenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym dnia 18 czerwca 2016 r. urodziła dziecko i będziemy jej wypłacali zasiłek macierzyński. Zasiłek za czerwiec wypłacimy w lipcu. Jakim ubezpieczeniom będzie ona podlegała i od jakiej podstawy powinniśmy wykazywać za nią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jak naliczyć składki z urlopu wychowawczego za czerwiec? Czy naliczamy je od pełnej podstawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Syn przedsiębiorcy do maja 2016 roku był studentem (studia stacjonarne). Ma ukończone 23 lata i jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez ojca. W maju zrezygnował ze studiów, nie podjął pracy ani nie zarejestrował się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Czy rodzic ma obowiązek wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego? Jeżeli tak, to z jaką datą, jeżeli nie posiada jeszcze żadnego dokumentu z uczelni o skreśleniu go z listy studentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno dowiedzieliśmy się, że jeden z naszych pracowników w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał umowę zlecenia winnej firmie i był tam zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Na oświadczeniu, które złożył zleceniodawcy, podał naszą firmę. Czy w takiej sytuacji powinniśmy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych, ponieważ świadczenie jest nienależne. Czy ZUS może od nas dochodzić zwrotu wypłaconego zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie:  W dniu 15 czerwca pracownik uległ wypadkowi w pracy. Był w pracy 3 godziny (godz. 7.00–10.00). W szpitalu od tego dnia dostał zwolnienie lekarskie. Jak traktować ten dzień, czy tak jakby był w pracy i zaliczyć mu 3 godziny, czy uwzględnić na ten dzień zwolnienie lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wrócił do pracy od 16 czerwca po 60 dniach nieobecności spowodowanej chorobą. Dostarczył zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, z którego wynika, że jest już zdolny do podjęcia pracy. Po dwóch tygodniach ponownie stał się niezdolny do pracy, a na zwolnieniu lekarskim wpisany miał kod A wskazujący, że jest to kontynuacja wcześniejszej choroby. Pracownik twierdzi, że ta nowa niezdolność do pracy uruchamia nowy 182-dniowy okres zasiłkowy, ponieważ miał zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy. Naszym zdaniem tę aktualną niezdolność do pracy należy wliczyć do poprzedniego okresu zasiłkowego. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie:   Wraz z upływem okresów ochronnych zamierzamy rozwiązać umowę z pracownikiem z powodu jego długotrwałej nieobecności (182 dni zasiłku chorobowego i 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego). Czy w takiej sytuacji 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego liczy się jako miesiące kalendarzowe, czy jako 90 dni (30 x 3)? Zakładając, że pracownik ma świadczenie rehabilitacyjne od 15 marca 2016 r., to 3 miesiące kończą się 12 czerwca czy 1 lipca?

czytaj więcej »

Pytanie: Na okres od 1 do 31 maja zawarliśmy umowę o dzieło z własną pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym. Od wypłaconego wynagrodzenia naliczyliśmy składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i wykazaliśmy je w raporcie ZUS RCA z kodem 01 10 XX. Za ten miesiąc nie wykazaliśmy za nią składki z urlopu wychowawczego. Czy nasze postępowanie był prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ojciec dziecka złożył wniosek o urlop rodzicielski od 1 czerwca na okres 8 tygodni. W okresie przebywania na urlopie rodzicielskim chce on pracować na ½ etatu. Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.600 zł miesięcznie, a zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60%. Jakie dokumenty rozliczeniowe trzeba przekazać do ZUS? W jakiej wysokości będzie mu przysługiwał zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników za pierwsze kilka dni zwolnienia lekarskiego nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ przypadały one na okres wyczekiwania. Jak obliczyć wynagrodzenie za pozostały okres objęty zwolnieniem oraz jak wykazać to zwolnienie w drukach do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jechała do pracy autobusem, który zderzył się z innym pojazdem i na skutek tego zdarzenia ma uszkodzony kręgosłup. Rehabilitacja jest długotrwała, a okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego dobiega końca. Lekarz zasugerował złożenie wniosku o rentę. Przeanalizowaliśmy dokumenty pracownicy znajdujące się w aktach osobowych i okazało się, że nie spełnia ona warunku wymaganego stażu pracy dla osoby, która ukończyła 30 lat, tj. 5 lat w 10-leciu poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy. Czy w takiej sytuacji należy w ogóle składać ten wniosek?

czytaj więcej »

Podstawowym warunkiem uzyskania refundacji pensji wypłaconej niepełnosprawnemu pracownikowi z PFRON jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Od 1 lipca 2016 r. pracodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego także wtedy, gdy jego niepełnosprawność powstała już w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

czytaj więcej »

ZUS może wydać decyzję dotyczącą podlegania ubezpieczeniom społecznym, także gdy składki z tego tytułu już się przedawniły. Nie oznacza to jednak automatycznie obowiązku ich opłacania.

czytaj więcej »

Po spełnieniu dwóch warunków płatnik nie opłaca składek od prowizji ze sprzedaży wypłaconej pracownikowi w okresie, w którym jest on chory. Po pierwsze nabycie prawa do prowizji musi wynikać z wewnątrzzakładowych przepisów o wynagradzaniu, a po drugie – świadczenie musi być wypłacone za okres pobierania świadczeń z tytułu choroby. Tak wynika z interpretacji ZUS z 27 maja. 

czytaj więcej »

Aby odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej było wyłączone z podstawy wymiaru składek, musi istnieć bezpośredni i nierozerwalny związek między wypłatą świadczenia a rozwiązaniem stosunku pracy. Jeżeli roszczenia pracownika są związane ze stosunkiem pracy (np. wynagrodzenie postojowe czy nagroda jubileuszowa), a nie bezpośrednio z jego rozwiązaniem, to składki będą należne. Takie stanowisko potwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel