WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pracownica w połowie marca 2016 roku powróciła z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednio po nim, do końca maja, wykorzystuje urlop wypoczynkowy. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. zamierza pójść na urlop wychowawczy. W naszym zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacane są 5. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Jak ustalić zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP? Czy urlop wychowawczy stanowi przerwę w zwolnieniu, które należy kontynuować po powrocie pracownicy z tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Na wniosek nauczycielki zatrudnionej w zespole placówek oświatowych dyrektor udzielił jej urlopu bezpłatnego na okres jednego roku szkolnego, tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. Posiada ona dwójkę dzieci na utrzymaniu w wieku szkolnym. Zgłosiliśmy je do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem podjęcia zatrudnienia przez pracownicę. Teraz je wyrejestrowaliśmy z dniem 1 września 2015 r., tj. z dniem rozpoczęcia urlopu bezpłatnego. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam w swojej firmie od 2004 roku syna na umowę o pracę na czas nieokreślony. Składki odprowadzałem za niego w pełnej wysokości z kodem 01 10 00, tak jak za pozostałych pracowników, również na FGŚP. Dodam, że syn ma inny niż mój adres zameldowania i nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. Proszę o wyjaśnienie, czy składki naliczałem prawidłowo. Jeżeli nie,  to czy muszę przygotować korektę tylko deklaracji ZUS DRA czy też wszystkich dokumentów, tzn. ZUS DRA I ZUS RCA?  

czytaj więcej »

Pytanie: Dostałam zwolnienie lekarskie (zasiłek opiekuńczy) wystawione na dziecko w trakcie pobierania przez matkę urlopu rodzicielskiego. Czy takie zwolnienie uprawnia do przerwania urlopu rodzicielskiego na okres zasiłku opiekuńczego i tym samym odpowiednio (tzn. o okres pobierania zasiłku) wydłuża urlop rodzicielski? Czy w związku z tym muszę korygować dokumenty (wniosek o urlop rodzicielski), który zostały złożony przez pracownicę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica będąca nauczycielem w przedszkolu jest trzeci tydzień na zwolnieniu w związku z laserowym zabiegiem okulistycznym, na którym jest wpisany kod – oznaczający, że chory może chodzić.  Według lekarzy przez kilka tygodniu nie powinna się przeciążać, unikać schylania się itp. Podejrzewamy, że w czasie zwolnienia pracownica brała udział w kilkugodzinnym kursie uzupełniającym wiedzę pedagogiczną. Nie było ono obowiązkowe ani też organizowane przez zakład pracy. Czy pracownica miała prawo uczestniczyć w tego typu kursie? Nie jest to przecież „zwykła czynność życia codziennego".

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu uzupełnienia wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownik w miesiącu wliczanym do podstawy (21 dni roboczych × 8 godzin) otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za 16 dni przepracowanych po 8 godz. (128 godz. × 12 zł = 1.536 zł), dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej wysokości 300 zł (za ten miesiąc przyznany proporcjonalnie: 300 zł : 30 = 10 zł × 2 dni [choroba] = 20 zł; 300 zł – 20 zł = 280 zł),  wynagrodzenie za 8 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50% z przekroczenia dobowego (8 godz. × 14,56 zł = 116,48 zł) + (8 godz. × 6 zł = 48 zł) = 164,48 zł,  wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego w wysokości 372 zł oraz  wynagrodzenie chorobowe za 2 dni, przypadające w dniach roboczych. W naszym zakładzie pracy po 14 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego. Jak ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten miesiąc po wyłączeniu dodatku funkcyjnego, uwzględniając fakt, że wynagrodzenie za nadgodziny zawiera w sobie również dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 marca 2016 r. zawarłem umowę zlecenie ze zleceniobiorcą. 4 marca miał on wypadek w pracy. Czy przysługują mu takie świadczenia jakie przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy? Nie zgłosiłem go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy zleceniobiorca musi mieć orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy oraz odbyć szkolenie bhp – tak jak to jest w przypadku pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich zasadach (starych czy nowych) ZUS wyliczy emeryturę mężczyźnie urodzonemu w kwietniu 1956 roku? Ma on prawo do wcześniejszej emerytury w wieku 60 lat, ponieważ ma ustalony kapitał początkowy, w którym okres składkowy i nieskładkowy na dzień 31 grudnia 1998 r. to 25 lat, w tym 15 lat pracy w warunkach szkodliwych. W latach 1980 – 1987, 1988 – 2008 pracował w warunkach szkodliwych (według Wykazu A Dział IV poz. 23 – produkcja leków). Nie należał do OFE. Nadal jest zatrudniony na pełen etat.

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola ZUS wykazała, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego  jednej z pracownic była zawyżona. W jaki sposób należy skorygować dokumenty? Dodam, że pracownicy zobowiązali się do zwrotu nadpłaconego zasiłku.

czytaj więcej »

Na działalność gospodarczą, będącą podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, składają się również czynności przygotowawcze takie jak: poszukiwanie klientów, magazynowanie towarów, załatwianie spraw urzędowych. Dopiero całkowite ustanie działalności kwalifikuje przedsiębiorcę do usunięcia go z grona ubezpieczonych w ZUS. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt: I UK 196/15).

czytaj więcej »

wiper-pixel