WYDANIE ONLINE

Korzystanie z urlopu wychowawczego nie pozbawia pracownika możliwości podjęcia pracy (zawarcia umowy o pracę) albo rozpoczęcia innej działalności zarobkowej (zawarcia umowy zlecenia czy założenia własnej firmy). Pracownik może także podjąć w tym czasie naukę lub szkolenie. Żadna z tych aktywności nie może jednak wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznaczają one konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń, opłacania składek oraz wykazywania ich w dokumentach rozliczeniowych z tego innego tytułu do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie oświadczenia otrzymanego od pracownika zaniechaliśmy poboru składek emerytalno-rentowych ze względu na przekroczenie przez niego rocznej podstawy ich wymiaru. Teraz okazuje się, że pracownik pomylił się i składki te należało opłacać jeszcze przez dwa miesiące. Kto powinien uregulować w takiej sytuacji powstałą niedopłatę i czy musimy naliczyć odsetki, jeżeli powstała ona nie z naszej winy?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać miesięczną umowę zlecenie z naszą pracownicą, która przebywa na urlopie macierzyńskim i studiuje zaocznie. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała i jak taką umowę wykazać w drukach dla ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie przyszłego miesiąca pracownik ma być przeniesiony na stanowisko, gdzie będzie wykonywał tzw. prace szczególne. Czy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych powinniśmy naliczyć już od dnia przeniesienia czy dopiero od kolejnego miesiąca, a jeżeli od dnia przeniesienia, to jak ustalić podstawę wymiaru w miesiącu, w którym nastąpi zmiana rodzaju wykonywanej pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom otrzymującym odzież ochronną wypłacamy ekwiwalent pieniężny za jej pranie, od którego zgodnie z rozporządzeniem składkowym nie opłacamy składek. Kontrola ZUS zakwestionowała takie postępowanie. Czy powinniśmy się odwołać od tych ustaleń pokontrolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania wprowadzono zapis ustalający wysokość diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w jednej wysokości wynoszącej 50 euro za dobę – bez względu na kraj docelowy. Czy taki zapis może mieć wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru składek? Do tej pory delegacje rozliczaliśmy na podstawie rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i diety nie były oskładkowane.

czytaj więcej »

Pytanie: Po wypłaceniu zasiłku chorobowego pracownik otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie obejmujące dwa dni poprzedniego miesiąca przypadające po wypłacie oraz kilkanaście dni miesiąca następnego. Czy musimy skorygować dokonaną już wypłatę, czy też całą kwotę zasiłku wynikającą z drugiego ze zwolnień możemy wypłacić przy najbliższej wypłacie? Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 kwietnia pracownikowi zmniejszyliśmy obowiązujący go wymiar czasu pracy – z pełnego etatu do połowy. W tym samym miesiącu pracownik stał się niezdolny do pracy, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak ustalić wysokość tego świadczenia w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel