WYDANIE ONLINE

Pracownicy otrzymują od pracodawców samochód służbowy, telefon komórkowy czy też laptopy z zastrzeżeniem, że mogą je wykorzystywać także do celów prywatnych.  Z jednej strony ma to ułatwić wykonywanie pracy, z drugiej zaś jest formą dodatkowego świadczenia dla pracownika, które wpływa na podstawę wymiaru składek. Warto więc poznać zasady oskładkowania tego rodzaju świadczeń przed ich przekazaniem pracownikowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia zwiększyliśmy zatrudnienie z 8 do 20 osób. Czy będzie miało to wpływ na sposób ustalania stopy procentowej składek wypadkowych na nowy rok składkowy zaczynający się 1 kwietnia 2016 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako firma objęta obowiązkiem złożenia druku ZUS IWA otrzymamy z ZUS zawiadomienie o obowiązującej nas stopie składki wypadkowej na nowy rok składkowy? Czy musimy ją ustalić we własnym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Przekazaliśmy pracownikowi samochód służbowy z prawem użytkowania także do jazd prywatnych. Kiedy należy oskładkować ryczałt, o którym mowa w przepisach podatkowych, jeżeli osoba ta otrzymuje wynagrodzenie w terminie do 10. dnia następnego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku nadpłaciliśmy składki emerytalno-rentowe za jednego z pracowników z uwagi na to, że były one opłacone od części wynagrodzenia przekraczającej kwotę graniczną. ZUS odrzucił nasz wniosek o zwrot nadpłaty, ponieważ na naszym koncie istniało zadłużenie. Co w tej sytuacji ze zwrotem składek dla pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o wyjaśnienie, jak wygląda oskładkowanie umowa zlecenie osoby zgłoszonej w ZUS i KRUS. Czy objęta jest ona obowiązkiem opłacania składek do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie kontroli ZUS uznał zawartą przez nas umowę zlecenie za umowę o pracę i nakazał opłacenie składek pracowniczych, mimo że przedstawiliśmy pisemną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o tym, że w danej sytuacji mogła być zawarta umowa cywilnoprawna. Czy ZUS miał takie prawo i co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że nie dysponujemy samochodem służbowym, kierownicy działów mają zgodę na korzystanie z taksówek w przypadku konieczności pilnego dojazdu do oddziałów firmy znajdujących się w tej samej miejscowości co siedziba główna, będąca miejscem pracy tych osób. Czy takie świadczenie podlega oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w marcu otrzymał wynagrodzenie za 3 dni pracy, a za pozostałą część miesiąca będziemy mu wypłacali zasiłek chorobowy. Wypłacone mu wynagrodzenie za marzec wyniesie 400 zł, a kwota zasiłku chorobowego 2.000 zł. W jakiej wysokości naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Czy składka podlega obniżeniu do wysokości zaliczki czy też część składki na ubezpieczenie zdrowotne powinniśmy odliczyć od zaliczki na podatek należnej z zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, z którym jednocześnie od kilku miesięcy mamy podpisaną umowę zlecenie, otrzymał zwolnienie lekarskie. Jest to pierwsza choroba tej osoby w roku bieżącym. Czy przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe tak jak pozostałym pracownikom oraz jak obliczyć wysokość świadczenia chorobowego w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Tydzień przed zakończeniem okresu wypowiedzenia pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Czy w takiej sytuacji do końca okresu wypowiedzenia wynagrodzenie chorobowe powinno być wypłacane przez nas, a po ustaniu stosunku pracy przez ZUS oraz co z ubezpieczeniem takiej osoby?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie pracy wynagrodzenie wypłacane jest 26. dnia miesiąca za ten miesiąc. W styczniu pracownikowi wypłaciliśmy za cały ten miesiąc zasiłek chorobowy. Okazało się, że 26 stycznia pracownik ten zmarł, o czym w dniu wypłaty jeszcze nie wiedzieliśmy jeszcze. Co powinniśmy zrobić z nienależnie wypłaconym zasiłkiem za dni 27– 31 stycznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Premię roczną za rok ubiegły otrzymają także byli pracownicy, a w jednym przypadku – wdowa po pracowniku. Wiadomo, że podlega ona oskładkowaniu. Jak ją rozpisać w dokumentach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na to, że emeryt wykonujący w naszej firmie pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegał z tego tytułu ubezpieczeniom, nie przesłaliśmy do ZUS informacji o jego zarobkach za rok ubiegły. Zwrócił się on jednak do nas  z prośbą o wystawienie takiego zaświadczenia. Czy powinniśmy je przygotować, a jeśli tak, to jakie dochody w nim podać skoro składki za tego zleceniobiorcę nie były odprowadzane?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo wypłacić zasiłek opiekuńczy dla osoby zatrudnionej u dwóch płatników i pracującej u pracodawcy A we wtorki, a u pracodawcy B w środy i piątki. Pracownica dostarczyła do płatnika A i Płatnika B zwolnienia lekarskie na następujące okresy: 2–5 lutego 2016 r. oraz 09–12 lutego 2016 r. Są to po dwa zwolnienia lekarskie po 4 dni każde dla każdego z  pracodawców. Czy zasiłek opiekuńczy naliczam dla każdego płatnika po 8 dni i pozostanie jeszcze do wykorzystania 6 dni, czy ze zwolnień lekarskich „wyciągam” tylko dni pracy, których było w tym okresie 6. Wtedy do wykorzystania pozostanie jeszcze 8 dni przypadających na poszczególne dni robocze?

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na swoich stronach internetowych, że od kwietnia 2016 roku dokumenty przygotowane w wersji 9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B,  9.01.001C, 9.01.001D, 9.01.001E, 9.01.001F programu Płatnik nie będą przyjmowane do ZUS. Muszą być przygotowywane w wersji programu 10.01.001 z najnowszym pakietem aktualizacyjnym programu Płatnik.

czytaj więcej »

1 kwietnia rozpoczyna się kolejny rok składkowy, w którym obowiązuje nowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy on składek należnych za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest niezbędna do poprawnego sporządzenia dokumentów rozliczeniowych, tzn. do wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do 17 stycznia 2016 roku (ostatni dzień okresu zasiłkowego). Dnia 26 stycznia napisał prośbę o rozwiązanie z nim stosunku pracy z dniem 17 stycznia 2016 r., ponieważ otrzymał orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Decyzji o przyznaniu renty inwalidzkiej jeszcze nie otrzymał. Z jaką datą powinniśmy wyrejestrować byłego pracownika?

czytaj więcej »

wiper-pixel