WYDANIE ONLINE

Elektroniczne zwolnienie lekarskie obowiązujące od początku roku na razie nie zastąpi całkowicie dotychczasowych zwolnień wystawianych na „zielonych” drukach ZUS ZLA. Jeszcze przez dwa lata, tj. do końca 2017 roku będą funkcjonowały obydwie formy wystawiania zaświadczeń lekarskich. Po tym okresie przejściowym od 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej. Nowe formy orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny spowodowały także zmiany w zasadach dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2016 r. zawarliśmy z pracownikiem dwie umowy zlecenie: pierwsza na 4 miesiące z wynagrodzeniem 4.000 zł, a druga na 5 miesięcy na 5.000 zł. Obie umowy będą rozliczane rachunkami po 1.000 zł wystawianymi na koniec każdego miesiąca. Którą umowę należy objąć obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznym i dlaczego? W jaki sposób dokonać zgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie sprawy związanej z wykonywaniem kilku umów zlecenia. W jakich sytuacjach będzie miał zastosowanie art. 18 ust. 9 i 10 ustawy systemowej dotyczący proporcjonalnego ustalenia podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy firmy objęci są opieką medyczną w formie pakietów medycznych. Nie ponoszą oni nawet częściowej odpłatności z tego tytułu. Pracodawca w całości finansuje opłatę za pakiety, ale tylko do określonego przez siebie limitu, tj. 150 zł miesięcznie. Jeżeli pracownicy chcą skorzystać z opieki medycznej w szerszym zakresie, tj. ponad limit określony przez pracodawcę, to różnicę między ceną pakietu finansowanego przez pracodawcę a ceną pakietu podwyższonego, muszą sami sfinansować. W przepisach płacowych brak jest jakichkolwiek zapisów na temat korzystania przez pracowników z pakietów medycznych. Decyzją pracodawcy świadczenia te otrzymują również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich oraz urlopach wychowawczych. Czy należy odprowadzać od nich składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy spółka jawna może być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wspólników.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pracuje w godzinach 7.00 – 15.00. Jej mąż podjął pracę w systemie pracy zmianowej i pracuje na dwie zmiany. W oświadczeniu dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego należy podać informację o systemie pracy zmianowej. Jakie to ma praktyczne znaczenie? Na co musimy zwrócić uwagę, wypłacając tej pracownicy zasiłek opiekuńczy?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu zmarł 46-letni mąż naszej pracownicy. Złożyła ona w ZUS wniosek o rentę rodzinną na 15-letnią córkę. Dostała decyzję odmowną, ponieważ mąż w ostatnim 10-leciu przed śmiercią przepracował 4 lata 10 miesięcy i 25 dni, zamiast wymaganych 5 lat (przez kilka lat był bezrobotny). W sumie przepracował prawie 24 lata.  Czy istniej jakaś inna możliwość uzyskania świadczenia dla córki zmarłego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy trwającej od 20 lutego do 5 marca 2016 r. powinniśmy uwzględnić wypłaconą mu trzynastkę przysługującą za rok ubiegły?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił o wystawienie zaświadczenia ZUS Rp-7 za lata 2000–2009. W okresie tym kilkakrotnie podpisywaliśmy z nim umowy zlecenia. Czy wynagrodzenie osiągnięte z tytułu tych umów powinniśmy uwzględnić w zaświadczeniu, a jeżeli tak, to gdzie je wpisać?

czytaj więcej »

Pytanie: 29 lutego upływa okres wypowiedzenia pracownika. Dnia 8 lutego dostarczył on zwolnienia lekarskie i poinformował, że jego niezdolność do pracy potrwa jeszcze kilka miesięcy w związku z długą rehabilitacją. Czy za okres od 1 marca pracownik będzie miał prawo do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2016 roku pracownik ukończy 65 lat i chciałby ustalić prawo do emerytury częściowej. Czy warunkiem wypłaty tego świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W druku ZUS IWA uwzględniliśmy tylko osoby zatrudnione w roku ubiegłym na podstawie umów o pracę, pominęliśmy natomiast zleceniobiorców. W poradniku ZUS przeczytaliśmy, że prawdopodobnie popełniliśmy błąd. Czy postępowanie nasze było nieprawidłowe, a jeżeli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ZUS przyznał jednemu z naszych pracowników świadczenie rehabilitacyjne. Jakie raporty powinniśmy składać za tę osobę oraz jak je wypełnić?

czytaj więcej »

wiper-pixel