WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają zasady dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące równocześnie więcej niż jedną umowę zlecenia. Przed zmianami (do 31 grudnia 2015 r.) zleceniobiorca, który jednocześnie wykonywał więcej niż jedną umowę zlecenia, podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z pierwszej umowy, z pozostałych ubezpieczenia społeczne były dla niego dobrowolne. Ubezpieczony mógł również na bieżąco zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, tj. przystąpić do nich z drugiej umowy, a z pierwszej podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przy dokonywaniu wyboru nie był ograniczony wysokością uzyskiwanego z umów zlecenia wynagrodzenia. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ukończył 10 lutego wiek emerytalny i przeszedł na emeryturę. Gdyby przepracował do 1 czerwca, to miałby prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, ponieważ zgodnie z obowiązującym w naszym zakładzie pracy regulaminem wynagradzania nagroda taka przysługuje co 5 lat. Dyrektor podjął decyzję, żeby wypłacić pracownikowi tę nagrodę, ponieważ przepracował on cały staż pracy w jednym zakładzie i był bardzo zasłużonym pracownikiem, autorem wielu pomysłów racjonalizatorskich. Czy nagroda wypłacona w lutym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lutego 2016 r. zawrzemy z tą samą osobą drugą umowę zlecenia, na podstawie której będzie przez 5 miesięcy wykonywała inne prace niż te wynikające z pierwszej umowy. Z tytułu pierwszej umowy zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi 2.000 zł. a z drugiej 500 zł. Czy po zmianach przepisów, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., będziemy mieli obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia obowiązkowe od obydwu umów?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy dofinansowanie przez pracodawcę pracownikom kosztów uczęszczania na basen i siłownię podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca zawrzemy umowę zlecenia z osobą, która od 6 miesięcy prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu składki w obniżonej wysokości. Czy zawarcie umowy zlecenia spowoduje konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czy też wyłącznie opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od kwoty napiwków otrzymanych przez pracownika restauracji należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest zgłoszona do KRUS. W najbliższym czasie chce rozszerzyć swoją działalność i włączyć do pracy męża oraz syna. Czy osoby z rodziny, z jednego tzw. gospodarstwa domowego można potraktować jako współpracujące i ubezpieczone w KRUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pobierała zasiłek opiekuńczy na 10-letnie dziecko do końca grudnia 2015 roku. Łączny okres wypłaty tego zasiłku wyniósł 34 dni. Dziecko pracownicy nadal wymaga opieki i pracownica dostarczyła kolejne zwolnienie na opiekę. W styczniu wypłaciliśmy zasiłek za grudzień, a w lutym wypłacimy zasiłek za styczeń. Czy obliczając okres zasiłkowy od stycznia nowego roku, trzeba zsumować styczniowy okres z tymi 34 dniami z 2015 roku, a potem zacząć liczyć nowe 60 dni przypadające w 2016 roku ? Nasza wątpliwość wynika z faktu, że między okresami konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w 2015 roku i w 2016 roku nie było ani jednego dnia przerwy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica opiekuje się chorą matką. Wykorzystała już cały 14-dniowy okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tego tytułu. Wykorzystała także cały urlop wypoczynkowy. Pracodawca wyraził zgodę na udzielenie jej miesięcznego urlopu bezpłatnego na cały luty 2016 roku. W połowie tego miesiąca pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie zaświadczające, że jest niezdolna do pracy od 15 do 29 lutego. Czy za ten okres pracownicy przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: 18 stycznia 2016 r. zleceniodawca (płatnik składek) przekazał do ZUS dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy za okres 05–15 stycznia. Zleceniobiorca był w tym czasie niezdolny do pracy, ponieważ pod koniec grudnia 2015 r. doznał w pracy urazu ręki. Umowa zlecenia została zawarta 23 listopada 2015 r. i od tego dnia zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego) oraz przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego. Czy jest to zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie ZUS ZLA na okres od 11 do 17 listopada 2015 roku w związku z koniecznością opieki nad chorym dzieckiem. Nie wypełnił druku ZUS Z-15. Po upływie tej nieobecności pracownik nie stawił się do pracy. Nie ma z nim kontaktu telefonicznego. W miejscu zameldowania był osobiście inny nasz pracownik, który nikogo nie zastał. Czy w zaistniałej sytuacji można wypłacić zasiłek opiekuńczy? Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica kwestionuje wyłączenie z podstawy wymiaru zasiłku specjalnego dodatku przyznawanego w związku z kontrolami w naszych filiach w terenie. Dodatek ten oblicza się jako stawkę procentową wynagrodzenia zasadniczego i ustala na okres roku kalendarzowego. Pracownik traci prawo do tego dodatku w przypadku trwającej ponad 3 miesiące nieobecności w pracy, z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym upłynęły te 3 miesiące. W przypadku nieobecności krótszej niż 3 miesiące dodatek ten jest pomniejszany za każdy dzień nieobecności. Z dniem 31 października pracownica utraciła prawo do dodatku, dlatego też z podstawy wymiaru zasiłku za okres od listopada wyłączyliśmy go z podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica domaga się ponownego obliczenia wysokości zasiłku za listopad i grudzień z uwzględnieniem dodatku. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica ukończyła przewidziany dla niej wiek emerytalny i złożyła wniosek o emeryturę. ZUS przyznał świadczenie. Wysokość obliczył według nowych zasad i zawiesił wypłatę emerytury, ponieważ pracownica nadal pozostawała w zatrudnieniu. Pracownica urodziła się w listopadzie 1954 r. i była przekonana, że świadczenie będzie obliczone częściowo na nowych, a częściowo na starych zasadach. Pracownica nie była członkiem OFE. Dlaczego emerytura została zawieszona, skoro została obliczona według nowych zasad?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka wystąpiła do ZUS z prośbą o ustalenie wysokości emerytury. Jej zdaniem spełnia warunki do uzyskania emerytury nauczycielskiej na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, ponieważ na dzień 31 grudnia 2008 r. legitymowała się wymaganym stażem pracy. ZUS nie udzielił informacji o wysokości emerytury, twierdząc, że obliczy ją po otrzymaniu formalnego wniosku w tej sprawie. Czy ZUS nie ma obowiązku informowania o wysokości przyszłego świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica na mocy decyzji sądu rodzinnego została ustanowiona opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego męża. Czy może pobierać rentę małżonka?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy emerytkę, która ma ustaloną wysokość emerytury na tzw. nowych zasadach. Czy składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane z tytułu podjętej u nas pracy będą miały wpływ na podwyższenie wysokości pobieranej emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel