WYDANIE ONLINE

Najważniejsze zmiany w uprawnieniach wynikających z rodzicielstwa zostaną wprowadzone od 2 stycznia 2016 r.  Mają one ułatwić godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, zarówno matek, jak i ojców.  Już od 14 sierpnia 2015 r. zmieniono krąg osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Poza tym oparto prawo do zasiłku opiekuńczego na rodzicielstwie, a nie – jak do tej pory – na małżeństwie. Dzięki temu między osobą uprawnioną do zasiłku opiekuńczego a rodzicem dziecka nie musi istnieć związek małżeński.

czytaj więcej »

Pytanie: Od września br. zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), od której opłaca ona składki ZUS na preferencyjnych zasadach (prawo do „obniżonego” ZUS ma ona do lutego 2017 roku). Od wypłacanego wspomnianemu zleceniobiorcy wynagrodzenia opłacamy jedynie składkę zdrowotną. Czy w 2016 roku zmienią się reguły oskładkowania podpisanego z nami zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zatrudniamy kilkoro zleceniobiorców, którzy często wykonują równocześnie zlecenia na rzecz innych podmiotów. Jak w 2016 roku ustalać, czy dana umowa zlecenia powinna podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym? Czy wystarczą oświadczenia pobierane od zleceniobiorców?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2016 roku zamierzamy na tydzień zatrudnić zleceniobiorcę, który w innej firmie wykonuje zawartą na okres od 1 września br. do 29 lutego 2016 r. umowę zlecenia, w której odpłatność ustalona jest w sposób inny niż kwotowy. Wskutek tego co miesiąc podstawą obowiązkowych składek społecznych w jej przypadku jest kwota na poziomie płacy minimalnej. Czy w tym przypadku ww. zlecenie realizowane w innym podmiocie spowoduje, iż od umowy zawartej przez nas w styczniu składki społeczne będą dobrowolne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od września 2015 roku zawarłem na okres 4 miesięcy umowę zlecenia z rencistą, który wykonuje od maja w innej firmie zlecenie, z racji którego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu i za które otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto (zlecenie to będzie realizowane do lutego przyszłego roku). Czy od wypłacanego mu wynagrodzenia muszę w 2016 roku naliczać mu składki na ubezpieczenie społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył nam orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające prawo do świadczenia rehabilitacyjnego oraz kolejne zwolnienie lekarskie. Czy na tej podstawie możemy podjąć wypłatę świadczenia oraz jak je rozpisać w drukach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Po półrocznym pobycie na świadczeniu rehabilitacyjnym pracownik odzyskał zdolność do pracy i wrócił do firmy. Po miesiącu świadczenia pracy ponownie zachorował. Czy przysługuje mu świadczenie chorobowe, a jeśli tak to jakie – wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić własnego pracownika na podstawie umowy na zastępstwo. Jak powinniśmy wykazać taką umowę w drukach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nadpłaciliśmy składki za dwoje pracowników. Wiemy, że możemy wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. Jak powinien wyglądać taki wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym pracodawca złożył za niego tylko raport ZUS RSA. Kontrola ZUS zakwestionowała takie postępowanie i nakazała złożyć raport ZUS RCA oraz skorygować składkę zdrowotną. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Z jaką datą należy przygotować ZUS ZWUA i ponowne ZUS ZUA (zmiana kodu z 01 10 00 na 01 10 10), w przypadku gdy pracownik 19 października 2015 r. dostarczył decyzję o przyznaniu emerytury z dnia 2 września 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 2 września. Od 3 września była na urlopie wypoczynkowym. Wypłata wynagrodzenia następuje 10. za miesiąc poprzedni. Czy za wrzesień 2015 r. należy złożyć również raport ZUS RCA zerowy oprócz raportu  z kodem i kwotą zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

wiper-pixel